• Ancol đa chức có tạo ete được không?

  Câu trả lời hay nhất: Có sao không vậy bạn ? Ete dạng hình vòng CH2 - OH   OH - CH2      CH2 - O - CH2 |       +     |     -----> |      |       + 2H2O CH2 - OH   OH - CH2      CH2 - O - CH2
  Câu trả lời hay nhất: Có sao không vậy bạn ? Ete dạng hình vòng CH2 - OH   OH - CH2      CH2 - O - CH2 |       +     |     -----> |      |       + 2H2O CH2 - OH   OH - CH2      CH2 - O - CH2
  6 câu trả lời · Giúp bài tập · 6 năm trước
 • How to integrate (Alnx+B)x^2?

  Câu trả lời hay nhất: ∫ ( Alnx + B )x² dx Let : u = Alnx + B => du = Adx/x dv = x²dx => v = x^3/3 = (Alnx + B)x^3 / 3 - A/3∫x²dx = (Alnx + B)x^3 / 3 - Ax^3/9 + C
  Câu trả lời hay nhất: ∫ ( Alnx + B )x² dx Let : u = Alnx + B => du = Adx/x dv = x²dx => v = x^3/3 = (Alnx + B)x^3 / 3 - A/3∫x²dx = (Alnx + B)x^3 / 3 - Ax^3/9 + C
  2 câu trả lời · Mathematics · 6 năm trước
 • Trig word problem. Compound interest.?

  Câu trả lời hay nhất: This mean : A = 2P A=Pe^rt <=> 2P = Pe^(rt) <=> 2 = e^(rt) <=> 2 = e^(7.3%t) <=> ln2 = 7.3% t <=> t = ln2 / (7,3%) = 9..495 years
  Câu trả lời hay nhất: This mean : A = 2P A=Pe^rt <=> 2P = Pe^(rt) <=> 2 = e^(rt) <=> 2 = e^(7.3%t) <=> ln2 = 7.3% t <=> t = ln2 / (7,3%) = 9..495 years
  1 câu trả lời · Mathematics · 6 năm trước
 • Em X³=4√3 + 4i x é dado por?

  Câu trả lời hay nhất: Let x = a + bi => x^3 = (a + bi)^3 = a^3 + 3a(bi)² + 3a²bi + (bi)^3 = a^3 - 3ab² + 3a²bi - b^3 = a^3 - 3ab² - b^3 + 3a²bi = 4√3 + 4i Make the system : { a^3 - 3ab² - b^3 = 4√3 { 3a²b = 4 <=> b = 4/(3a²) => a^3 - 16 /(3a^3) - 64/(27a^6) = 4√3 Let t = a^3 <=> t - 16/(3t) - 64/(27t²) = 4√3... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Let x = a + bi => x^3 = (a + bi)^3 = a^3 + 3a(bi)² + 3a²bi + (bi)^3 = a^3 - 3ab² + 3a²bi - b^3 = a^3 - 3ab² - b^3 + 3a²bi = 4√3 + 4i Make the system : { a^3 - 3ab² - b^3 = 4√3 { 3a²b = 4 <=> b = 4/(3a²) => a^3 - 16 /(3a^3) - 64/(27a^6) = 4√3 Let t = a^3 <=> t - 16/(3t) - 64/(27t²) = 4√3 <=> 27t^3 - 144t - 64 = 108t²√3 <=> 27t^3 - 108t²√3 - 144t - 64 = 0 <=> t = 7.66 => a^3 = 7.66 <=> a = 1.97 => b = 4/(3a²) = 4/(3.1.97²) = 0,34 => x = 1.97 + 0.34i
  1 câu trả lời · Matemática · 6 năm trước
 • Tim cac gia tri m de pt x^2+can((1-x^2)^3) = m co nghiem tren R?

  Câu trả lời hay nhất: x² + √[(1 - x²)^3] = m Điều kiện : 1 - x² ≥ 0 <=> -1 ≤ x ≤ 1 Đặt y = x² + √[(1 - x²)^3] và d = m      -3x(1 - x²)² y' = 2x + ▬▬▬▬▬▬       √[(1 - x²)^3] y' = 0    -3x(1 - x²)² 2x + ▬▬▬▬▬▬ = 0    √[(1-x²)^3]       3(1-x²)² <=> x[ 2 - ▬▬▬▬▬ ] = 0       √[(1-x²)^3] <=> x =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: x² + √[(1 - x²)^3] = m Điều kiện : 1 - x² ≥ 0 <=> -1 ≤ x ≤ 1 Đặt y = x² + √[(1 - x²)^3] và d = m      -3x(1 - x²)² y' = 2x + ▬▬▬▬▬▬       √[(1 - x²)^3] y' = 0    -3x(1 - x²)² 2x + ▬▬▬▬▬▬ = 0    √[(1-x²)^3]       3(1-x²)² <=> x[ 2 - ▬▬▬▬▬ ] = 0       √[(1-x²)^3] <=> x = 0      3(1-x²)² <=> 2 = ▬▬▬▬▬      √[(1-x²)^3] <=> 2√[(1-x²)^3] = 3(1 - x²)² <=> 4(1 - x²)^3 = 9(1 - x²)^4 <=> (1 - x²)^3[ 4 - 9(1 - x²) ] = 0 <=> x² = 1 <=> x² = 5/9 Thế vào y y( 0 ) = 1 y( ±1 ) = 1 y(±√5/3 ) = 23/27 Ta thấy y(±√5/3 )= 23/27 có giá trị nhỏ nhất còn y(0) và y(±1) = 1 có giá trị cao nhất Vậy d = m sẽ là : 1 ≥ m ≥ 23/27
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Help! Economics question?

  I think D : Supply is NCO
  I think D : Supply is NCO
  3 câu trả lời · Economics · 6 năm trước
 • How could youse AD/AS analysis to analyse the impact of an increase in government spending on GDP?

  Câu trả lời hay nhất: We have : Y = C + I + G + NX When : G increase => AD will shift to the right ( In the short run ) * The price will be higher * The quantity of output will be increase * The equilibrium will be higher Short-run Aggregate Supply curve will shift to the left and intersection with AD and Long-run Aggregate Supply (... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: We have : Y = C + I + G + NX When : G increase => AD will shift to the right ( In the short run ) * The price will be higher * The quantity of output will be increase * The equilibrium will be higher Short-run Aggregate Supply curve will shift to the left and intersection with AD and Long-run Aggregate Supply ( In the long run ) * The price will be higher * The quantity of output go back to the initial point * The equilibrium will be higher
  2 câu trả lời · Economics · 6 năm trước
 • Please help me with math?

  1) A = P(1 + r/n)^tn = 100( 1 + 3%/4)^80 = 181,8 same with 182 -> Answer : A 2) x - 4 > 0 <=> x > 4 => Answer L A
  1) A = P(1 + r/n)^tn = 100( 1 + 3%/4)^80 = 181,8 same with 182 -> Answer : A 2) x - 4 > 0 <=> x > 4 => Answer L A
  3 câu trả lời · Mathematics · 6 năm trước
 • How to solve 3 over (x + 1) - 2 / (x + 5) = 1?

  3 / ( x + 1 ) - 2 / ( x + 5) = 1 Domain : { x + 1 # 0 { x + 5 # 0 { x # -1 { x # -5 <=> 3(x + 5) - 2(x + 1) = (x + 1)(x + 5) <=> 3x + 15 - 2x - 2 = x² + 6x + 5 <=> x² + 5x - 8 = 0 <=> x = (-5 + √57)/2 <=> x = (-5- √57)/2
  3 / ( x + 1 ) - 2 / ( x + 5) = 1 Domain : { x + 1 # 0 { x + 5 # 0 { x # -1 { x # -5 <=> 3(x + 5) - 2(x + 1) = (x + 1)(x + 5) <=> 3x + 15 - 2x - 2 = x² + 6x + 5 <=> x² + 5x - 8 = 0 <=> x = (-5 + √57)/2 <=> x = (-5- √57)/2
  8 câu trả lời · Mathematics · 6 năm trước
 • Microeconomics & Macroeconomics in the News?

  Câu trả lời hay nhất: Microeconomics : + China draining world baby milk supply http://money.cnn.com/2013/04/09/news/world/china-baby-milk-rationing/index.html + You'll pay a little less for gas this summer http://money.cnn.com/2013/04/09/news/economy/gas-prices/index.html Macroeconomics : + Unemployment in Europe: Is there a solution?... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Microeconomics : + China draining world baby milk supply http://money.cnn.com/2013/04/09/news/wor... + You'll pay a little less for gas this summer http://money.cnn.com/2013/04/09/news/eco... Macroeconomics : + Unemployment in Europe: Is there a solution? http://edition.cnn.com/2013/01/21/busine... + Dow drops below 15,000 http://money.cnn.com/2013/06/05/investing/stocks-markets/index.html
  1 câu trả lời · Economics · 6 năm trước
 • Macroeconomics 101 and Fiscal Policy?

  Câu trả lời hay nhất: 1) E 2) E 3) A 4) C
  Câu trả lời hay nhất: 1) E 2) E 3) A 4) C
  1 câu trả lời · Homework Help · 6 năm trước
 • Macroeconomics Help for CPI?

  Câu trả lời hay nhất: In 2010: 10 x 1.5 + 4 . 20 + 8 x 40 = $415 In 2011 10 x 1,75 + 4 x 23 + 8 x 45 = $469.5 The price index + GDP Deflation = 469.5 / 415 x 100% = 113,13% + The price index = 113,13% - 100% = 13,13%
  Câu trả lời hay nhất: In 2010: 10 x 1.5 + 4 . 20 + 8 x 40 = $415 In 2011 10 x 1,75 + 4 x 23 + 8 x 45 = $469.5 The price index + GDP Deflation = 469.5 / 415 x 100% = 113,13% + The price index = 113,13% - 100% = 13,13%
  1 câu trả lời · Economics · 6 năm trước
 • How to calculate real interest rate? Macroeconomics?

  Câu trả lời hay nhất: We have the formula : A = P( 1 + r )^(t) <=> 210 = 200( 1 + r ) <=> 1.05 = 1 + r <=> r = 0,05 = 5% = Nominal Interest Inflation rate is 2% ( Because when the price level increase = The Inflation = ( CPI this year - CPI last year ) / CPI last year x 100% ) => Real interest Rate =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: We have the formula : A = P( 1 + r )^(t) <=> 210 = 200( 1 + r ) <=> 1.05 = 1 + r <=> r = 0,05 = 5% = Nominal Interest Inflation rate is 2% ( Because when the price level increase = The Inflation = ( CPI this year - CPI last year ) / CPI last year x 100% ) => Real interest Rate = Nominal Interest - Inflation = 5% - 2% = 3%
  Economics · 6 năm trước
 • Differential equation: y'=(1+y^6)/xy^5, where y(1) =1?

     1 + y^6 y' = ▬▬▬▬▬    xy^5    dy   1 + y^6 <=> ▬▬ = ▬▬▬▬    dx    xy^5    y^5       dx <=>∫▬▬▬▬ dy =∫▬▬    1 + y^6      x Let solve :  y^5    ∫▬▬▬▬ dy 1 + y^6 Let : u = 1 + y^6 => du = 6y^5 dy <=> du/6 = y^5 dy  du    ∫▬ 6u = ln(u)/6 + C = ln(1 + y^6) / 6 + C So that... hiển thị thêm
     1 + y^6 y' = ▬▬▬▬▬    xy^5    dy   1 + y^6 <=> ▬▬ = ▬▬▬▬    dx    xy^5    y^5       dx <=>∫▬▬▬▬ dy =∫▬▬    1 + y^6      x Let solve :  y^5    ∫▬▬▬▬ dy 1 + y^6 Let : u = 1 + y^6 => du = 6y^5 dy <=> du/6 = y^5 dy  du    ∫▬ 6u = ln(u)/6 + C = ln(1 + y^6) / 6 + C So that :    y^5       dx <=>∫▬▬▬▬ dy =∫▬▬    1 + y^6      x <=> ln(1 + y^6) / 6 = ln|x| + C Let y(1) = 1 => ln( 1 + 1 )/6 = ln1 + C <=> C = (ln2)/6 ln(1 + y^6) / 6 = ln|x| + (ln2)/6 <=> ln[(1 + y^6)^(1/6)] = ln|x| + [ln2^(1/6)] <=> ln[(1 + y^6)^(1/6)] = ln[|x|.2^(1/6)] <=> (1 + y^6)^(1/6) = |x|.2^(1/6) <=> (1 + y^6)^(1/6) = [|x|^6]^(1/6).2^(1/6) <=> 1 + y^6 = 2x^6 <=> 1 - 2x^6 = y^6 <=> (1 - 2x^6)^(1/6) = y
  6 câu trả lời · Mathematics · 6 năm trước
 • Prove the identity: (2-cosec^2 A)/(cosec^2 A + 2cotA) = (sinA-cosA)/(sinA+cosA)?

  Câu trả lời hay nhất:  2 - csc²A    sinA - cosA ▬▬▬▬▬▬▬ = ▬▬▬▬▬▬ csc²A+2cotgA   sinA + cosA Prove :   2-csc²A ▬▬▬▬▬▬▬ csc²A + 2cotgA   2 - 1/sin²A = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  1/sin²A + 2cosA/sinA   2sin²A - 1 = ▬▬▬▬▬▬▬   1 - 2cosAsinA     sin²A + sin²A - 1 = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  sin²A - 2cosAsinA + cos²A   sin²A - cos²A = ▬▬▬▬▬▬▬  ... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất:  2 - csc²A    sinA - cosA ▬▬▬▬▬▬▬ = ▬▬▬▬▬▬ csc²A+2cotgA   sinA + cosA Prove :   2-csc²A ▬▬▬▬▬▬▬ csc²A + 2cotgA   2 - 1/sin²A = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  1/sin²A + 2cosA/sinA   2sin²A - 1 = ▬▬▬▬▬▬▬   1 - 2cosAsinA     sin²A + sin²A - 1 = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  sin²A - 2cosAsinA + cos²A   sin²A - cos²A = ▬▬▬▬▬▬▬   (sinA - cosA)²  (sinA - cosA)(cosA + sinA) = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬    (sinA - cosA)²  sinA + cosA = ▬▬▬▬▬▬ <-- Let check "+" and "-"  sinA - cosA
  1 câu trả lời · Mathematics · 6 năm trước
 • ¿derivada de x^3 logxy?

  Câu trả lời hay nhất: y = x^3 log(xy)             y + xy' y' = 3x²log(xy) + x^3 ▬▬▬▬             ln10 (xy)            y + xy' y' = 3x²log(xy) + x² ▬▬▬▬             yln10
  Câu trả lời hay nhất: y = x^3 log(xy)             y + xy' y' = 3x²log(xy) + x^3 ▬▬▬▬             ln10 (xy)            y + xy' y' = 3x²log(xy) + x² ▬▬▬▬             yln10
  1 câu trả lời · Matemáticas · 6 năm trước
 • Macroeconomics please help?

  Câu trả lời hay nhất: 1) A --> Because of the catch-up effect 2) A 3) C 4) A 5) C 6) A 7) B 8) B 9) D 10) A 11) B 12) A 13) B 14) D 15) A 16) D 18) A
  Câu trả lời hay nhất: 1) A --> Because of the catch-up effect 2) A 3) C 4) A 5) C 6) A 7) B 8) B 9) D 10) A 11) B 12) A 13) B 14) D 15) A 16) D 18) A
  2 câu trả lời · Homework Help · 6 năm trước
 • Macroeconomics please help?

  Câu trả lời hay nhất: 1) Economics studies how society manages its scarce resources --> Answer A 2) GDP measures the value of final goods and services produced in the U.S. in a given year --> Answer B 3) Inflation results in An decline in the purchasing power of money --> Answer : C 4) Unemployment rate is calculated as the ratio... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 1) Economics studies how society manages its scarce resources --> Answer A 2) GDP measures the value of final goods and services produced in the U.S. in a given year --> Answer B 3) Inflation results in An decline in the purchasing power of money --> Answer : C 4) Unemployment rate is calculated as the ratio of Number of unemployed to the labor force --> Answer : D 5) Everything else held constant, when the price of a product increases of the quantity demanded decreases --> Answer A 6) When the demand of a product increases => the equilibrium price and quantity will increase --> Answer : B 7) In free and competitive markets, shortages always lead to hIgher prices --> Answer : B 8) Business cycles are measured by fluctuations in Real GDP --> Answer : C 9) Recessions usually cause Unemployment --> ANswer : D 10) Inflation usually leads to Higher interest rates -> Answer : C 11. When a country experiences high economic growth, the main cause usually is Higher productivity --> Answer : A 12) The largest component of a country's GDP is Private consumption --> Answer : D 13) If more workers join the labor force of a country, the unemployment rate tends to increase --> Answer : A 14) Most inflation episodes are caused by HIgher interest rates -_> Answer : D 15) Government budget deficits tend to Increase the interest rates --> Answer : A 16) If the U.S. central bank increases the money supply at a higher rate : Aggregate spending tends to increase , The value of the dollar tends to decrease and Prices tend to increase => Answer : D 17) If tax rates on interest-rate earnings were decreased -> People want to save more -> Savings would increase => Answer : B 18) A depreciation of the U.S. dollar most likely would => NCO and NX > 0 => X - M > 0 => Increase exports => Answer : B 19) purchasing-power parity = 400 / 40 = 10 peso / $ => Answer : C 20 ) When doing research, Economists : Follow the scientific method: observation, theory, and more observation , Cannot use experiments, as they are often done in areas like Physics and Chemistry , Have to use whatever data the world happens to give them => Answer : D
  1 câu trả lời · Homework Help · 6 năm trước
 • Tiếng anh?? Ai bít answer dùm...?

  You are insolent and arrogant
  You are insolent and arrogant
  6 câu trả lời · Giúp bài tập · 6 năm trước
 • Khi hấp thu 0.05 mol co2 hoặc 0.35 mol co2 vào 500ml đ ba(oh)2 a mol/l đều thu đc m g kêt tủa tính m và a?

  Câu trả lời hay nhất: Trường hợp đầu là thiếu CO2 và sau là dư CO2 Ba(OH)2 + CO2 --> BaCO3 + H2O        0,05 ---> 0,05 mol => m BaCO3 = 0,05 . 197 = 9,85 g Ba(OH)2 + 2CO2 --> Ba(HCO3)2 0,15 <--------- 0,3 mol Ba(OH)2 + CO2 --> BaCO3 + H2O 0,05 <-------- 0,05 <----- 0,05 mol => n Ba(OH)2 = 0,15 + 0,05 =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Trường hợp đầu là thiếu CO2 và sau là dư CO2 Ba(OH)2 + CO2 --> BaCO3 + H2O        0,05 ---> 0,05 mol => m BaCO3 = 0,05 . 197 = 9,85 g Ba(OH)2 + 2CO2 --> Ba(HCO3)2 0,15 <--------- 0,3 mol Ba(OH)2 + CO2 --> BaCO3 + H2O 0,05 <-------- 0,05 <----- 0,05 mol => n Ba(OH)2 = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol CM = n /V = 0,2 / 0,5 = 0,4 M
  2 câu trả lời · Giúp bài tập · 6 năm trước