• Mong mn giúp đơ?

  Giải : a) CIMJ nội tiếp => ^IJM = ^ICM = ^ICA = ^ABC = ^MBJ => đpcm b) Ta có : O'I = IM + O'M = AM/2 + BM/2 = AB/2 = R không đổi Từ câu a) => tg IJO' vuông tại J : => 4.S(IJO') = 2.IJ.O'J ≤ IJ² + O'J² = O'I² = R² => Max S(IJO') = R²/4 <=> IJ = O'J = R√2/2 => BM = 2O'J = R√2 => AM =... hiển thị thêm
  Giải : a) CIMJ nội tiếp => ^IJM = ^ICM = ^ICA = ^ABC = ^MBJ => đpcm b) Ta có : O'I = IM + O'M = AM/2 + BM/2 = AB/2 = R không đổi Từ câu a) => tg IJO' vuông tại J : => 4.S(IJO') = 2.IJ.O'J ≤ IJ² + O'J² = O'I² = R² => Max S(IJO') = R²/4 <=> IJ = O'J = R√2/2 => BM = 2O'J = R√2 => AM = (2 - √2)R
  6 câu trả lời · Toán học · 4 ngày trước
 • Cho hinh thang ABCD có AB=3/8CD. AC cẮT BD tại E. Biet dien tich tam giac ADE=16 cm2. Tinh dien tich hinh thang?

  Câu trả lời hay nhất: Hai đáy là AB và CD? Kẻ AH _|_ BD tại H và CK _|_ BD tại K Ta có: S(ABE)/S(ADE) = (BE.AH)/(DE.AH) = BE/DE = AB/CD = 3/8 => S(ABE) = (3/8)S(ADE) = (3/8).16 = 6 (cm2) => S(ABD) = 16 + 6 ='22 cm2 Mặt khác : S(CBD)/S(ABD) = (BD.CK)/(BD.AH) = CK/AH = CD/AB = 8/3 => S(CBD) = (8/3).S(ABD) = (8/3).22 = 176/3 (cm2) =>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Hai đáy là AB và CD? Kẻ AH _|_ BD tại H và CK _|_ BD tại K Ta có: S(ABE)/S(ADE) = (BE.AH)/(DE.AH) = BE/DE = AB/CD = 3/8 => S(ABE) = (3/8)S(ADE) = (3/8).16 = 6 (cm2) => S(ABD) = 16 + 6 ='22 cm2 Mặt khác : S(CBD)/S(ABD) = (BD.CK)/(BD.AH) = CK/AH = CD/AB = 8/3 => S(CBD) = (8/3).S(ABD) = (8/3).22 = 176/3 (cm2) => S(ABCD) = 22 + 176/3 = 242/3 (cm2)
  6 câu trả lời · Toán học · 5 ngày trước
 • Thầy cô giải giúp bài toán trong ảnh kèm theo . Cảm ơn thầy cô.?

  Đặt N = x/(x² - x + 1) = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) > 0 => x > 0 vì x² - x + 1 = (x - 1/2)² + 3/4 > 0 => N² = [√(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5))]² = 8 + 2√(6 - 2√5) = 8 + 2√(√5 - 1)² = 6 + 2√5 = (√5 + 1)² => N = √5 + 1 Đặt y = x + 1/x thì N = x/(x² - x + 1) = 1/(x + 1/x - 1) = 1/(y - 1) => y = (N + 1)/N =... hiển thị thêm
  Đặt N = x/(x² - x + 1) = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) > 0 => x > 0 vì x² - x + 1 = (x - 1/2)² + 3/4 > 0 => N² = [√(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5))]² = 8 + 2√(6 - 2√5) = 8 + 2√(√5 - 1)² = 6 + 2√5 = (√5 + 1)² => N = √5 + 1 Đặt y = x + 1/x thì N = x/(x² - x + 1) = 1/(x + 1/x - 1) = 1/(y - 1) => y = (N + 1)/N = (√5 + 2)/(√5 + 1) => y² = (4√5 + 9)/(2√5 + 6) => y² - 1 = (4√5 + 9)/(2√5 + 6) = (2√5 + 3)/(2√5 + 6) M = x²/(x⁴ + x² + 1) = 1/(x² + 1/x² + 1) = 1/((x + 1/x)² - 1) = 1/(y² - 1) = (2√5 + 6)/(2√5 + 3) Lưu ý : Tuy nhiên , Đó chỉ là cách giải thôi còn kết quả không đúng vì đề bài vô lý từ chỗ giả thiết: x/(x² - x + 1) = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) ??? Vì VT = x/(x² - x + 1) = 1 - (x² - 2x + 1)/(x² - x + 1) = 1 - (x - 1)²/((x - 1/2)² + 3/4) ≤ 1 Với mọi x Còn VP = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) > 1 Nên ra kết quả M = x²/(x⁴ + x² + 1) = (2√5 + 6)/(2√5 + 3) > 1 ??? cũng vô lý Vì rõ ràng M < 1 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 1 tuần trước
 • Toán tích phân nè ?

  Câu trả lời hay nhất: Đương cong (C) : y = 2(x - 1)e^x cắt trục tung tại A(0; - 2); cắt trục hoành tại B(1; 0) Vậy (H) được giới hạn bởi (C); Ox; Oy và x = 1 => V = ∫ | y |dx = 2∫(1 - x)e^xdx cận từ 0 đến 1 ( vì y ≤ 0 trên đoạn [0; 1])
  Câu trả lời hay nhất: Đương cong (C) : y = 2(x - 1)e^x cắt trục tung tại A(0; - 2); cắt trục hoành tại B(1; 0) Vậy (H) được giới hạn bởi (C); Ox; Oy và x = 1 => V = ∫ | y |dx = 2∫(1 - x)e^xdx cận từ 0 đến 1 ( vì y ≤ 0 trên đoạn [0; 1])
  2 câu trả lời · Toán học · 1 tuần trước
 • Hình học 9, Xin nhờ anh Kim Nguu vàtất cả các anh, chị và các bạn giải giúp nhé! Cám ơn.?

  Câu trả lời hay nhất: Cách khác tham khảo Điểm M thỏa mãn điều kiện đề bài thì BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg AMB; CA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg BMC. Suy ra cách dựng điểm M như sau: Dựng đường tròn (O1) qua A; B tiếp xúc BC tại B ( O1 là giao điểm của đường thẳng đi qua B và vuông góc với BC và đường thẳng trung trực... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Cách khác tham khảo Điểm M thỏa mãn điều kiện đề bài thì BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg AMB; CA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tg BMC. Suy ra cách dựng điểm M như sau: Dựng đường tròn (O1) qua A; B tiếp xúc BC tại B ( O1 là giao điểm của đường thẳng đi qua B và vuông góc với BC và đường thẳng trung trực của đoạn AB) và đường tròn (O2) qua BC và tiếp xúc với CA tai C M là giao điểm của (O1) và (O2)
  2 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Cho tam giac abc co ^b=^c=40° ke bd la tia pg cua ^b.cm ad+bd=bc?

  Hướng dẫn: Trên BC lấy E sao cho BE = BA và Trên tia BD kéo dài lấy F sao cho DF = DE = DA Rồi cm tg CEF cân tại C => ^ECF = 80o => tg BCF cân tại B => đpcm
  Hướng dẫn: Trên BC lấy E sao cho BE = BA và Trên tia BD kéo dài lấy F sao cho DF = DE = DA Rồi cm tg CEF cân tại C => ^ECF = 80o => tg BCF cân tại B => đpcm
  5 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Cho x^3+y^3+3(x^2+y^2)+4(x+y)+4=0 voi xy>0 tim GTLN cua 1/x+1/y?

  0 = x³ + y³ + 3(x² + y²) + 4(x + y) + 4 = = (x + 1)³ + (y + 1)³ + x + y + 2 = (x + y + 2)[(x + 1)² - (x + 1)(y + 1) + (y + 1)² + 1] <=> x + y + 2 = 0 (vì đa thức trong ngoặc móc ≥ 1) <=> x + y = - 2 => xy ≤ (1/4)(x + y)² = 1 => 1/xy ≥ 1 P = 1/x + 1/y = (x + y)/xy = - 2/xy ≤ - 2 Vậy GTLN của P = - 2 khi x = y = - 1 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x²... hiển thị thêm
  0 = x³ + y³ + 3(x² + y²) + 4(x + y) + 4 = = (x + 1)³ + (y + 1)³ + x + y + 2 = (x + y + 2)[(x + 1)² - (x + 1)(y + 1) + (y + 1)² + 1] <=> x + y + 2 = 0 (vì đa thức trong ngoặc móc ≥ 1) <=> x + y = - 2 => xy ≤ (1/4)(x + y)² = 1 => 1/xy ≥ 1 P = 1/x + 1/y = (x + y)/xy = - 2/xy ≤ - 2 Vậy GTLN của P = - 2 khi x = y = - 1 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, anh xem giúp em chỗ này !?

  Câu trả lời hay nhất: Lúc đầu anh có nhầm một chút. Vì E là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác AMC nên => ^MEP = ^EMC + ^ECM = (1/2)(^AMC + ^ACM) = (1/2)(180o - ^MAC) = 90o - ^MAE
  Câu trả lời hay nhất: Lúc đầu anh có nhầm một chút. Vì E là giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác AMC nên => ^MEP = ^EMC + ^ECM = (1/2)(^AMC + ^ACM) = (1/2)(180o - ^MAC) = 90o - ^MAE
  3 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, anh là ai thế?

  Câu trả lời hay nhất: Cảm ơn em, là anh rất thích toán. Sau những lúc làm việc căng thẳng anh lên YHĐ để giải lao và hy vọng giúp được các em một chút. Chúc em ngày càng học giỏi. Đam mê sẽ thành công Anh cũng chỉnh sửa lại đoạn cuối cách giải bài toán hình HSG một chút cho chặt chẽ Gọi E là giao điểm của các phân giác MN và CP của tg AMC => góc... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Cảm ơn em, là anh rất thích toán. Sau những lúc làm việc căng thẳng anh lên YHĐ để giải lao và hy vọng giúp được các em một chút. Chúc em ngày càng học giỏi. Đam mê sẽ thành công Anh cũng chỉnh sửa lại đoạn cuối cách giải bài toán hình HSG một chút cho chặt chẽ Gọi E là giao điểm của các phân giác MN và CP của tg AMC => góc MPE = góc MAE ( cùng phụ với góc MEP) => AEMP nội tiếp => góc EAP = 90o => góc BAC = 120o
  2 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Giúp em bài toán hình HSG ạ?

  Câu trả lời hay nhất: Em đã học tứ giác nội típ rồi thì cách giải như sau: ( vì HSG nên giải vắn tắt) Kẻ đt qua A song song với BC cắt MN; MP theo thứ tự tại R; S, ta có: AR/CM = AN/CN = AB/BC (1) AS/BM = AP/BP = AC/BC (2) Lấy (1):(2) (AR/AS).(BM/CM) = AB/AC = BM/CM => AR/AS = 1 <=> AR = AS => MA là trung tuyến của tg vuông MRS => các... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Em đã học tứ giác nội típ rồi thì cách giải như sau: ( vì HSG nên giải vắn tắt) Kẻ đt qua A song song với BC cắt MN; MP theo thứ tự tại R; S, ta có: AR/CM = AN/CN = AB/BC (1) AS/BM = AP/BP = AC/BC (2) Lấy (1):(2) (AR/AS).(BM/CM) = AB/AC = BM/CM => AR/AS = 1 <=> AR = AS => MA là trung tuyến của tg vuông MRS => các tg AMR và AMS cân tại A => MN ; MP là phân giác góc AMC; AMB Gọi E là giao điểm của các phân giác MN và CP của tg AMC => góc MEP = góc MAC = (1/2)góc BAC = góc MAP => AEMP nội tiếp => góc EAP = 90o => góc BAC = 120o
  3 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Căn (4x+3)+căn (2x+1)=6x+căn(8x bình phương +10x+3) -16. Giải giúp mik vs?

  Thay x = 3/2 vào thì VT = 5; còn VP = - 1
  Thay x = 3/2 vào thì VT = 5; còn VP = - 1
  5 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Giải giúp bài toán Hình,cám ơn bằng 5*?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi P; Q lần lượt là giao điểm của BC; EF với OA => AQ = PQ và ta có: MA² - MT² = (AQ² + MQ²) - (MQ² + OQ² - OT²) = OT² - (OQ² - AQ²) = OB² - (OQ - AQ)(OQ + AQ) = OB² - (OQ - PQ).OA = OP.OA - OP.OA = 0 => đpcm ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi P; Q lần lượt là giao điểm của BC; EF với OA => AQ = PQ và ta có: MA² - MT² = (AQ² + MQ²) - (MQ² + OQ² - OT²) = OT² - (OQ² - AQ²) = OB² - (OQ - AQ)(OQ + AQ) = OB² - (OQ - PQ).OA = OP.OA - OP.OA = 0 => đpcm ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  1 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Căn(5+x) + căn(3-x) = x^6 + 2x^3 +5 Làm ơn giải giúp mình nhanh nha Cảm ơn các bạn?

  Điều kiện - 5 ≤ x ≤ 3 Áp dụng BĐT : a + b ≤ √(2a² + 2b²) ta có: VT = √(5 + x) + √(3 - x) ≤ √[2(5 + x) + 2(3 - x)] = 4 VP = x⁶ + 2x³ + 5 = (x³ + 1)² + 4 ≥ 4 Hay VT ≤ 4 ≤ VP với mọi x VT = VP = 4 khi x = - 1 Đó là nghiệm duy nhất của pt ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ... hiển thị thêm
  Điều kiện - 5 ≤ x ≤ 3 Áp dụng BĐT : a + b ≤ √(2a² + 2b²) ta có: VT = √(5 + x) + √(3 - x) ≤ √[2(5 + x) + 2(3 - x)] = 4 VP = x⁶ + 2x³ + 5 = (x³ + 1)² + 4 ≥ 4 Hay VT ≤ 4 ≤ VP với mọi x VT = VP = 4 khi x = - 1 Đó là nghiệm duy nhất của pt ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  6 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, lời giải của anh có nhầm không?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOM => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông AMK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AM = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AM/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm) Sorry : Em nghĩ đúng, anh nhầm ∆ AOM cân... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOM => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông AMK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AM = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AM/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm) Sorry : Em nghĩ đúng, anh nhầm ∆ AOM cân thành ∆ AOD vì anh không vẽ hình mà tưởng tượng trong đầu nên nhầm M thành D ( vì 2 điểm này nằm cạnh nhau)
  1 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Giúp em câu c, d đề thi học kì 1 khối 9?

  c/ Gọi G là điểm đối xứng của H qua E => AGDH là hbh => OI/OD = OH/OG = OK/OA (đpcm) d/ MK/AK = (1/2)(IK/AK) = (1/2)(BF/OB) = BF/AB (đpcm)
  c/ Gọi G là điểm đối xứng của H qua E => AGDH là hbh => OI/OD = OH/OG = OK/OA (đpcm) d/ MK/AK = (1/2)(IK/AK) = (1/2)(BF/OB) = BF/AB (đpcm)
  2 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu ơi, giúp em câu cuối Hình 9 với?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOD => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông ADK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AD = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AD/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm)
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là trung điểm BC => MN vuông góc với OA tại K ( dây chung vuông góc với đường nối tâm) Vẽ đường cao OF của ∆ cân AOD => ∆ vuông AIK ~ ∆ vuông AOH và ∆ vuông AOF ~ ∆ vuông ADK nên ta có: AI/AK = AO/AH = AO/AD = (1/2)(AO/AF) = (1/2)(AD/AK) = (1/2)(AH/AK) => AI = AH/2 (đpcm)
  2 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Toán, pt vô tỷ lớp 10?

  Câu trả lời hay nhất: Để ý rằng x⁴ + x² + 1 = (x² + x + 1)(x² - x + 1) nên nếu đặt a = √(x² + x + 1) > 0 và b = √(x² - x + 1) > 0 thay vào pt đã cho ta có pt : b² + 2a = ab + 4 <=> (b - 2)(b - a + 2) = 0 @ b = 2 <=> x² - x - 3 = 0 <=> x = (1 ± √13)/2 @ b - a + 2 = 0 <=> a = b + 2 <=> a² = b² + 4b + 4 <=> x²... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Để ý rằng x⁴ + x² + 1 = (x² + x + 1)(x² - x + 1) nên nếu đặt a = √(x² + x + 1) > 0 và b = √(x² - x + 1) > 0 thay vào pt đã cho ta có pt : b² + 2a = ab + 4 <=> (b - 2)(b - a + 2) = 0 @ b = 2 <=> x² - x - 3 = 0 <=> x = (1 ± √13)/2 @ b - a + 2 = 0 <=> a = b + 2 <=> a² = b² + 4b + 4 <=> x² + x + 1 <=> x² - x + 5 + 4b <=> 2b = x - 2 (*) => 4(x² - x + 1) = x² - 4x + 4 => x = 0 => không thỏa (*) KL : Pt có 2 nghiệm : x = (1 ± √13)/2 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Giúp em bài này với ạ?

  Giải: Chia 2 vế cho √13 và chú ý (2/√13)² + (3/√13)² = 1 nên có thể đặt cosφ = 2/√13 => sinφ = 3/√13 (với φ hoàn toàn xác định và 0 < φ < π/2) Thay vào pt ta có: sin2x.cosφ + cos2x.sinφ = sin14x <=> sin(2x + φ) = sin14x @ 14x = 2x + φ + k2π => x = φ/12 + kπ/6 @ 14x = π - (2x + φ) + k2π => x = - φ/16 + (2k + 1)π/6 KL : Pt có 2... hiển thị thêm
  Giải: Chia 2 vế cho √13 và chú ý (2/√13)² + (3/√13)² = 1 nên có thể đặt cosφ = 2/√13 => sinφ = 3/√13 (với φ hoàn toàn xác định và 0 < φ < π/2) Thay vào pt ta có: sin2x.cosφ + cos2x.sinφ = sin14x <=> sin(2x + φ) = sin14x @ 14x = 2x + φ + k2π => x = φ/12 + kπ/6 @ 14x = π - (2x + φ) + k2π => x = - φ/16 + (2k + 1)π/6 KL : Pt có 2 họ nghiệm như trên ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Cách tính chiều dài cạnh đáy khi biết 2 cạnh bên của tam giác cân?

  Một tam giác chỉ được xác định khi biết 3 yếu tố ( cái này cơ bản) Chỉ mới biết 2 cạnh bên tam giác cân thì không thể
  Một tam giác chỉ được xác định khi biết 3 yếu tố ( cái này cơ bản) Chỉ mới biết 2 cạnh bên tam giác cân thì không thể
  7 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Giải cho em bài toán này với ạ.( Siu khó a). Cảm ơn mọi người a?

  Kẻ OH _I_ DE tại H. Theo giả thiết thì ABOC là hình vuông ( em tự cm) và áp dụng pitago tính ra DE = 5 cm Trên tia đối của tia BA lấy F sao cho BF = CE = 3 cm => tg vuông OBF = tg vuông OCE => OF = OE => tg ODF = tg ODE (c.c.c) ( vì DE = DF = 5 cm; OF = OE; OD chung) => OH = OB => đpcm
  Kẻ OH _I_ DE tại H. Theo giả thiết thì ABOC là hình vuông ( em tự cm) và áp dụng pitago tính ra DE = 5 cm Trên tia đối của tia BA lấy F sao cho BF = CE = 3 cm => tg vuông OBF = tg vuông OCE => OF = OE => tg ODF = tg ODE (c.c.c) ( vì DE = DF = 5 cm; OF = OE; OD chung) => OH = OB => đpcm
  5 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước