• Giúp dùm bài toán thi HS giỏi chứng minh rằng nếu a>b>0 thì [(a^2009-b^2009)/(a^2009+b^2009)]>[(a^2008-b^2008)/(a^2008+b^2008)]?

  (a^2009-b^2009) / (a^2009+b^2009) > (a^2008-b^2008) / (a^2008+b^2008) <=> 1 - 2b^2009/(a^2009+b^2009) > 1 - 2b^2008/(a^2008+b^2008) <=> b^2009 / (a^2009+b^2009) < b^2008 / (a^2008+b^2008) <=> (a^2008)(b^2009) + b^4017 < (a^2009)(b^2008) + b^4017 <=> (a^2008)(b^2009) < (a^2009)(b^2008) <=> 0 < b < a... hiển thị thêm
  (a^2009-b^2009) / (a^2009+b^2009) > (a^2008-b^2008) / (a^2008+b^2008) <=> 1 - 2b^2009/(a^2009+b^2009) > 1 - 2b^2008/(a^2008+b^2008) <=> b^2009 / (a^2009+b^2009) < b^2008 / (a^2008+b^2008) <=> (a^2008)(b^2009) + b^4017 < (a^2009)(b^2008) + b^4017 <=> (a^2008)(b^2009) < (a^2009)(b^2008) <=> 0 < b < a Bất đẳng thức cuối cùng đúng nên bất đẳng thức cần chứng minh cũng đúng.
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Cho f(x)=x^2010-101x^2009+101x^2008-...+101x^2-101x+110.Tính f(100)?

  Câu trả lời hay nhất: NẾU đề chính xác như thế thì có thể giải như sau : f(x) = x^2010 - 101x^2009 + 101x^2008 - 101x^2007 + ... + 101x^2 - 101x + 110 = = x^2010 - 100x^2009 - x^2009 + 100x^2008 + x^2008 - ... + 100x^2 + x^2 - 100x - x + 100 + 10 = = x^2009(x - 100) - x^2008(x - 100) + x^2007(x - 100) - ... - x^2(x - 100) + x(x - 100) - (x... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: NẾU đề chính xác như thế thì có thể giải như sau : f(x) = x^2010 - 101x^2009 + 101x^2008 - 101x^2007 + ... + 101x^2 - 101x + 110 = = x^2010 - 100x^2009 - x^2009 + 100x^2008 + x^2008 - ... + 100x^2 + x^2 - 100x - x + 100 + 10 = = x^2009(x - 100) - x^2008(x - 100) + x^2007(x - 100) - ... - x^2(x - 100) + x(x - 100) - (x - 100) + 10 Thay x = 100 vào ta có : f(100) = 10
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Mời tiền bối giải đáp giúp câu xác suất này!?

  Câu trả lời hay nhất: Nếu xem 5 bi trắng là như nhau và 3 bi xanh là như nhau thì có thể giải như sau : 1) Nếu lấy ngẫu nhiên 2 bi cùng lúc : - Số cách lấy là 3 cách (2 trắng ; 1 trắng 1 xanh ; 2 xanh) - Số cách lấy 2 bi trắng : 1 cách (vì các bi trắng như nhau) - Số cách lấy 1 trắng 1 xanh : 1 cách 2) Nếu lấy... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Nếu xem 5 bi trắng là như nhau và 3 bi xanh là như nhau thì có thể giải như sau : 1) Nếu lấy ngẫu nhiên 2 bi cùng lúc : - Số cách lấy là 3 cách (2 trắng ; 1 trắng 1 xanh ; 2 xanh) - Số cách lấy 2 bi trắng : 1 cách (vì các bi trắng như nhau) - Số cách lấy 1 trắng 1 xanh : 1 cách 2) Nếu lấy lần lượt 2 bi (mỗi lần 1 bi, không hoàn lại) - Số cách lấy là 4 cách (T-T ; T-X ; X-T ; X-X) - Số cách lấy 2 bi trắng : 1 cách (T-T) - Số cách lấy 1 trắng, 1 xanh : 2 cách (T-X ; X-T) 3) Nếu lấy lần lượt 2 bi (mỗi lần 1 bi, có hoàn lại) - Số cách lấy là 4 cách (như trên) - Số cách lấy 2 bi trắng : 1 cách. - Số cách lấy 1 trắng, 1 xanh : 2 cách (như trên) Nếu xem các bi cùng màu là khác nhau thì giải như sau : 1) Nếu lấy ngẫu nhiên 2 bi cùng lúc : - Số cách là 8C2 = 28 cách. - Số cách lấy 2 bi trắng là 5C2 = 10 cách. - Số cách lấy 1 trắng 1 xanh : (5C1).(3C1) = 15 cách. 2) Nếu lấy lần lượt 2 bi (mỗi lần 1 bi, không hoàn lại) - Số cách : (8C1).(7C1) = 8P2 = 56 - Số cách lấy 2 bi trắng : 5P2 = 20 - Số cách lấy 1 trắng, 1 xanh : 30 (T-X có 15 cách, X-T có 15 cách) 3) Nếu lấy lần lượt 2 bi (mỗi lần 1 bi có hoàn lại) - Số cách : (8C1).(8C1) = 64 - Số cách lấy 2 bi trắng : (5C1).(5C1) = 25 - Số cách lấy 1 trắng, 1 xanh : 30 cách (như trên) (Với những bài kiểu này cần nói rõ các bi cùng màu là như nhau hay khác nhau vì với mỗi cách hiểu sẽ có đáp án khác nhau)
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Các bạn cho mình hỏi sao mình giải bất pt không ra đúng kết quả ak!!!! tk?

  Câu trả lời hay nhất: -2/x > -3 <=> 2/x < 3 (*) ĐK : x # 0 Xét 2 trường hợp : a) x > 0. Nhân 2 vế của (*) cho x (*) <=> 2 < 3x <=> x > 2/3 (1) b) x < 0 Nhân 2 vế của (*) cho x (chú ý x < 0 nên phải đổi chiều BĐT) (*) <=> 2 > 3x <=> x < 2/3 (2) Đối chiếu (2) với ĐK trong... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: -2/x > -3 <=> 2/x < 3 (*) ĐK : x # 0 Xét 2 trường hợp : a) x > 0. Nhân 2 vế của (*) cho x (*) <=> 2 < 3x <=> x > 2/3 (1) b) x < 0 Nhân 2 vế của (*) cho x (chú ý x < 0 nên phải đổi chiều BĐT) (*) <=> 2 > 3x <=> x < 2/3 (2) Đối chiếu (2) với ĐK trong phần b là x < 0 nên ta loại bớt nghiệm, chỉ lấy x < 0 (3) Kết hợp (1) và (3), ta có tập nghiệm BPT là x < 0 và x > 2/3.
  3 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Cho tam giác ABC; M,N là điểm thỏa mãn MA + 3MC = 0 ; NA + 2 NB + 3NC = 0. Chứng minh M, N, B thẳng hàng?

  Câu trả lời hay nhất: vtNA + 2vtNB + 3vtNC = vt0 (1) vtMA + 3vtMC = vt0 (2) (1) trừ (2) --> (vtNA - vtMA) + 2vtNB + 3(vtNC - vtMC) = vt0 ---> vtNM + 2vtNB + 3vtNM = vt0 --> 2vtNM + vtNB = vt0 ---> vtNM và vtNB cùng phương ---> M,N,B thẳng hàng.
  Câu trả lời hay nhất: vtNA + 2vtNB + 3vtNC = vt0 (1) vtMA + 3vtMC = vt0 (2) (1) trừ (2) --> (vtNA - vtMA) + 2vtNB + 3(vtNC - vtMC) = vt0 ---> vtNM + 2vtNB + 3vtNM = vt0 --> 2vtNM + vtNB = vt0 ---> vtNM và vtNB cùng phương ---> M,N,B thẳng hàng.
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • TOÁN XÁC SUẤT GIÚP MÌNH VỚI?

  XS 1 phát đạn nào đó không trúng mục tiêu là 0,3. XS trúng 0 phát (X=0) là : P(X=0) = 0,3^3 = 0,027 XS trúng đúng 1 phát (X=5) là : P(X=5) = 3C1.0,7^1.0,3^2 = 0,189 XS trúng đúng 2 phát (X=10) là : P(X=10) = 3C2.0,7^2.0,3^1 = 0,441 XS trúng 3 phát (X=15) là : P(X=15) = 0,7^3 = 0,343 Trả lời : P(X=0) = 0,027 P(X=5) =... hiển thị thêm
  XS 1 phát đạn nào đó không trúng mục tiêu là 0,3. XS trúng 0 phát (X=0) là : P(X=0) = 0,3^3 = 0,027 XS trúng đúng 1 phát (X=5) là : P(X=5) = 3C1.0,7^1.0,3^2 = 0,189 XS trúng đúng 2 phát (X=10) là : P(X=10) = 3C2.0,7^2.0,3^1 = 0,441 XS trúng 3 phát (X=15) là : P(X=15) = 0,7^3 = 0,343 Trả lời : P(X=0) = 0,027 P(X=5) = 0,189 P(X=10) = 0,441 P(X=15) = 0,343
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Giai giup voi bai toan nay minh voi?

  Câu trả lời hay nhất: a) Tự vẽ. b) Không. Vì nếu d' cắt d'' tại M và M thuộc d thì M phải là điểm chung của d và d' (vô lý vì d // d') c) Qua M ở ngoài d không thể kẻ được 2 đt d' và d'' phân biệt cùng song song với d (vì điều đó mâu thuẫn với tiên đề Euclide) d) Nếu d' và d'' không cắt nhau thì... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a) Tự vẽ. b) Không. Vì nếu d' cắt d'' tại M và M thuộc d thì M phải là điểm chung của d và d' (vô lý vì d // d') c) Qua M ở ngoài d không thể kẻ được 2 đt d' và d'' phân biệt cùng song song với d (vì điều đó mâu thuẫn với tiên đề Euclide) d) Nếu d' và d'' không cắt nhau thì chúng chỉ có thể là 2 đt song song, tức d' // d'' (vì chúng là 2 đt phân biệt)
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Giúp tớ bài toán khảo sát hs vs?

  Câu trả lời hay nhất: y' = -2/(x-1)^2 Pt tiếp tuyến tại điểm A bất kỳ thuộc (C) (xA = a # 1) là y = [-2/(a-1)^2](x-a) + (a+1)/(a-1) = (-2x + a^2 + 2a - 1)/(a-1)^2 (với a # 1) Giả sử tiếp tuyến đó cắt Ox tại M(m;0) M(m;0) thuộc tiếp tuyến --> (a^2 + 2a - 2m - 1)/(a-1)^2 = 0 --> a^2 + 2a - 2m - 1 = 0 (*) (vì a # 1 nên có thể nhân 2 vế với... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: y' = -2/(x-1)^2 Pt tiếp tuyến tại điểm A bất kỳ thuộc (C) (xA = a # 1) là y = [-2/(a-1)^2](x-a) + (a+1)/(a-1) = (-2x + a^2 + 2a - 1)/(a-1)^2 (với a # 1) Giả sử tiếp tuyến đó cắt Ox tại M(m;0) M(m;0) thuộc tiếp tuyến --> (a^2 + 2a - 2m - 1)/(a-1)^2 = 0 --> a^2 + 2a - 2m - 1 = 0 (*) (vì a # 1 nên có thể nhân 2 vế với (a-1)^2 ) Từ M kẻ được 2 tiếp tuyến đến (C) <=> (*) có 2 nghiệm phân biệt và khác 1 (xem a là ẩn) <=> delta phẩy = 1 + 2m + 1 = 2m+2 > 0 và 1 + 2.1 - 2m - 1 # 0 <=> m > -1 và m # 1 Trả lời : Tập hợp phải tìm là các điểm trên trục Ox có hoành độ m thỏa mãn m > -1 và m # 1.
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Ai giup minh bai toan hinh nay voi,kho qua ,bai nay co ban giai roi nhung sai roi,nhung cao thu co gang giup minh di ,minh cam on rat nhieu?

  Câu trả lời hay nhất: ^A = 36* ; ^B = 84* ---> ^C = 60* ^C = 60* ---> số đo (sđ) cung nhỏ AB bằng 120* sđ cung nhỏ BE = sđ cung nhỏ BC = 2.36* = 72* ---> sđ cung nhỏ AE = 120* - 72* = 48* (1) sđ cung nhỏ CF = sđ cung nhỏ CA = 2.84* = 168* ---> sđ cung nhỏ AF = 360* - sđCF - sđCA = 24* (2) (1),(2) ---> sđ cung EF = 48* - 24* =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: ^A = 36* ; ^B = 84* ---> ^C = 60* ^C = 60* ---> số đo (sđ) cung nhỏ AB bằng 120* sđ cung nhỏ BE = sđ cung nhỏ BC = 2.36* = 72* ---> sđ cung nhỏ AE = 120* - 72* = 48* (1) sđ cung nhỏ CF = sđ cung nhỏ CA = 2.84* = 168* ---> sđ cung nhỏ AF = 360* - sđCF - sđCA = 24* (2) (1),(2) ---> sđ cung EF = 48* - 24* = 24* ---> ^EDF = 12* sđ cung nhỏ DF = sđ cung nhỏ AD + sđ cung nhỏ AF = = sđ cung nhỏ AB + sđ cung nhỏ AF = 120* + 24* = 144* ---> ^DEF = 144* / 2 = 72* Vậy ^DFE = 180* - 12* - 72* = 96* Trả lời : ^EDF = 12* ; ^DEF = 72* ; ^DFE = 96*
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Tính xác suất để mỗi phần có số lượng bằng nhau?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi số cách chia 36 lon nước ngọt thành 3 phần, mỗi phần 12 lon (không phân biệt Pepsi hay Coca) là M. M = (36C12).(24C12)/(3!) (Phải chia cho 3! vì các phần chia không phân biệt thứ tự) Bây giờ ta tính số cách chia 36 lon thành 3 phần, mỗi phần có 6 Pepsi và 6 Cola.Gọi số cách đó là N. N =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi số cách chia 36 lon nước ngọt thành 3 phần, mỗi phần 12 lon (không phân biệt Pepsi hay Coca) là M. M = (36C12).(24C12)/(3!) (Phải chia cho 3! vì các phần chia không phân biệt thứ tự) Bây giờ ta tính số cách chia 36 lon thành 3 phần, mỗi phần có 6 Pepsi và 6 Cola.Gọi số cách đó là N. N = (18C6)(18C6)(12C6)(12C6) / (3!) Xác suất cần tính là : P = N/M = (18C6)(18C6)(12C6)(12C6) / (36C12)(24C12) = (xấp xỉ) 0,086929
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Anh chị giỏi toán nào có thể giúp em làm lại bài tập này?

  Câu trả lời hay nhất: Để A\B = tập rỗng thì m cần thỏa mãn đồng thời 2 ĐK : m+1 =< -2 hay m =< -3 (1) m+10 > 5 hay m > -5 (2) Kết hợp cả 2 ĐK đó ta có -5 < m =< -3 hay m thuộc (-5;-3]
  Câu trả lời hay nhất: Để A\B = tập rỗng thì m cần thỏa mãn đồng thời 2 ĐK : m+1 =< -2 hay m =< -3 (1) m+10 > 5 hay m > -5 (2) Kết hợp cả 2 ĐK đó ta có -5 < m =< -3 hay m thuộc (-5;-3]
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Nếu trái đất chuyển động theo kinh tuyến quanh mặt trời nhưng không quay quanh trục thì hiện tượng?

  Câu trả lời hay nhất: Đừng nói là "Trái Đất chuyển động theo kinh tuyến quanh Mặt Trời'' (câu đó vô nghĩa) mà hãy nói thế này : Nếu Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo quanh Mặt Trời nhưng nó không tự quay quanh trục thì khi đó ở mọi nơi trên Trái Đất thời gian ''ban ngày'' sẽ kéo dài khoảng 6 tháng hiện nay, và thời gian... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đừng nói là "Trái Đất chuyển động theo kinh tuyến quanh Mặt Trời'' (câu đó vô nghĩa) mà hãy nói thế này : Nếu Trái Đất chuyển động theo quỹ đạo quanh Mặt Trời nhưng nó không tự quay quanh trục thì khi đó ở mọi nơi trên Trái Đất thời gian ''ban ngày'' sẽ kéo dài khoảng 6 tháng hiện nay, và thời gian ''ban đêm'' cũng kéo dài 6 tháng như vậy, nghĩa là khi đó 1 ngày đêm sẽ dài bằng 1 năm hiện tại.Hậu quả là Trái Đất sẽ có một chế độ nhiệt rất cực đoan : ''ban ngày'' rất nóng, ''ban đêm'' rất lạnh.Nhiều sinh vật sẽ tuyệt chủng.Quần thể sinh vật trên Trái Đất sẽ trở nên rất nghèo nàn, thảm hại ... Còn chuyện khi đó Trái Đất sẽ bị hút vào Mặt Trời là vô lý.Trong vũ trụ, hiện tượng 1 hành tinh chuyển động quanh 1 ngôi sao nhưng không tự quay cũng có thể xảy ra và nó ko hề bị ngôi sao kia nuốt chửng.Chỉ có điều khi đó sẽ có sự trùng hợp : chu kỳ ngày đêm của hành tinh đúng bằng chu kỳ quay của nó quanh ngôi sao trung tâm.
  4 câu trả lời · Địa lý · 5 năm trước
 • Mọi người giải câu này cho em với?

  Câu trả lời hay nhất: a) Xét 2010 TH sau : 1) x = 1 --> y+z = 2011 ...y có thể lấy 2010 giá trị (1 --> 2010), với mỗi gt của y chỉ có 1 gt ...của z để y+z=2011 --> TH 1 có 2010 nghiệm 2) x = 2 --> y+z = 2010 ...y có thể lấy 2009 gt ---> TH 2 có 2009 nghiệm 3) x = 3 --> y+z = 2009.Tương tự, TH 3 có 2008... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a) Xét 2010 TH sau : 1) x = 1 --> y+z = 2011 ...y có thể lấy 2010 giá trị (1 --> 2010), với mỗi gt của y chỉ có 1 gt ...của z để y+z=2011 --> TH 1 có 2010 nghiệm 2) x = 2 --> y+z = 2010 ...y có thể lấy 2009 gt ---> TH 2 có 2009 nghiệm 3) x = 3 --> y+z = 2009.Tương tự, TH 3 có 2008 nghiệm ................................... ................................... 2010) x = 2010 --> y+z = 2; TH 2010 có 1 nghiệm ---> Có tất cả 1+2+3+ ... +2010 = 2011.2010/2 = 2021055 nghiệm. b) Số cách bộ chọn 3 số nguyên dương (không pb thứ tự) sao cho có 2 số giống nhau và tổng của chúng = 2012 là 1005 (vì BPT 2012 > 2x có 1005 nghiệm nguyên dương) Với mỗi bộ 3 số đó có 3 cách gán giá trị cho x;y;z --> Số nghiệm mà trong đó có 2 giá trị trùng nhau là 1005.3 = 3015 Số nghiệm mà trong đó có 3 gt bằng nhau là 0 (vì 2012 ko chia hết cho 3) ---> Số nghiệm mà x;y;z khác nhau từng đôi một là 2021055 - 3015 = 2018040
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Giúp mình vài bài toán lớp 11. TKS các bạn nhìu?

  1) Cứ sau 1 năm thì tổng số tiền (cả vốn lẫn lãi) tăng thêm 6%, tức tăng lên 1,06 lần. Vậy sau 10 năm thì tổng số tiền (cả vốn lẫn lãi) là : 10000000.1,06^10 = 17908476,97 (đ) 2) Cứ sau 1 năm, dân số VN tăng bình quân 1,3%, tức là tăng lên 1,013 lần. Vậy đến 1/11/2020 (sau 7 năm), dân số VN sẽ vào khoảng... hiển thị thêm
  1) Cứ sau 1 năm thì tổng số tiền (cả vốn lẫn lãi) tăng thêm 6%, tức tăng lên 1,06 lần. Vậy sau 10 năm thì tổng số tiền (cả vốn lẫn lãi) là : 10000000.1,06^10 = 17908476,97 (đ) 2) Cứ sau 1 năm, dân số VN tăng bình quân 1,3%, tức là tăng lên 1,013 lần. Vậy đến 1/11/2020 (sau 7 năm), dân số VN sẽ vào khoảng 90000000.1,013^7 = (xấp xỉ) 98516400 (người) 3) Chọn chiều dương hướng thẳng đứng, lên trên.Gốc thời gian lúc viên đạn bắt đầu chuyển động. vo = 196 (m/s) Gia tốc là -g = - 9,8 (m/s^2) (có dấu trừ vì gia tốc hướng xuống) v = vo - gt ---> t = (v - vo) / (-g) v =0 ---> t = - vo / -g = (-196)/(-9,8) = 20 (s) Khi đó độ cao viên đạn là : h = vo.t - gt^2 / 2 = 196.20 - 9,8.20^2 / 2 = 1960 (m)
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Một câu hỏi về toán suy luận đây a!?

  Câu trả lời hay nhất: Câu hỏi nên sửa lại thế này cho chính xác : Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu bi để CHẮC CHẮN rằng có đủ cả 4 màu ? GIẢI : 2015 chia 4 được 503 (dư 3). Vậy trong hộp có 503 bi nâu, 504 bi xanh, 504 bi đỏ, 504 bi vàng. ---> Phải lấy ít nhất là 504.3 + 1 = 1513 bi để CHẮC CHẮN có đủ cả 4... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Câu hỏi nên sửa lại thế này cho chính xác : Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu bi để CHẮC CHẮN rằng có đủ cả 4 màu ? GIẢI : 2015 chia 4 được 503 (dư 3). Vậy trong hộp có 503 bi nâu, 504 bi xanh, 504 bi đỏ, 504 bi vàng. ---> Phải lấy ít nhất là 504.3 + 1 = 1513 bi để CHẮC CHẮN có đủ cả 4 màu. (Trường hợp "xấu" nhất là lấy được 504 bi xanh, 504 bi đỏ, 504 bi vàng và 1 bi nâu)
  4 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Cho mình hỏi bài toán xác suất này nhé!?

  Câu trả lời hay nhất: 1) a) Nếu chọn bất kỳ thì số cách chọn là 30P4 = 657720 cách. b) Xét 4 trường hợp : + Ban cán sự (BCS) có đúng 1 nữ : ...- Trong 10 người đẹp, chọn 1 người (!) : 10 cách. ...- Chọn thêm 3 người "không đẹp" làm lớp phó, bí thơ, thủ quỹ : 20P3 = 6840 cách. + BCS có đúng 2 nữ : ...-... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 1) a) Nếu chọn bất kỳ thì số cách chọn là 30P4 = 657720 cách. b) Xét 4 trường hợp : + Ban cán sự (BCS) có đúng 1 nữ : ...- Trong 10 người đẹp, chọn 1 người (!) : 10 cách. ...- Chọn thêm 3 người "không đẹp" làm lớp phó, bí thơ, thủ quỹ : 20P3 = 6840 cách. + BCS có đúng 2 nữ : ...- Chọn 1 nữ làm lớp trưởng : 10 cách. ...- Chọn thêm 1 nữ và 2 nam : 9.(20C2) = 1710 cách. ...- Xếp 3 người chọn sau vào 3 vị trí lớp phó, bí thơ, thủ quỹ : 6 cách. + BCS có đúng 3 nữ : ...- Chọn 1 nữ lớp trưởng : 10 cách. ...- Chọn thêm 2 nữ và 1 nam : (9C2).(20C1) = 720 cách. ...- Xếp 3 người chọn sau vào 3 vị trí : 3! = 6 cách. + BCS có đúng 4 nữ : Có 10P4 = 5040 cách. Vậy đáp án là : 10.6840 + 10.1710.6 + 10.720.6 + 5040 = 219240 c) + Chọn 1 nam, 3 nữ : (20C1).(10C3) = 2400 cách. + Xếp 4 người vào 4 vị trí : 4! = 24 cách. ---> Có 2400.24 = 57600 cách. d) Có 10P4 = 5040 cách. 2) a) Có 40C2 = 780 cách. b) Có (22C1).(18C1) = 396 cách. c) + Chọn 3 nam, 3 nữ : (22C3).(18C3) = 1256640 cách. + Ghép mỗi anh với một nàng : 3! = 6 cách. ---> Có 1256640.6 = 7539840 cách.
  3 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Hỏi về bài toán xác suất!?

  Câu trả lời hay nhất: + Chọn 4 người cho " xứ sở cờ hoa " : 10C4 = 210 cách. + Chọn 3 trong 6 người còn lại cho đất nước hình lục giác : 6C3 = 20 cách. (3 người còn lại sau cùng dành cho đảo quốc sương mù) ---> Có tất cả 210.20 = 4200 cách.
  Câu trả lời hay nhất: + Chọn 4 người cho " xứ sở cờ hoa " : 10C4 = 210 cách. + Chọn 3 trong 6 người còn lại cho đất nước hình lục giác : 6C3 = 20 cách. (3 người còn lại sau cùng dành cho đảo quốc sương mù) ---> Có tất cả 210.20 = 4200 cách.
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Tính Lim 0/0 của dãy số (có lẽ là kiến thức cơ bản)?

  Câu trả lời hay nhất: lim [√(4n^2 + 3) - (2n - 1)]/[√(n^2 + 3) - n] Nhân tử và mẫu với [√(4n^2 + 3) + (2n - 1)][√(n^2 + 3) + n] rồi rút gọn thì được : lim [(4n + 2)(√(n^2 + 3) + n] / [3(√(4n^2 + 3) + 2n + 1)] = lim [(4 + 2/n)(√(1 + 3/n^2) + 1] / [3(√(4 + 3/n^2) + 2 + 1/n)] = 2/3
  Câu trả lời hay nhất: lim [√(4n^2 + 3) - (2n - 1)]/[√(n^2 + 3) - n] Nhân tử và mẫu với [√(4n^2 + 3) + (2n - 1)][√(n^2 + 3) + n] rồi rút gọn thì được : lim [(4n + 2)(√(n^2 + 3) + n] / [3(√(4n^2 + 3) + 2n + 1)] = lim [(4 + 2/n)(√(1 + 3/n^2) + 1] / [3(√(4 + 3/n^2) + 2 + 1/n)] = 2/3
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Anh anh kim nguu giúp em được không ạ?

  Anh Kim Ngưu nhầm nhỉ ? Đề bài nên rõ ràng hơn : Cho (P) : y = (1/2) x^2 và họ đường thẳng (d) : y = mx - m Tìm trên (P) tất cả các điểm mà không có đường thẳng thuộc (d) nào đi qua ? Đồ thị y = (1/2) x^2 là một parabol. Họ đường thẳng (d) là tập hợp tất cả các đường thẳng đi qua điểm A(1;0) trừ đường thẳng x... hiển thị thêm
  Anh Kim Ngưu nhầm nhỉ ? Đề bài nên rõ ràng hơn : Cho (P) : y = (1/2) x^2 và họ đường thẳng (d) : y = mx - m Tìm trên (P) tất cả các điểm mà không có đường thẳng thuộc (d) nào đi qua ? Đồ thị y = (1/2) x^2 là một parabol. Họ đường thẳng (d) là tập hợp tất cả các đường thẳng đi qua điểm A(1;0) trừ đường thẳng x = 1. Từ đó suy ra điểm duy nhất thuộc (P) mà không có đường thẳng nào thuộc (d) đi qua chính là điểm B (1; 1/2) ----------------------------------------... Giải thích thêm vì sao ra điểm B (1; 1/2) Nếu ta lấy điểm C bất kỳ trên (P) (C khác B) thì khi đó đường thẳng AC đi qua A(1;0) sẽ có pt y = kx - k (vì khi x = 1 thì y = k.1 - k = 0), nghĩa là đường thẳng AC thuộc họ đường thẳng (d) nói trong đề bài.Hay nói cách khác tồn tại 1 đt thuộc họ đường thẳng (d) đi qua C. Nếu lấy điểm B (1; 1/2) thuộc (P) thì khi đó đt AB đi qua A có pt là x = 1, không thuộc họ đường thẳng (d). Như vậy điểm B (1; 1/2) là điểm duy nhất thuộc (P) mà không có đt nào thuộc họ đường thẳng (d) đi qua.
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Các bạn cho mình hỏi về toán chút nha!!!! (em nó hỏi mà khó nói quá)?

  Câu trả lời hay nhất: Tại sao (-2) nhân (-2) lại bằng 4 ? Có thể giải thích thế này : (-2).2 = -4 (*) (-2).4 = -8 (**) (Hai cái này thì chắc em bạn hiểu rồi) Lấy (*) trừ (**) suy ra : (-2).2 - (-2).4 = (-4) - (-8) = 4 Mặt khác (-2).2 - (-2).4 = (-2).(2 - 4) = (-2).(-2) Vậy (-2).(-2) = 4 Còn muốn 1 ví dụ cụ thể thì xét... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Tại sao (-2) nhân (-2) lại bằng 4 ? Có thể giải thích thế này : (-2).2 = -4 (*) (-2).4 = -8 (**) (Hai cái này thì chắc em bạn hiểu rồi) Lấy (*) trừ (**) suy ra : (-2).2 - (-2).4 = (-4) - (-8) = 4 Mặt khác (-2).2 - (-2).4 = (-2).(2 - 4) = (-2).(-2) Vậy (-2).(-2) = 4 Còn muốn 1 ví dụ cụ thể thì xét bài toán này : A và B trao đổi bi với nhau.Chúng quy ước 1 bi xanh = 2 bi đỏ. A muốn nhận thêm 1 bi xanh thì phải mất đi 2 bi đỏ (nói cách khác là nhận thêm -2 bi đỏ) A muốn nhận thêm k bi xanh thì phải nhận thêm (-2).k bi đỏ. Còn nếu A nhận thêm -2 bi xanh (tức là mất đi 2 bi xanh) thì sẽ nhận thêm 4 bi đỏ. Điều đó nghĩa là nếu k = -2 thì (-2).k = 4 hay nói khác đi (-2).(-2) = 4. Thêm 1 ví dụ nữa : Giả sử nhiệt độ giảm đều đặn, cứ sau mỗi giờ giảm 2 độ (tăng -2 độ) Lấy mốc thời gian là thời điểm hiện tại và nhiệt độ hiện tại là 0 độ C thì : Nhiệt độ sau hiện tại k giờ là -2.k (độ C) Nhiệt độ sau hiện tại -2 giờ (tức trước hiện tại 2 giờ) là 4 độ C Suy ra khi k = -2 thì -2.k = 4 hay (-2).(-2) = 4.
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước