• Giải giúp bài toán hình cám ơn 5*?

  Qua B vẽ tt với (H) hay (I)? Qua C vẽ tiếp tuyến với (I) hay (H) ?
  Qua B vẽ tt với (H) hay (I)? Qua C vẽ tiếp tuyến với (I) hay (H) ?
  1 câu trả lời · Toán học · 20 giờ trước
 • Ôn toán thi vào cấp 3. Mình cần gấp lắm. Bạn nào đang ôn thi mà giải được hay các anh chị lớp lớn, các thầy cô xin giúp đỡ em giải bài.?

  Cách tham khảo : c) Trên BF lấy K sao cho KC _|_ AB => ACKF nội tiếp, theo câu a) => 5 điểm A; G; C; K; F cùng thuộc đường tròn đk AK mà ^CFG = ^CEK (do cung DE = cung BE) => CG = CK => tg vuông CHG (vuông tại C) = tg vuông CBK => đpcm
  Cách tham khảo : c) Trên BF lấy K sao cho KC _|_ AB => ACKF nội tiếp, theo câu a) => 5 điểm A; G; C; K; F cùng thuộc đường tròn đk AK mà ^CFG = ^CEK (do cung DE = cung BE) => CG = CK => tg vuông CHG (vuông tại C) = tg vuông CBK => đpcm
  2 câu trả lời · Toán học · 3 ngày trước
 • Giúp em bài hình 9 với ạ (câu cuối)?

  Câu trả lời hay nhất: Gợi í: G thuộc trung tuyến DI Kẻ GM//DA; GN//DB (M; N thuộc AB) => IM/IA = IG/ID = 1/3 => M cố định Tương tự N cố định Mà ^MGN = ^ADB = không đổi => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Gợi í: G thuộc trung tuyến DI Kẻ GM//DA; GN//DB (M; N thuộc AB) => IM/IA = IG/ID = 1/3 => M cố định Tương tự N cố định Mà ^MGN = ^ADB = không đổi => đpcm
  2 câu trả lời · Toán học · 4 ngày trước
 • Giai phuong trinh x^2 +can(x+ 5)=5?

  Đặt y = √(x + 5) > 0 => y² = x + 5 ta có hệ pt: { x² + y = 5 (1) { y² - x = 5 (2) Lấy (1) - (2) có : x² - y² + x + y = 0 <=> (x + y)(x - y + 1) = 0 @ x + y = 0 <=> x² - x - 5 = 0 @ x - y + 1 = 0 <=> y = x + 1 thay vào (1) có : x² + x - 4 = 0
  Đặt y = √(x + 5) > 0 => y² = x + 5 ta có hệ pt: { x² + y = 5 (1) { y² - x = 5 (2) Lấy (1) - (2) có : x² - y² + x + y = 0 <=> (x + y)(x - y + 1) = 0 @ x + y = 0 <=> x² - x - 5 = 0 @ x - y + 1 = 0 <=> y = x + 1 thay vào (1) có : x² + x - 4 = 0
  4 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Hình học không gian ?!!?

  Đề bài thiếu dữ kiện, em kiểm tra lại
  Đề bài thiếu dữ kiện, em kiểm tra lại
  2 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Giải pt nghiệm nguyên x^2-2x-10=y^2?

  Hướng dẫn: x² - 2x - 10 = y² <=> (x - 1)² - y² = 11 <=> (x - y - 1)(x + y - 1) = 11 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★ hiển thị thêm
  Hướng dẫn: x² - 2x - 10 = y² <=> (x - 1)² - y² = 11 <=> (x - y - 1)(x + y - 1) = 11 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông ABC vuông tại A .BC=2a góc ABC =60 độ .M là trung điểm BC .SA=SC=SM=a căn 5 .tính d(S,AB)?

  Vậy thì ổn rồi Gọi O là chân đường vuông góc của S xuống (ABC). Vì SA = SC = SM = a => OA = OC = OM => O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ cân AMC (cân tại M). Vì ^ABC = 60o => ^AMC = 120o => ∆OAM đều => OA = OM = AM = BC/2 = a Vẽ SH _|_ AB tại H => ^OAH = 60o => AH = OA/2 = a/2 d(S;AB) = SH = √(SA² - AH²) = √(5a² - a²/4) =... hiển thị thêm
  Vậy thì ổn rồi Gọi O là chân đường vuông góc của S xuống (ABC). Vì SA = SC = SM = a => OA = OC = OM => O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ cân AMC (cân tại M). Vì ^ABC = 60o => ^AMC = 120o => ∆OAM đều => OA = OM = AM = BC/2 = a Vẽ SH _|_ AB tại H => ^OAH = 60o => AH = OA/2 = a/2 d(S;AB) = SH = √(SA² - AH²) = √(5a² - a²/4) = a√19/2 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  1 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Giúp mk vs ạ :cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông ABC vuông tại A .BC=2a .M là trung điểm BC .SA=SC=SM=a căn 5 .tính d(S,AB)?

  Câu trả lời hay nhất: Đề bài thiếu dữ kiện
  Câu trả lời hay nhất: Đề bài thiếu dữ kiện
  2 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Chohìnhchóp S.ABC có đáy ABC là tamgiác đều cạnh a. Cạnh bên SA= a căn 3 và vuông góc với đáy ABC. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)?

  Câu trả lời hay nhất: Hướng dẫn h = AH = SA.AK/√(SA² + AK²) Với K là trung điểm BC; H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống (SBC) ; H thuộc SK)
  Câu trả lời hay nhất: Hướng dẫn h = AH = SA.AK/√(SA² + AK²) Với K là trung điểm BC; H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống (SBC) ; H thuộc SK)
  4 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Giải các bất phương trình sau:|x2-1|-2x<0?

  BPT tương đương với hệ BPT { |x² - 1| < 2x { x > 0 <=> { x² - 1 < 2x { x² - 1 > - 2x { x > 0 <=> { x² - 2x - 1 < 0 { x² + 2x - 1 > 0 { x > 0 <=> { 1 - √2 < x < 1 + √2 { x < - 1 - √2 và x > - 1 + √2 { x > 0 Kết hợp lại nghiệm của BPT là : √2 - 1 < x < √2 + 1
  BPT tương đương với hệ BPT { |x² - 1| < 2x { x > 0 <=> { x² - 1 < 2x { x² - 1 > - 2x { x > 0 <=> { x² - 2x - 1 < 0 { x² + 2x - 1 > 0 { x > 0 <=> { 1 - √2 < x < 1 + √2 { x < - 1 - √2 và x > - 1 + √2 { x > 0 Kết hợp lại nghiệm của BPT là : √2 - 1 < x < √2 + 1
  7 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Giúp tôi giải tích phân này với ,cảm ơn?

  Ta có: (2x² + x + 2)/(x + 1)² = 2 - 3/(x + 1) + 3/(x + 1)² Vậy: I = ∫[(2x² + x + 2)/(x + 1)²].(e^x).dx = 2∫(e^x).dx - 3[∫(e^x/(x + 1)).dx - ∫(e^x/(x + 1)²).dx] = 2∫d(e^x) - 3[∫(1/(x + 1)).d(e^x) + ∫(e^x).d(1/(x + 1)) = 2e^x - 3(e^x)/(x + 1) ( Vì tổng 2 tích phận trong ngoặc móc có dạng ∫udv + ∫vdu = uv với u = 1/(x + 1); v = e^x ) = (e^x).(2x -... hiển thị thêm
  Ta có: (2x² + x + 2)/(x + 1)² = 2 - 3/(x + 1) + 3/(x + 1)² Vậy: I = ∫[(2x² + x + 2)/(x + 1)²].(e^x).dx = 2∫(e^x).dx - 3[∫(e^x/(x + 1)).dx - ∫(e^x/(x + 1)²).dx] = 2∫d(e^x) - 3[∫(1/(x + 1)).d(e^x) + ∫(e^x).d(1/(x + 1)) = 2e^x - 3(e^x)/(x + 1) ( Vì tổng 2 tích phận trong ngoặc móc có dạng ∫udv + ∫vdu = uv với u = 1/(x + 1); v = e^x ) = (e^x).(2x - 1)/(x + 1) Thay cận vào tính ra : I = e(5e² - 2)/4 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • A2/b +b2/c +c2/a >= a+b+c giúp với?

  Áp đụng Cô si ( a, b, c > 0) a²/b + b ≥ 2a b²/c + c ≥ 2c c²/a + a ≥ 2a Công lại là xong. Dấu = khi a = b = c
  Áp đụng Cô si ( a, b, c > 0) a²/b + b ≥ 2a b²/c + c ≥ 2c c²/a + a ≥ 2a Công lại là xong. Dấu = khi a = b = c
  4 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Giúp mk với cmr vs ab>=1 thì 1/(1+a^2)+1/(1+b^2)>=2/(1+ab)?

  Câu trả lời hay nhất: Với mọi a,b ta có: a² + b² ≥ 2ab (1) Nhân 2 vế của (1) với ab - 1 ≥ 0 có : (a² + b²)(ab - 1) ≥ 2ab(ab - 1) <=> ab(a² + b²) - (a² + b²) ≥ 2a²b² - 2ab <=> 2ab + ab(a² + b²) ≥ 2a²b² + (a² + b²) <=> 2 + 2ab + (a² + b²) + ab(a² + b²) ≥ 2 + 2(a² + b²) + 2a²b² <=> (1 + ab)[(1 + a²) + (1 + b²)] ≥ 2(1 + a²)(1 +... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Với mọi a,b ta có: a² + b² ≥ 2ab (1) Nhân 2 vế của (1) với ab - 1 ≥ 0 có : (a² + b²)(ab - 1) ≥ 2ab(ab - 1) <=> ab(a² + b²) - (a² + b²) ≥ 2a²b² - 2ab <=> 2ab + ab(a² + b²) ≥ 2a²b² + (a² + b²) <=> 2 + 2ab + (a² + b²) + ab(a² + b²) ≥ 2 + 2(a² + b²) + 2a²b² <=> (1 + ab)[(1 + a²) + (1 + b²)] ≥ 2(1 + a²)(1 + b²) <=> 1/(1 + a²) + 1/(1 + b²) ≥ 2/(1 + ab) (đpcm)
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Cho a b c dương cmr (b+c)/a^2 +(a+c)/b^2 +(a+b)/c^2>=9/(a+b+c) +1/a +1/c +1/b Câu này thì giải ntn ạ?

  Với mọi a, b, c > 0 áp dụng cô si ta có a²/b² + b²/a² ≥ 2 (1) b²/c² + c²/b² ≥ 2 (2) c²/a² + a²/c² ≥ 2 (3) ab/c² + bc/a² + ca/b² ≥ 3 (4) Lấy (1) + (2) + (3) + 2.(4) : (b² + c² + 2bc)/a² + (c² + a² + 2ca)/b² + (a² + b² + 2ab)/c² ≥ 12 <=> (b + c)²/a² + (c + a)²/b² + (a + b)²/c² ≥ 12 <=> [(b + c)² - a²]/a² + [(c + a)² - b²]/b² + [(a + b)²... hiển thị thêm
  Với mọi a, b, c > 0 áp dụng cô si ta có a²/b² + b²/a² ≥ 2 (1) b²/c² + c²/b² ≥ 2 (2) c²/a² + a²/c² ≥ 2 (3) ab/c² + bc/a² + ca/b² ≥ 3 (4) Lấy (1) + (2) + (3) + 2.(4) : (b² + c² + 2bc)/a² + (c² + a² + 2ca)/b² + (a² + b² + 2ab)/c² ≥ 12 <=> (b + c)²/a² + (c + a)²/b² + (a + b)²/c² ≥ 12 <=> [(b + c)² - a²]/a² + [(c + a)² - b²]/b² + [(a + b)² - c²]/c² ≥ 9 <=> (a + b + c)[(b + c - a)/a² + (c + a - b)/b² + (a + b - c)/c²] ≥ 9 <=> (b + c)/a² - 1/a + (c + a)/b² - 1/b + (a + b)/c² - 1/c ≥ 9/(a + b + c) <=> (b + c)/a² + (c + a)/b² + (a + b)/c² ≥ 9/(a + b + c) + 1/a + 1/b + 1/c (đpcm) Dấu = xảy ra khi a = b = c ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Cho tam giác ABC với độ dài 3canhj a b cmr a) a/(p-a)+b/(p-b)+c/(p-c)>=6 b) a^2/(p-a)+b^2/(p-b)+c^2/(p-c)>=a+b+c?

  Đặt x = p - a = (b + c - a)/2 > 0; y = p - b = (c + a - b)/2 > 0 ; z = p - c = (a + b - c)/2 > 0 với p = (a + b + c)/2 => a = y + z; b = z + x; c = x + y; a + b + c = 2(x + y + z) a) Áp dụng cô si ta có: x/y + y/x ≥ 2 y/z + z/y ≥ 2 z/x + x/z ≥ 2 Công lại : (y + z)/x + (z + x)/y + (x + y)/z ≥ 6 Hay a/(p - a) + b/(p - b) + c/(p - c) ≥ 6... hiển thị thêm
  Đặt x = p - a = (b + c - a)/2 > 0; y = p - b = (c + a - b)/2 > 0 ; z = p - c = (a + b - c)/2 > 0 với p = (a + b + c)/2 => a = y + z; b = z + x; c = x + y; a + b + c = 2(x + y + z) a) Áp dụng cô si ta có: x/y + y/x ≥ 2 y/z + z/y ≥ 2 z/x + x/z ≥ 2 Công lại : (y + z)/x + (z + x)/y + (x + y)/z ≥ 6 Hay a/(p - a) + b/(p - b) + c/(p - c) ≥ 6 (đpcm) (1) b) Áp dụng câu a : (y + z)/x + (z + x)/y + (x + y)/z ≥ 6 <=> (y + z - x)/x + (z + x - y)/y + (x + y - z)/z ≥ 3 <=> [(y + z)² - x²]/x + [(z + x)² - y²]/y + [(x + y)² - z²]/z ≥ 3(x + y + z) <=> (y + z)²/x + (z + x)²/y + (x + y)²/z ≥ 4(x + y + z) (2) <=> a²/(p - a) + b²/(p - b) + c²/(p - c) ≥ 2(a + b + c) (đpcm) (2) ( chỗ này em xem lại đề bài ???) Hoặc có thể áp dụng Cô si a²/(p - a) + 4(p - a) ≥ 4a b²/(p - b) + 4(p - b) ≥ 4b c²/(p - c) + 4(p - c) ≥ 4c Công lại là xong Dầu = xảy ra ở các BĐT (1) và (2) khi ∆ABC đều ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Bài toán lớp 9 hơi khó:0?

  Vẽ AH _I_ MN tại H. Đặt OA = R; AH = h => h ≤ R S(AMN) = AH.MN/2 = R.h ≤ R² (1) ∆APQ ~ ∆AMN với tỷ số đồng dạng k = AB/AH = 2R/h nên: S(APQ) = k².S(AMN) = (2R/h)².(Rh) = 4R³/h ≥ 4R² (2) Từ (1) và (2) có : S(MNPQ) = S(APQ) - S(AMN) ≥ 3R² Vậy Min S(MNPQ) = 3R² xảy ra khi h = R hay khi MN _I_ AB ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ °... hiển thị thêm
  Vẽ AH _I_ MN tại H. Đặt OA = R; AH = h => h ≤ R S(AMN) = AH.MN/2 = R.h ≤ R² (1) ∆APQ ~ ∆AMN với tỷ số đồng dạng k = AB/AH = 2R/h nên: S(APQ) = k².S(AMN) = (2R/h)².(Rh) = 4R³/h ≥ 4R² (2) Từ (1) và (2) có : S(MNPQ) = S(APQ) - S(AMN) ≥ 3R² Vậy Min S(MNPQ) = 3R² xảy ra khi h = R hay khi MN _I_ AB ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Cho tam giac abc với a,b,c là độ dài 3 cạnh với p =(a+b+c)/2 cm (p-a)(p-b)(p-c)=《abc/8?

  Đặt x = p - a > 0; y = p - b > 0 ; z = p - c > 0 với p = (a + b + c)/2 => a = y + z; b = z + x; c = x + y; Áp dụng cô si ta có: √(xy) ≤ (x + y)/2 √(yz) ≤ (y + z)/2 √(zx) ≤ (z + x)/2 Nhân lại : xyz ≤ (x + y)(y + z)(z + x)/8 Hay (p - a).(p - b).(p - c) ≤ abc/8 (đpcm)
  Đặt x = p - a > 0; y = p - b > 0 ; z = p - c > 0 với p = (a + b + c)/2 => a = y + z; b = z + x; c = x + y; Áp dụng cô si ta có: √(xy) ≤ (x + y)/2 √(yz) ≤ (y + z)/2 √(zx) ≤ (z + x)/2 Nhân lại : xyz ≤ (x + y)(y + z)(z + x)/8 Hay (p - a).(p - b).(p - c) ≤ abc/8 (đpcm)
  4 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Chứng minh với |a|=<1 ,|b|=<1 thì |a+b|=<|1+ab|?

  |a| ≤ 1 => a² ≤ 1 => a² - 1 ≤ 0 (1) |b| ≤ 1 => b² ≤ 1 => b² - 1 ≤ 0 (2) => (a² - 1)(b² - 1) ≥ 0 => a² + b² ≤ 1 + a²b² => a² + 2ab + b² ≤ 1 + 2ab + a²b² => (a + b)² ≤ (1 + ab)² => |a + b| ≤ |1 + ab| Dấu = xảy ra khi xảy ra dấu = ở (1) hoặc (2) tức là khi a = -1 hoặc a = 1 hoặc b = - 1 hoặc b = 1 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵... hiển thị thêm
  |a| ≤ 1 => a² ≤ 1 => a² - 1 ≤ 0 (1) |b| ≤ 1 => b² ≤ 1 => b² - 1 ≤ 0 (2) => (a² - 1)(b² - 1) ≥ 0 => a² + b² ≤ 1 + a²b² => a² + 2ab + b² ≤ 1 + 2ab + a²b² => (a + b)² ≤ (1 + ab)² => |a + b| ≤ |1 + ab| Dấu = xảy ra khi xảy ra dấu = ở (1) hoặc (2) tức là khi a = -1 hoặc a = 1 hoặc b = - 1 hoặc b = 1 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Tìm nghiệm nguyên của ptrinh sau giúp mình vs : x^2-2xy-2=x+y tkss?

  Pt tương đương với: 4x² - 8xy - 4x - 4y - 8 = 0 <=> (4x² + 2x) - (8xy + 4y) - (6x + 3) = 5 <=> 2x(2x + 1) - 4y(2x + 1) - 3(2x + 1) = 5 <=> (2x + 1)(2x - 4y - 3) = 5 Vì x, y nguyên nên chỉ có thể xảy ra 4 trường hợp : 1) TH 1 : { 2x + 1 = - 1 { 2x - 4y - 3 = - 5 => x = - 1; y = 0 2) TH 2 : { 2x + 1 = - 5 { 2x - 4y - 3 = - 1 =>... hiển thị thêm
  Pt tương đương với: 4x² - 8xy - 4x - 4y - 8 = 0 <=> (4x² + 2x) - (8xy + 4y) - (6x + 3) = 5 <=> 2x(2x + 1) - 4y(2x + 1) - 3(2x + 1) = 5 <=> (2x + 1)(2x - 4y - 3) = 5 Vì x, y nguyên nên chỉ có thể xảy ra 4 trường hợp : 1) TH 1 : { 2x + 1 = - 1 { 2x - 4y - 3 = - 5 => x = - 1; y = 0 2) TH 2 : { 2x + 1 = - 5 { 2x - 4y - 3 = - 1 => x = - 3; y = - 2 3) TH 3 : { 2x + 1 = 1 { 2x - 4y - 3 = 5 => x = 0; y = - 2 4) TH 4 : { 2x + 1 = 5 { 2x - 4y - 3 = 1 => x = 2; y = 0 KL: Pt có 4 nghiệm nguyên (x; y) = (- 1; 0); (- 3; - 2); (0; - 2); (2; 0)
  4 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu giải giúp em với, hệ thức Viet lớp 9.?

  Câu trả lời hay nhất: Để pt có 2 nghiệm pb x1; x2 thì : ∆ = (2m - 1)² - 16 > 0 <=> 2m - 1 < - 4 hoặc 2m - 1 > 4 <=> m < - 3/2 hoặc m > 5/2 (*) Vì x1 là nghiệm pt nên: x1² - (2m - 1)x1 + 4 = 0 (1) Và theo gt : x1² + (2m - 1)x2 + 8 - 17m = 0 (2) Lấy (2) - (1) và chú ý x1 + x2 = 2m - 1 : (2m - 1)(x1 + x2) - 17m + 4 =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Để pt có 2 nghiệm pb x1; x2 thì : ∆ = (2m - 1)² - 16 > 0 <=> 2m - 1 < - 4 hoặc 2m - 1 > 4 <=> m < - 3/2 hoặc m > 5/2 (*) Vì x1 là nghiệm pt nên: x1² - (2m - 1)x1 + 4 = 0 (1) Và theo gt : x1² + (2m - 1)x2 + 8 - 17m = 0 (2) Lấy (2) - (1) và chú ý x1 + x2 = 2m - 1 : (2m - 1)(x1 + x2) - 17m + 4 = 0 <=> (2m - 1)² - 17m + 4 = 0 <=> 4m² - 21m + 5 = 0 Giải ra m = 5 (loại nghiệm m = 1/4 vì không thỏa (*)) ĐS : m = 5
  6 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước