• Giup minh cau toan hinh 10 nay vs va nho giai chi tiet gium minh nha. thanks truoc?

  a) ABOC nội tiếp: hiển nhiên do B, C là các góc vuông b) AB = AC: hiển nhiên Lại có Sin(OAB) = OB/OA = R/2R = 1/2 => góc OAB = 30o => góc CAB = 60o từ 2 điều trên => ABC là tgiac đều AB² = OA² + OB² = 4R²+R² => AB = R√5 dt(ABC) = R².5√3/4 c) Gọi H là trung điểm MN, có OH_|_MN AM.AN = (AH-HM)(AH+HN) = (AH-HM)(AH+HM) = AH² - HM²... hiển thị thêm
  a) ABOC nội tiếp: hiển nhiên do B, C là các góc vuông b) AB = AC: hiển nhiên Lại có Sin(OAB) = OB/OA = R/2R = 1/2 => góc OAB = 30o => góc CAB = 60o từ 2 điều trên => ABC là tgiac đều AB² = OA² + OB² = 4R²+R² => AB = R√5 dt(ABC) = R².5√3/4 c) Gọi H là trung điểm MN, có OH_|_MN AM.AN = (AH-HM)(AH+HN) = (AH-HM)(AH+HM) = AH² - HM² = = AH² - (OM²-OH²) = AH²+OH² - OM² = OA² - OM² = OA² - R² không đổi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chào mọi người
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • AI GIUP MÌNH BÀI NÀY 5*?

  Câu trả lời hay nhất: Bạn trên đã nhầm: phép đối xứng trục Ox thì phải đổi dấu y mới đúng; còn đối xứng trục Oy thì đổi dấu x tổng quát: điểm M(x,y) ảnh của M qua Đ(Ox) là M'(x,-y) ảnh của M qua Đ(Oy) là M''(-x,y) khuyến mãi thêm: ảnh của M qua phép đối xứng tâm O là M'''(-x,-y) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1)... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Bạn trên đã nhầm: phép đối xứng trục Ox thì phải đổi dấu y mới đúng; còn đối xứng trục Oy thì đổi dấu x tổng quát: điểm M(x,y) ảnh của M qua Đ(Ox) là M'(x,-y) ảnh của M qua Đ(Oy) là M''(-x,y) khuyến mãi thêm: ảnh của M qua phép đối xứng tâm O là M'''(-x,-y) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1) qua phép đx trục Ox ảnh của A(1,-2) là A'(1,2) B(3,1) ---> B'(3,-1) ảnh của đường thẳng AB là đường thẳng A'B' vt(A'B') = (2,-3) là VTCP => vtu(3,2) là VTPT => (A'B'): 3x+2y-7 = 0 2) gọi M(x,y) là điểm tùy ý thuộc d; M'(x',y') là ảnh của M qua Đ(oy) { x' = -x <=> { x = -x' { y' = y <=> { y = y' do M thuộc d nên: 3x-y+2 = 0 thay ở trên vào => 3(-x') - y' + 2 = 0 <=> 3x'+y'-2 = 0 tọa độ của M' luôn thỏa ptrinh 3x'+y'-2 = 0 nên 3x+y-2 = 0 là đường thẳng d' cần tìm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp giải hệ phương trình?

  y = 0 ko thỏa hệ, viết hệ lại dưới dạng: { x² + 1 + y(x+y) - 2y = 2y { (x²+1)(x+y-2).y = y² <=> { (x²+1) + y(x+y-2) = 2y (1) { (x²+1). y(x+y-2) = y² (2) => [(x²+1) + y(x+y-2)]² = 4y² = 4(x²+1). y(x+y-2) <=> [(x²+1) - y(x+y-2)]² = 0 {do (a+b)² = 4ab <=> (a-b)² = 0: hiển nhiên} <=> x²+1 = y(x+y-2) thay vào (1):... hiển thị thêm
  y = 0 ko thỏa hệ, viết hệ lại dưới dạng: { x² + 1 + y(x+y) - 2y = 2y { (x²+1)(x+y-2).y = y² <=> { (x²+1) + y(x+y-2) = 2y (1) { (x²+1). y(x+y-2) = y² (2) => [(x²+1) + y(x+y-2)]² = 4y² = 4(x²+1). y(x+y-2) <=> [(x²+1) - y(x+y-2)]² = 0 {do (a+b)² = 4ab <=> (a-b)² = 0: hiển nhiên} <=> x²+1 = y(x+y-2) thay vào (1): y(x+y-2) + y(x+y-2) = 2y <=> 2y(x+y-2) = 2y <=> x+y-2 = 1 (do y # 0) => x²+1 = y(x+y-2) = y thay trở lại chổ: x+y-2 = 1 => x + x²+1 -2 = 1 <=> x²+x-2 = 0 + x = 1 => y = 2 + x = -2 => y = 5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ có thể đặt ẩn phụ như bạn ở trên, tuy nhiên do mik đã quên hết mọi sách vỡ, bài bản nên đánh giá không theo khuôn mẫu... đưa ra để các bạn tham khảo..
  4 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Hình học mp tọa độ O xx y, giúp vớiiiiiiii?

  Câu trả lời hay nhất: B là điểm đx của A qua trung trực (d): 3x+2y-4 = 0 ta tìm hình chiếu H của A trên (d) (D): 2x-3y-7 = 0 là đường thẳng qua A và vuông góc với d tọa độ H là ngo của hệ: { 3x+2y-4 = 0 { 2x-3y-7 = 0 <=> x = 2; y = -1 do H là trung điểm AB nên: xB = 2xH - xA = 4+1 yB = 2yH - yA = -2+3 B(5,1) G(4,-2) là trọng tâm... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: B là điểm đx của A qua trung trực (d): 3x+2y-4 = 0 ta tìm hình chiếu H của A trên (d) (D): 2x-3y-7 = 0 là đường thẳng qua A và vuông góc với d tọa độ H là ngo của hệ: { 3x+2y-4 = 0 { 2x-3y-7 = 0 <=> x = 2; y = -1 do H là trung điểm AB nên: xB = 2xH - xA = 4+1 yB = 2yH - yA = -2+3 B(5,1) G(4,-2) là trọng tâm cảu ABC nên: xC = 3xG - xA - xB = 12+1-5 yC = 3yG - yA - yB = -6+3-1 C(8,-4) ~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giải bất phương trình!!!?

  Câu trả lời hay nhất: bptr <=> 8√(2x+1) + 2√(3x+4) ≥ 2x² + 24 <=> 0 ≥ 2x²+24 + 2(2x+1)-8√(2x+1)+8 + (3x+4)-2√(3x+4)+1 - 2(2x+1)-8 - (3x+4)-1 <=> 0 ≥ 2x² -7x + 9 + 2[√(2x+1) -2]² + [√(3x+4) -1]² <=> 0 ≥ 2(x - 7/4)² + 23/8 + 2[√(2x+1) -2]² + [√(3x+4) -1]² đến đây thì thấy quá ư là vô lí => bpt vô... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: bptr <=> 8√(2x+1) + 2√(3x+4) ≥ 2x² + 24 <=> 0 ≥ 2x²+24 + 2(2x+1)-8√(2x+1)+8 + (3x+4)-2√(3x+4)+1 - 2(2x+1)-8 - (3x+4)-1 <=> 0 ≥ 2x² -7x + 9 + 2[√(2x+1) -2]² + [√(3x+4) -1]² <=> 0 ≥ 2(x - 7/4)² + 23/8 + 2[√(2x+1) -2]² + [√(3x+4) -1]² đến đây thì thấy quá ư là vô lí => bpt vô nghiệm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Gjaj jum e he phuog trjh nay kac a chj oj,kam on nhjeu lam?

  Câu trả lời hay nhất: giải dốt như @vodanh thà rằng đừng jải. như ở câu 2, điều kiện của x và y linh tinh hết thế mà rút thế nhẹ nhàng rồi: "chỉ cần delta >= 0 là OK" thật sao? nghiệm thu đc đó chắc gì thỏa các đk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Câu 1) ở ptrinh đầu ta đặt cả 3 tên đó = t nhá: x/4 = y/3 = z/9 = t <=> x = 4t; y =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: giải dốt như @vodanh thà rằng đừng jải. như ở câu 2, điều kiện của x và y linh tinh hết thế mà rút thế nhẹ nhàng rồi: "chỉ cần delta >= 0 là OK" thật sao? nghiệm thu đc đó chắc gì thỏa các đk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Câu 1) ở ptrinh đầu ta đặt cả 3 tên đó = t nhá: x/4 = y/3 = z/9 = t <=> x = 4t; y = 3t; z = 9t ; thay hết bọn này vào ptrinh sau: 7(4t) - 3(3t) + 2(9t) = 37 <=> 37t = 37 <=> t = 1, thay trở lại ở trên có ngay: x = 4; y = 3; z = 9 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Câu 2) hệ viết lại: { √(x-4) + √(y-1) = 4 { x-4 + y-1 = 3m-5 đặt u = √(x-4) ; v = √(y-1) ; đk u, v ≥ 0 Vậy ta cần tìm m để hệ sau có nghiệm u, v ≥ 0 { u+v = 4 { u² + v² = 3m-5 <=> { u+v = 4 { (u+v)² - 2uv = 3m-5 <=> { u+v = 4 { uv = (21-3m)/2 u, v là nghiệm của ptrình t² - 4t + (21-3m)/2 = 0 (*) từ các đk của u, v <=> (*) phải có 2 nghiệm ≥ 0 ----- { 4 - (21-3m)/2 ≥ 0 <=> { 4 ≥ 0 ----- { (21-3m)/2 ≥ 0 <=> { m ≥ 13/3 ----- { m ≤ 7 <=> 13/3 ≤ m ≤ 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Câu 3) { y² - (x+y) = 2m { x² - (x+y) = 2m * Thấy rằng nếu hệ có nghiệm (x = xo; y = yo) thì x = yo; y = xo) cũng là nghiệm vì vậy muốn nghiệm là duy nhất thì: xo = yo thay vào 1 ptrinh ta có: xo² - 2xo - 2m = 0 ptrinh này lại thường cho 2 nghiệm nên muốn duy nhất thì phải có nghiệm kép <=> delta' = 1+2m = 0 <=> m = -1/2 * Đảo lại: với m = -1/2 ta có hệ: { y² - (x+y) = -1 (1) { x² - (x+y) = -1 (2) (2) - (1): x²-y² = 0 <=> (x-y)(x+y) = 0 + với x = y thay vào (2) ta có x²-2x+1 = 0 <=> x = 1 no của hệ (1.1) + với x = -y thay vào (2): x² = -1 cái này vô nghiệm như vậy hệ có nghiệm duy nhất là (1,1) => m = -1/2 chấp nhận đc Tóm lại hệ có no duy nhất khi và chỉ khi m = -1/2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giúp em với anh chị ơi! gấp gấp! giúp em?

  Câu trả lời hay nhất: hjx hjx... bài toán này quá cơ bản mà tại sao em laj ko jải đc ???? 1) ABH và CBA là hai tam giác vuông có cùng một góc nhọn (góc B) nên đồng dạng tương tự ta có hai tam giác vuông CBA và CAH đồng dạng (cùng góc nhọn C) từ hai điều trên => tgiac ABH và CAH đồng dạng => AH/HB = CH/HA => AH² = HB.HC (đpcm) 2)... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: hjx hjx... bài toán này quá cơ bản mà tại sao em laj ko jải đc ???? 1) ABH và CBA là hai tam giác vuông có cùng một góc nhọn (góc B) nên đồng dạng tương tự ta có hai tam giác vuông CBA và CAH đồng dạng (cùng góc nhọn C) từ hai điều trên => tgiac ABH và CAH đồng dạng => AH/HB = CH/HA => AH² = HB.HC (đpcm) 2) có AMHN là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông) có O là trung điểm MN cũng là trung điểm AH dựgn CK vuông góc AH (không cần vẽ hình ra) thấy hai tam giác COA và COH có cùng đường cao là CK, đồng thời 2 cạnh đáy AO = OH (do O là trung điểm AH) => hai diện tích bằng nhau 3) AMHN là hình chữ nhật nên AM = HN và AN = HM có AM/AB + AN/AC = HN/AB + HM/AC = CH/CB + BH/BC = (CH+BH)/BC = BC/BC = 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Bài tập về hàm số lớp 9, help !?

  Câu trả lời hay nhất: x1 và x2 là nghiệm của ptrinh (còn gọi là ptr hoành độ giao điểm) 2x² = mx + 1 <=> 2x² - mx - 1 = 0 có |x1 - x2| = |√delta /a| = |√(m²+8) /2| ≥ √8 /2 = √2 đề sai, thử thay m = 0 thì ta có x1 = √2/2 ; x2 = -√2/2 => |x1-x2| = √2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ở trên có dùng công thức cơ bản: |x1 - x2| = |(-b+√delta)/2a -... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: x1 và x2 là nghiệm của ptrinh (còn gọi là ptr hoành độ giao điểm) 2x² = mx + 1 <=> 2x² - mx - 1 = 0 có |x1 - x2| = |√delta /a| = |√(m²+8) /2| ≥ √8 /2 = √2 đề sai, thử thay m = 0 thì ta có x1 = √2/2 ; x2 = -√2/2 => |x1-x2| = √2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ở trên có dùng công thức cơ bản: |x1 - x2| = |(-b+√delta)/2a - (-b-√delta)/2a| = |√delta /a | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Ai gioi BDT giup em bai nay voi?

  Câu trả lời hay nhất: ad bđt côsi cho 6 số: a³ + a³ + a³ + a³ + b³ + c³ ≥ 6.cănbậc6của(a^12.b³.c³) = 6a²√(bc) tương tự cho 2 cái còn lại: b³ + b³ + b³ + b³ + c³ + a³ ≥ 6b²√(ca) c³ + c³ + c³ + c³ + a³ + b³ ≥ 6c²√(ab) cộng 3 bđt trên lại: 6(a³ + b³ + c³) ≥ 6[a²√(bc) + b²√(ca) + c²√(ab)] => đpcm, dấu "=" khi a = b =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: ad bđt côsi cho 6 số: a³ + a³ + a³ + a³ + b³ + c³ ≥ 6.cănbậc6của(a^12.b³.c³) = 6a²√(bc) tương tự cho 2 cái còn lại: b³ + b³ + b³ + b³ + c³ + a³ ≥ 6b²√(ca) c³ + c³ + c³ + c³ + a³ + b³ ≥ 6c²√(ab) cộng 3 bđt trên lại: 6(a³ + b³ + c³) ≥ 6[a²√(bc) + b²√(ca) + c²√(ab)] => đpcm, dấu "=" khi a = b = c ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mik ko có tgian và sk nhiều, chỉ ghé qua thăm box tí thôi... bye bye bye
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giai pt luong giac!!!?

  ptr <=> 2(cosx - cos28x.sinx) + √2.sin10x = 3√2 ad bđt Bunhiacopski: 1.cosx + (-cos28x).sinx ≤ √(1+cos²28x).√(cos²x+sin²x) => cosx - cos28x.sinx ≤ √(1+cos²28x).1 ≤ √2 (vì cos²28x ≤ 1) đồng thời √2.sin10x ≤ √2 từ 2 điều trên ta có: 2(cosx - cos28x.sinx) + √2.sin10x ≤ 2√2 + √2 = 3√2 so sánh với ptr đã cho => phải đồng thời xãy ra... hiển thị thêm
  ptr <=> 2(cosx - cos28x.sinx) + √2.sin10x = 3√2 ad bđt Bunhiacopski: 1.cosx + (-cos28x).sinx ≤ √(1+cos²28x).√(cos²x+sin²x) => cosx - cos28x.sinx ≤ √(1+cos²28x).1 ≤ √2 (vì cos²28x ≤ 1) đồng thời √2.sin10x ≤ √2 từ 2 điều trên ta có: 2(cosx - cos28x.sinx) + √2.sin10x ≤ 2√2 + √2 = 3√2 so sánh với ptr đã cho => phải đồng thời xãy ra các dấu "=" trong các bđt trên { -cos28x /1 = sinx/cosx { cos²28x = 1 { sin10x = 1 + xét cos28x = 1; ptr thứ 1 => -1 = sinx/cosx = tanx => x = -pi/4 + kpi khi đó: sin10x = sin(-10pi/4 + 10kpi) = -1 không thỏa ptr 3 + xét cos28x = -1; ptr 1 => 1 = sinx/cosx => x = pi/4 + kpi có: sin10x = sin(10pi/4 + 10kpi) = 1 thỏa ptr 3 và cos28x = cos(7pi + 28kpi) = -1 thỏa mản Tóm lại: ptr có họ nghiệm là x = pi/4 + kpi (k thuộc Z) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  Câu trả lời hay nhất: VT = cos^4x - cos^4(pi/2 -x) = cos^4x - sin^4x (dùng góc phụ) = = (cos²x - sin²x)(cos²x + sin²x)= cos²x - sin²x = cos2x VP = 2cos²(pi+x) - 1 = 2(-cosx)² - 1 (góc bù) = 2cos²x - 1 = cos2x => đpcm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@ cái tiêu đề nhờ giúp một cách thãm thiết như thế mà nói: "nhìn là không muốn júp"... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: VT = cos^4x - cos^4(pi/2 -x) = cos^4x - sin^4x (dùng góc phụ) = = (cos²x - sin²x)(cos²x + sin²x)= cos²x - sin²x = cos2x VP = 2cos²(pi+x) - 1 = 2(-cosx)² - 1 (góc bù) = 2cos²x - 1 = cos2x => đpcm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @@ cái tiêu đề nhờ giúp một cách thãm thiết như thế mà nói: "nhìn là không muốn júp" ? => nếu ko muốn júp thì không ai ép phải trả lời hay nói kiểu vô cảm như thế đề quá rõ ràng như thế mà bảo nhìn không ra ? => nếu chưa học lượng giác thì không ai ép mình tự show cái dốt ra đâu
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Cac PRO oi! Giup em cau hpt nay vs...?

  Câu trả lời hay nhất: { xy² - y = -2x² (1) {1 + x²y² = 2x² (2) thấy rằng: nếu x = 0 thì phương trình (2) vô lí, như vậy x # 0 và vì thế từ ptr (1) ta có y # 0 (vì nếu y = 0 thì (1): 0 - 0 = -x² # 0 !!!) như vậy ta đã có x, y # 0; chia 2 vế của (1) cho xy, chia 2 vế của (2) cho x² ta có hệ: { y - 1/x = -2x/y <=> { 1/x - y = 2x/y... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: { xy² - y = -2x² (1) {1 + x²y² = 2x² (2) thấy rằng: nếu x = 0 thì phương trình (2) vô lí, như vậy x # 0 và vì thế từ ptr (1) ta có y # 0 (vì nếu y = 0 thì (1): 0 - 0 = -x² # 0 !!!) như vậy ta đã có x, y # 0; chia 2 vế của (1) cho xy, chia 2 vế của (2) cho x² ta có hệ: { y - 1/x = -2x/y <=> { 1/x - y = 2x/y (1') { 1/x² + y² = 2 --<=> { (1/x -y)² + 2x/y = 2 (2') (1')+(2'): (1/x -y)² + (1/x-y) - 2 = 0 <=> (1/x - y) = 1; (1/x - y) = -2 lấy mỗi trường hợp phối hợp với (1') giải tiếp... ~~~~~~~~~~~~~~~~
  3 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Toán đạo hàm, giúp giùm mình với!!!?

  Câu trả lời hay nhất: 1) xét f(x) = sinx/x trên [pi/6;pi/3] f '(x) = (xcosx - sinx)/x² = (x - tanx).cosx /x² xét g(x) = x - tanx trên [pi/6; pi/3] g'(x) = 1 - (1+tan²x) = -tan²x < 0 => g(x) là hàm nghịch biến do pi/6 ≤ x nên tính chất hàm nghịch biến => g(x) ≤ g(pi/6) => x - tanx ≤ pi/6 - 1/√3 < 0 và do trên [pi/6;pi/3] có... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 1) xét f(x) = sinx/x trên [pi/6;pi/3] f '(x) = (xcosx - sinx)/x² = (x - tanx).cosx /x² xét g(x) = x - tanx trên [pi/6; pi/3] g'(x) = 1 - (1+tan²x) = -tan²x < 0 => g(x) là hàm nghịch biến do pi/6 ≤ x nên tính chất hàm nghịch biến => g(x) ≤ g(pi/6) => x - tanx ≤ pi/6 - 1/√3 < 0 và do trên [pi/6;pi/3] có cosx > 0 nên có f '(x) = (x-tanx).cosx /x² < 0 => f(x) nghịch biến trên [pi/6;pi/3] => f(pi/3) ≤ f(x) ≤ f(pi/6) => 3√3 /2pi ≤ sinx/x ≤ 3/pi (đpcm) 2) f(x) = x³ + (1-x)³ f '(x) = 3x² - 3(1-x)² = 3(2x-1) lập bảng xét dấu f '(x) ta thấy f '(x) = 0 tai x = 1/2 (là cực tiểu) nếu đã học tăng giãm và cực trị thì nói luôn, nếu chưa thì lí luận như sau: trên (-oo, 1/2) có f '(x) < 0 => f(x) nghịch biến => f(x) > f(1/2) trên (1/2, +oo) có f '(x) > 0 => f(x) Cu biến => f(1/2) < f(x) tóm lại ta có f(x) ≥ f(1/2) với mọi x thuộc R => f(a) = a³ + (1-a)³ ≥ f(1/2) = (1/2)³ + (1/2)³ = 1/4 với mọi a thuộc R ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Toán đạo hàm, giúp giùm mình với!!!?

  Câu trả lời hay nhất: câu 1, 2 đã giải bên kia, nên chỉ jải câu 3 xét hàm số f(x) = tanx /x trên (0;pi/2) f '(x) = (x + xtan²x - tanx)/x² xét g(x) = x + xtan²x - tanx trên [0;pi/2) g'(x) = 1 + tan²x + 2xtanx(1+tan²x) - 1 - tan²x = 2x.tanx.(1+tan²x) ≥ 0 => g(x) là hàm Cu biến trên (0;pi/2) từ x > 0 => g(x) > g(0) =>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: câu 1, 2 đã giải bên kia, nên chỉ jải câu 3 xét hàm số f(x) = tanx /x trên (0;pi/2) f '(x) = (x + xtan²x - tanx)/x² xét g(x) = x + xtan²x - tanx trên [0;pi/2) g'(x) = 1 + tan²x + 2xtanx(1+tan²x) - 1 - tan²x = 2x.tanx.(1+tan²x) ≥ 0 => g(x) là hàm Cu biến trên (0;pi/2) từ x > 0 => g(x) > g(0) => x+xtan²x - tanx > 0 => f '(x) > 0 với mọi x thuộc (0;pi/2) => f(x) là hàm Cu biến trên (0;pi/2) giả thiết: 0 < a < b < pi/2 có f(a) < f(b) <=> tana/a < tanb/b => đpcm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Anh HCT oi cho em đoán mò mot chut ve anh nha ?

  Câu trả lời hay nhất: ồh, em hơi nguy hiểm nha ;)) anh đính chính vài điểm: + "về ngoại hình thi anh có vẻ ốm": chữ "ốm" nên hiểu là bệnh mới đúng em àh (vì anh thường không khỏe, đó là do trời sinh như thế òy) mà nhìn ngoại hình thì khó mà biết là anh có bệnh hay ko? bệnh ntn?... chưa nói là anh khá đẹp zai (nhiều người nói... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: ồh, em hơi nguy hiểm nha ;)) anh đính chính vài điểm: + "về ngoại hình thi anh có vẻ ốm": chữ "ốm" nên hiểu là bệnh mới đúng em àh (vì anh thường không khỏe, đó là do trời sinh như thế òy) mà nhìn ngoại hình thì khó mà biết là anh có bệnh hay ko? bệnh ntn?... chưa nói là anh khá đẹp zai (nhiều người nói thế, hjhj), hơn nữa anh cao 1m7, nặng 60kg thì hơi bị chuẩn nhá.... + không hề giống công tử bạc liêu, một điểm nhỏ cũng không giống... lí do có biệt danh này anh có nói ở đây: http://vn.answers.yahoo.com/question/ind... + em nói đúng... như ở đây: http://beta.bongda.com.vn/news/108/2EDE2... anh cũng muốn 1 lần được đến sân Old Traffort....
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Các bạn khá , giỏi toán,( phần ĐẠO HÀM) giúp mình câu này với?

  Câu trả lời hay nhất: hjx hà, tớ chẳng nằm trong phần xác định mà bạn nhờ (ko là "bạn", ko "khá", ko "jỏi", đạo dụ còn biết chứ đạo hàm thì thua...) jải thử thôi nha, có jì sai đừng trách há y = f(x) = -x³ + 3x² -2 ; y' = -3x² + 6x Gọi M(a,f(a)) là điểm thuộc (C) cần tìm Mo(xo,f(xo) là tiếp điểm của tiếp tuyến... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: hjx hà, tớ chẳng nằm trong phần xác định mà bạn nhờ (ko là "bạn", ko "khá", ko "jỏi", đạo dụ còn biết chứ đạo hàm thì thua...) jải thử thôi nha, có jì sai đừng trách há y = f(x) = -x³ + 3x² -2 ; y' = -3x² + 6x Gọi M(a,f(a)) là điểm thuộc (C) cần tìm Mo(xo,f(xo) là tiếp điểm của tiếp tuyến (d) đi qua M ta có ptrinh tiếp tuyến (d): y - f(xo) = f'(xo).(x-xo) vì tiếp tuyến (d) qua M nên ta có: f(a) - f(xo) = f'(xo).(a-xo) <=> -a³ + 3a² - 2 + xo³ - 3xo² + 2 = (-3xo²+6xo).(a-xo) <=> (xo-a)(xo² + axo + a²) - 3(xo²-a²) = (3xo²-6xo)(xo-a) <=> (xo-a).[2xo² - (a+3)xo - a² + 3a] = 0 (1) <=> [ xo - a = 0 (2) [ 2xo² - (a+3)xo - a²+3a = 0 (3) { thấy rằng: M (cần tìm) là điểm cho trước, Mo là tiếp điểm của tiếp tuyến qua M, do đó số nghiệm xo (ứng với số điểm Mo) cũng là số tiếp tuyến dựng được} qua M có đúng một tiếp tuyến khi và chỉ khi ptrình (1) có đúng 1 nghiệm xo <=> ptrình (3) có nghiệm kép xo = a <=> { (a+3)² - 8(-a²+3a) = 0 ----- { (a+3)/4 = a <=> a = 1 ; có f(1) = 0 Vậy: M(1; 0) là điểm cần tìm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giai pguong trinh nay dum:?

  Câu trả lời hay nhất: ptr: x²+3x+4 = (x+3)√(x²+3) <=> x²+4x+3 - x+1 = (x+3)√(x²+3) <=> (x+1)(x+3) +1-x = (x+3)√(x²+3) <=> 1-x = (x+3)[√(x²+3) -(x+1)] <=> 1-x = (x+3)(x²+3 - x²-2x-1) /[√(x²+3) + x+1] (nhân liên hợp) <=> 1-x = 2(x+3)(1-x) /[√(x²+3) + x+1] * có x = 1 là nghiệm * xét x # 1; giản ước (1-x) ta... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: ptr: x²+3x+4 = (x+3)√(x²+3) <=> x²+4x+3 - x+1 = (x+3)√(x²+3) <=> (x+1)(x+3) +1-x = (x+3)√(x²+3) <=> 1-x = (x+3)[√(x²+3) -(x+1)] <=> 1-x = (x+3)(x²+3 - x²-2x-1) /[√(x²+3) + x+1] (nhân liên hợp) <=> 1-x = 2(x+3)(1-x) /[√(x²+3) + x+1] * có x = 1 là nghiệm * xét x # 1; giản ước (1-x) ta có ptrình: 1 = 2(x+3) /[√(x²+3) +x+1] <=> √(x²+3) + x + 1= 2(x+3) <=> √(x²+3) = x+5 <=> { x+5 >= 0 ----- { x²+3 = x²+10x+25 <=> x = -11/5 (thỏa đk trên) ĐS: ptrinh có 2 nghiệm: x = 1 và x = -11/5 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Ai pro luong gjac help me?

  Câu trả lời hay nhất: cos6x - cos4x + 4cos3x + 4 = 0 <=> 2cos²3x - 1 - cos4x + 4cos3x + 4 = 0 <=> 2(cos²3x + 2cos3x + 1) + 1-cos4x = 0 <=> 2(cos3x + 1)² + 2sin²2x = 0 <=> { cos3x + 1 = 0 (1) ----- { sin2x = 0 (2) (2) <=> x = mpi/2; thay vào (1): 3mpi/2 = pi + 2npi (m, n thuộc Z) <=> 3m = 2 + 4n <=> m... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: cos6x - cos4x + 4cos3x + 4 = 0 <=> 2cos²3x - 1 - cos4x + 4cos3x + 4 = 0 <=> 2(cos²3x + 2cos3x + 1) + 1-cos4x = 0 <=> 2(cos3x + 1)² + 2sin²2x = 0 <=> { cos3x + 1 = 0 (1) ----- { sin2x = 0 (2) (2) <=> x = mpi/2; thay vào (1): 3mpi/2 = pi + 2npi (m, n thuộc Z) <=> 3m = 2 + 4n <=> m = n + (n+2)/3 thuộc Z => n+2 là bội của 3 => n+2 = 3k => m = 3k-2 + (3k)/3 = 4k-2 Vậy họ nghiệm của ptrinh là x = (4k-2)pi/2 = (2k-1)pi ; k thuộc Z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Cho a+b+c=2012 và (1/a+b)+(1/b+c)+(1/c+a)=1/4. Tính S=(a/b+c)+(b/c+a)+(c/a+b)?

  Câu trả lời hay nhất: S = a/(b+c) + b/(c+a) + c/(a+b) S = a/(b+c) + 1 + b/(c+a) + 1 + c/(a+b)+ 1 - 3 S = (a+b+c)/(b+c) + (b+c+a)/(c+a) + (c+a+b)/(a+b) - 3 (qui đồng theo từng nhóm) S = (a+b+c)[1/(b+c) + 1/(c+a) + 1/(a+b)] - 3 S = 2012.(1/4) - 3 S = 500 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Câu trả lời hay nhất: S = a/(b+c) + b/(c+a) + c/(a+b) S = a/(b+c) + 1 + b/(c+a) + 1 + c/(a+b)+ 1 - 3 S = (a+b+c)/(b+c) + (b+c+a)/(c+a) + (c+a+b)/(a+b) - 3 (qui đồng theo từng nhóm) S = (a+b+c)[1/(b+c) + 1/(c+a) + 1/(a+b)] - 3 S = 2012.(1/4) - 3 S = 500 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giai gjup t pt x^2 +x^2 phân (x+1)^2=8?

  Câu trả lời hay nhất: đưa về bậc bốn để mà mò nghiệm thì HCT chưa bao giờ dám vì.. không phải lúc nào mình cũng mò được dễ dàng như thế.. thử cách hơi... quen thuộc sau đây đặt y = -x/(x+1); thấy rằng x + y = x - x/(x+1) = x²/(x+1) = -xy; từ đó ta có hệ: { x+y = -xy ---- <=> { x+y = -xy ---------- <=> { x+y = -xy { x² + y² = 8... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đưa về bậc bốn để mà mò nghiệm thì HCT chưa bao giờ dám vì.. không phải lúc nào mình cũng mò được dễ dàng như thế.. thử cách hơi... quen thuộc sau đây đặt y = -x/(x+1); thấy rằng x + y = x - x/(x+1) = x²/(x+1) = -xy; từ đó ta có hệ: { x+y = -xy ---- <=> { x+y = -xy ---------- <=> { x+y = -xy { x² + y² = 8 ---<=> { (x+y)² - 2xy = 8 ---<=> { (xy)² - 2xy - 8 = 0 giải ptrinh thứ 2 theo ẩn (xy) ta đc 2 nghiệm: -2 và 4 và do đó ta có: { xy = -2 { x+y = 2 x, y là nghiệm của ptrinh t² - 2t -2 = 0 <=> t = 1±√3 => x = 1±√3 { xy = 4 { x+y = -4 x, y là nghiệm của ptrinh t² + 4t + 4 = 0 <=> t = -2 => x = -2 Bậy ptrinh có 3 nghiệm: x = 1±√3 và x = -2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hi every body
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước