• Giúp mình bài toán bất đẳng thức khó này với!?

  Câu trả lời hay nhất: b + c ≥ 16abc (1) <=> 1/ac + 1/ab ≥ 16 <=> 1/a.(1/b + 1/c) ≥ 16 (2) áp dụng bất đẳng thức: 1/x + 1/y ≥ 4/(x+y) ( x, y > 0) và: x.y ≤ (x + y)^2/4 ta có: 1/a.(1/b + 1/c) ≥ 4/[a(b+c)] ≥ 4/[(a + b +c)^2/4] = 16 vậy (2) đúng => (1) đúng dấu = khi: { b = c { a = b + c kết hợp gt: a +b +c = 1 => a =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: b + c ≥ 16abc (1) <=> 1/ac + 1/ab ≥ 16 <=> 1/a.(1/b + 1/c) ≥ 16 (2) áp dụng bất đẳng thức: 1/x + 1/y ≥ 4/(x+y) ( x, y > 0) và: x.y ≤ (x + y)^2/4 ta có: 1/a.(1/b + 1/c) ≥ 4/[a(b+c)] ≥ 4/[(a + b +c)^2/4] = 16 vậy (2) đúng => (1) đúng dấu = khi: { b = c { a = b + c kết hợp gt: a +b +c = 1 => a = 1/2, b = c = 1/4
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Bai kho mình đg cần gấp?

  Câu trả lời hay nhất: y = x^3 - 3x^2 + 3mx + m + 2 (C) y' = 3x^2 - 6x + 3m = 3(x^2 - 2x + m) (C) có 2 cực trị khi x^2 - 2x + m = 0 có 2 nghiệm phân biệt, tức: Δ' = 1 - m > 0 <=> m < 1 chia y cho y' phần dư là: 2(m+1)x + 2m + 2 => y = 2(m+1)x + 2m + 2 <=> 2(m+1)x - y + 2m + 2 = 0 là phương trình đường thẳng (T) qua 2... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: y = x^3 - 3x^2 + 3mx + m + 2 (C) y' = 3x^2 - 6x + 3m = 3(x^2 - 2x + m) (C) có 2 cực trị khi x^2 - 2x + m = 0 có 2 nghiệm phân biệt, tức: Δ' = 1 - m > 0 <=> m < 1 chia y cho y' phần dư là: 2(m+1)x + 2m + 2 => y = 2(m+1)x + 2m + 2 <=> 2(m+1)x - y + 2m + 2 = 0 là phương trình đường thẳng (T) qua 2 điểm cực trị. (T) cắt Ox tại A(-1; 0) (T) cắt Oy tại B(0; 2m + 2) độ dài AB là: d = √(1 + 4m^2 + 8m + 4) = √(4m^2 + 8m + 5) khoảng cách từ O(0;0) đến AB là: h = | 2m + 2 |/√(4m^2 + 8m + 5) S(OAB) = d.h/2 = | 2m + 2 |/2 = | m + 1 | = 1 => m = 0 hoặc m = -2 thì S(OAB) = 1 ---------
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Moi nguoi goi y giup bai toan hinh lop 9 zoi!!?

  Câu trả lời hay nhất: a> C/m: 3 diem A, M, F thang hang: AM L BC ( do ABC cân và M là trung điểm của BC) FM L BC ( do ABC đều và M là trung điểm của BC) => AM // FM AM và FM có M chung => AM ≡ FM => A, M, F thang hang ---- hoặc: AB = AC và FB = FC =>AF là trung trực của BC => AF qua trung điểm M của BC => A, M, F thang... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a> C/m: 3 diem A, M, F thang hang: AM L BC ( do ABC cân và M là trung điểm của BC) FM L BC ( do ABC đều và M là trung điểm của BC) => AM // FM AM và FM có M chung => AM ≡ FM => A, M, F thang hang ---- hoặc: AB = AC và FB = FC =>AF là trung trực của BC => AF qua trung điểm M của BC => A, M, F thang hang b> C/m: A, E, H, D thuoc duong tron tam J ma ta phai xac dinh. Xac dinh vi tri tuong doi cua diem B doi voi duong tron tam J. AEH^ = ADH^ = 1v => A,E,H,D thuộc đường tròn đường kính AH, tâm J là trung điểm của AH. ta có: BJ > JM ( đường xiên > đường vuông góc) > JH => B nằm ngoài (J). c> C/m: 2 duong tron ngoai tiep cua tam giac IBM va tam giac BMD la trung nhau, tu do suy ra 5 diem I, B, M, D, A cung nam tren 1 duong tron. Hay ke them 1 o 5 diem nam tren duong tron nua. gọi R là trung điểm của AB, ta có: SI = AB/2 = SB ( trung tuyến = 1/2 cạnh huyền) SM = AB/2 = SB ( -------nt-------) => SI = SB = SM (1) => I,B,M thuộc đường tròn tâm S bán kính R = AB/2 tương tự có: SM = SB= SD (2) B,M,D => thuộc đường tròn tâm S bán kính R = AB/2 => 2 duong tron ngoai tiep cua tam giac IBM va tam giac BMD la trung nhau (1) và (2) => SI = SB = SM = SM= SD => I, B, M, D, A cùng thuộc đường tròn tâm S bán kính R = AB/2 5 điềm tương tự là: A,E,M,C,K
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Chứng minh rằng với mọi n thuộc N*, 1^2+2^2+3^2+...+n^2=(n(n+1)(2n+1))/6?

  Câu trả lời hay nhất: S₁ = 1 + 2 + 3 +....+ n = n(n+1)/2 (1) S₂ = 1² + 2² + 3² + 4² + ...+ n² ta có: 1³ = (1 + 0)³ = 1 2³ = (1 + 1)³ = 1 + 3.1 + 3.1² + 1³ 3³ = (1 + 2)³ = 1 + 3.2 + 3.2² + 2³ ........... (1 + n)³ = 1 + 3.n + 3.n² + n³ cộng theo vế được: (1 + n)³ = (n + 1) + 3(S₁) + 3(S₂) = (n + 1) + 3n(n+1)/2 + 3(S₂) => S₂ = [2(1 + n)³... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: S₁ = 1 + 2 + 3 +....+ n = n(n+1)/2 (1) S₂ = 1² + 2² + 3² + 4² + ...+ n² ta có: 1³ = (1 + 0)³ = 1 2³ = (1 + 1)³ = 1 + 3.1 + 3.1² + 1³ 3³ = (1 + 2)³ = 1 + 3.2 + 3.2² + 2³ ........... (1 + n)³ = 1 + 3.n + 3.n² + n³ cộng theo vế được: (1 + n)³ = (n + 1) + 3(S₁) + 3(S₂) = (n + 1) + 3n(n+1)/2 + 3(S₂) => S₂ = [2(1 + n)³ - 2(n + 1) - 3n(n+1)]/6 = (n+1)[2(1 + 2n + n²) - 2 - 3n]/6 = (n + 1)(2n² + n )/6 = n(n + 1)(2n +1)/6 ----------- sử dụng qui nạp: 1² + 2² + 3² + 4² + ...+ n² = n(n+1)(2n+1)/6 (*) (*) đúng khi n= 1 giả sử (*) đúng với n= k, ta có: 1² + 2² + 3² + 4² + ...+ k² = k(k+1)(2k+1)/6 (1) ta cm (*) đúng với n = k +1, thật vậy từ (1) cho ta: 1² + 2² + 3² + 4² + ...+ k² + (k + 1)² = k(k+1)(2k+1)/6 + (k + 1)² = (k+1)[k(2k + 1)/6 + (k + 1)] = (k + 1)(2k² + k + 6k + 6)/6 = (k + 1)(2k² + 7k + 6)/6 = (k + 1)(2k² + 4k + 3k + 6)/6 = (k + 1)[2k(k +2)+ 3(k + 2)]/6 = (k + 1)(k + 2)(2k+ 3)/6 vậy (*) đúng với n = k + 1, theo nguyên lý qui nạp (*) đúng với mọi n thuộc N*
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Bằng phương pháp quy nạp hãy chứng minh 1*2+2*5+...+n(3n-1)=n^2(n+1)?

  Câu trả lời hay nhất: 1.2 + 2.5 +...+ n(3n-1) = n^2(n+1) ̣́(*) n = 1: 2 = 2 đúng. giả sử (*) đúng với n = k, ta có: 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1) = k^2(k+1) (1) ta cm (*) đúng với n = k + 1, thật vậy: (1) => 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] = k^2(k+1) + (k + 1)[3(k + 1) - 1] <=> 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] ... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 1.2 + 2.5 +...+ n(3n-1) = n^2(n+1) ̣́(*) n = 1: 2 = 2 đúng. giả sử (*) đúng với n = k, ta có: 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1) = k^2(k+1) (1) ta cm (*) đúng với n = k + 1, thật vậy: (1) => 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] = k^2(k+1) + (k + 1)[3(k + 1) - 1] <=> 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] = (k + 1)[k^2 + 3k +2) <=> 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] = (k + 1)(k^2 + k + 2k +2 ) <=> 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] = (k + 1)[k(k + 1) +2(k +1)] <=> 1.2 + 2.5 +...+ k(3k-1)+ (k + 1)[3(k + 1) - 1] = (k + 1)^2(k + 2) vậy (*) đúng với n = k +1 , theo nguyên lý qui nạp (*) đúng với mọi n
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Cho tam giac ABC xac dinh diem I thoa dieu kien vectoIA-vectoIB-vectoIC=vecto0?

  Câu trả lời hay nhất: vt IA - vt IB - vt IC = 0 <=> vt BI + vt IA = vt IC <=> vt BA = vt IC => BA //= IC => ABIC là hình bình hành. Vậy: I là đỉnh của hình bình hành ABIC
  Câu trả lời hay nhất: vt IA - vt IB - vt IC = 0 <=> vt BI + vt IA = vt IC <=> vt BA = vt IC => BA //= IC => ABIC là hình bình hành. Vậy: I là đỉnh của hình bình hành ABIC
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Chứng minh rằng: 14n^3 + 9n^2 + n chia hết cho 6 (n ∈ Z) (TOÁN 9)?

  Câu trả lời hay nhất: A = 14n^3 + 9n^2 + n = 14n^3 + 9n(n + 1) chia hết cho 2 vì: n(n+1) là tích 2 số nguyên liên tiếp chia hết cho 2 và 14n^3 chia hết cho 2 A = 15n^3 + 9n^2 + n - n^3 = 3n^2(5n + 3) - n(n^2 - 1) = 3n^2(5n + 3) - n(n - 1)(n +1) chia hết cho 3 vì: n(n - 1)(n +1) là tích 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3 và 3n^2(5n + 3) chia hết... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: A = 14n^3 + 9n^2 + n = 14n^3 + 9n(n + 1) chia hết cho 2 vì: n(n+1) là tích 2 số nguyên liên tiếp chia hết cho 2 và 14n^3 chia hết cho 2 A = 15n^3 + 9n^2 + n - n^3 = 3n^2(5n + 3) - n(n^2 - 1) = 3n^2(5n + 3) - n(n - 1)(n +1) chia hết cho 3 vì: n(n - 1)(n +1) là tích 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 3 và 3n^2(5n + 3) chia hết cho 3 mà: 2 và 3 nguyên tố cùng nhau => A chia hết cho 2.3 = 6
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp minh bài tập hình 12.tinh thể tích .?

  Câu trả lời hay nhất: Δ cân ACD có CAD^ = 60* => ACD là Δ đều => CD = a Δ vuông cân ABD có BD = a√2 ( cạnh huyền) Δ BAC có: BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.cos(BAC^) = a^2 + a^2 - 2.a.a.(-1/2) = 3a^2 => BC^2 = BD^2 + CD^2 = 3a^2 => BDC là Δ vuông tại D. gọi H là trung điểm của BC, ta có: DH = BC/2 = a√3/2 (trung tuyến = 1/2 cạnh... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Δ cân ACD có CAD^ = 60* => ACD là Δ đều => CD = a Δ vuông cân ABD có BD = a√2 ( cạnh huyền) Δ BAC có: BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2.AB.AC.cos(BAC^) = a^2 + a^2 - 2.a.a.(-1/2) = 3a^2 => BC^2 = BD^2 + CD^2 = 3a^2 => BDC là Δ vuông tại D. gọi H là trung điểm của BC, ta có: DH = BC/2 = a√3/2 (trung tuyến = 1/2 cạnh huyền) ABH^ = 30* => AH = AB/2 = a/2 DH^2 + AH^2 = 3a^2/4 + a^2/4 = a^2 = AD^2 => ADH là tam giác vuông tại H <=> AH L DH (1) ABC cân và H là trung điểm của BC => AH L BC (2) (1) và (2) => AH L mp(BCD) hay AH là đường cao hình chóp V = S(BCD).AH/3 = BD.CD.AH/6 = (a√2)(a)(a/2)/6 = a^3.√2/12
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giải em bài toán này với?

  2x + 2xy + y = 5 <=> 2x(1 + y) + 1 + y = 6 <=> (1 + y)(2x + 1) = 6 = 2.3 = (-2)(-3) = 6.1 = (-6)(-1) vì 2x +1 lẻ nên có các TH sau: y + 1 = 2 và 2x + 1 = 3 => (x; y) = (1;1) y + 1 = - 2 và 2x + 1 = - 3 => (x ; y) = (- 2; -3) y + 1 = 6 và 2x + 1 = 1 => (x; y) = (0; 5) y + 1 = - 6 và 2x + 1 = - 1 => (x; y) = (-1; -7) hiển thị thêm
  2x + 2xy + y = 5 <=> 2x(1 + y) + 1 + y = 6 <=> (1 + y)(2x + 1) = 6 = 2.3 = (-2)(-3) = 6.1 = (-6)(-1) vì 2x +1 lẻ nên có các TH sau: y + 1 = 2 và 2x + 1 = 3 => (x; y) = (1;1) y + 1 = - 2 và 2x + 1 = - 3 => (x ; y) = (- 2; -3) y + 1 = 6 và 2x + 1 = 1 => (x; y) = (0; 5) y + 1 = - 6 và 2x + 1 = - 1 => (x; y) = (-1; -7)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Cho hỏi về toán hàm số?

  Câu trả lời hay nhất: phương trình đường thẳng AB: y = - x + 2 trung điểm I của AB có tọa độ: x = (2 + 0)/2 = 1 y = (0 + 2)/2 = 1 M(a,b) cách đều A,B thuộc trung trực của AB trung trực AB là đường thẳng có hệ số góc là 1 ( vì vuông góc với AB) và qua I(1;1) nên pt là: y = (x - 1) + 1 = x M(a,b) thuộc trung trựccủa AB và thuộc (C) nên... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: phương trình đường thẳng AB: y = - x + 2 trung điểm I của AB có tọa độ: x = (2 + 0)/2 = 1 y = (0 + 2)/2 = 1 M(a,b) cách đều A,B thuộc trung trực của AB trung trực AB là đường thẳng có hệ số góc là 1 ( vì vuông góc với AB) và qua I(1;1) nên pt là: y = (x - 1) + 1 = x M(a,b) thuộc trung trựccủa AB và thuộc (C) nên thỏa: {a = b {b = (a + 2)/(2a - 1) => a(2a - 1) = a + 2 <=> 2a^2 - 2a - 2 = 0 <=> a^2 - a - 1 = 0 => a1 = b1 = (1+√5)/2 và: a2 = b2 = (1- √5)/2 vậy có 2 điểm M[(1+√5)/2;(1+√5)/2] và M[(1-√5)/2;(1-√5)/2] thỏa điều kiện đề bài.
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toán 12 cần giúp đỡ nè?

  y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c yct = 2 khi x = 1 => 2 = a + b +c +d (1) và: f'(1) = 3a + 2b + c = 0 (2) y cho x^2 + 3x +2 thi con dư -x+3 => ax^3 + bx^2 + cx + d + x - 3 chi hết cho x^2 + 3x +2 = (x + 1)(x + 2) => ax^3 + bx^2 + cx + d + x - 3 = 0 có nghiệm x = -1 và x = - 2 => - a + b -... hiển thị thêm
  y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c yct = 2 khi x = 1 => 2 = a + b +c +d (1) và: f'(1) = 3a + 2b + c = 0 (2) y cho x^2 + 3x +2 thi con dư -x+3 => ax^3 + bx^2 + cx + d + x - 3 chi hết cho x^2 + 3x +2 = (x + 1)(x + 2) => ax^3 + bx^2 + cx + d + x - 3 = 0 có nghiệm x = -1 và x = - 2 => - a + b - c + d - 4 = 0 (3) và: - 8a + 4b - 2c + d - 5 = 0 (4) giải hệ (1)(2) (3) (4) được: a = 1/6, b = 1/3, c = - 7/6, d = 8/3 y = x^3/6 + x^2/3 - 7x/6 + 8/3 ------------ bạn kiểm tra lại
  3 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Chỉ tôi bài này với !! Tôi cần gấp?

  x^16 + x^8 + 1 = 0 <=> (x^8)^2 + 2.x^8.(1/2) + 1/4 + 3/4 = 0 <=> (x^8 + 1/2)^2 + 3/4 = 0 vô nghiệm vì VT > 0
  x^16 + x^8 + 1 = 0 <=> (x^8)^2 + 2.x^8.(1/2) + 1/4 + 3/4 = 0 <=> (x^8 + 1/2)^2 + 3/4 = 0 vô nghiệm vì VT > 0
  4 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toan lop 5..............?

  số gà = 8 lần số vịt ( 8 là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số) => số vit = 6273/9 = 697 số gà = 8.6273/9 = 5576 ( hoặc = 6273 - 697 = 5576) (tìm 2 số biết tổng và tỷ số)
  số gà = 8 lần số vịt ( 8 là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số) => số vit = 6273/9 = 697 số gà = 8.6273/9 = 5576 ( hoặc = 6273 - 697 = 5576) (tìm 2 số biết tổng và tỷ số)
  3 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • điều kiện để phương trình bậc ba có ba nghiệm là gì?

  1/ có cực đại và cực tiểu <=> y' = 0 có 2 nghiệm phân biệt 2/ tích Ycđ.Yct < 0
  1/ có cực đại và cực tiểu <=> y' = 0 có 2 nghiệm phân biệt 2/ tích Ycđ.Yct < 0
  5 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Nếu 1 số nguyên dương lẻ có dạng 4k+1 thì số đó viết được dưới dạng tổng 2 SCP?

  4k + 1 = a^2 + b^2 (1) VT lẻ => a chẵn, b lẻ hoặc ngược lại, giả sử: a = 2m (chẵn) b = 2n + 1 (lẻ) (m,n nguyên) (1) viết thành: 4k + 1 = 4m^2 + 4n^2 + 4n + 1 <=> k = m^2 + n^2 + n chọn m = 2, n = 1 =>k = 6 => 4k + 1 = 25 = 4^2 + 3^2 m = 2, n = 2 => k = 10 => 4k + 1 = 41 = 4^2 + 5^2 ........... tóm lại là được khi k biểu diễn... hiển thị thêm
  4k + 1 = a^2 + b^2 (1) VT lẻ => a chẵn, b lẻ hoặc ngược lại, giả sử: a = 2m (chẵn) b = 2n + 1 (lẻ) (m,n nguyên) (1) viết thành: 4k + 1 = 4m^2 + 4n^2 + 4n + 1 <=> k = m^2 + n^2 + n chọn m = 2, n = 1 =>k = 6 => 4k + 1 = 25 = 4^2 + 3^2 m = 2, n = 2 => k = 10 => 4k + 1 = 41 = 4^2 + 5^2 ........... tóm lại là được khi k biểu diễn được dạng k = m^2 + n^2 + n ( m,n nguyên)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Cho x,y,z la do dai 3 canh 1 tam giac.A=4x^2y^2 - (x^2 + y^2 - z^2)^2.Cm A>0.?

  Câu trả lời hay nhất: A = 4x^2y^2 - (x^2 + y^2 - z^2)^2 = (2xy + x^2 + y^2 - z^2)(2xy - x^2 - y^2 + z^2) && áp dụng: a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = [(x + y)^2 - z^2][z^2 - (x - y)^2] = (x + y + z)(x + y - z)(z + x - y)(z - x + y) x,y,z là 3 cạnh của tam giác nên: (x + y - z) > 0 (z + x - y) > 0 (z - x + y) > 0 & tổng 2 cạnh > cạnh... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: A = 4x^2y^2 - (x^2 + y^2 - z^2)^2 = (2xy + x^2 + y^2 - z^2)(2xy - x^2 - y^2 + z^2) && áp dụng: a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = [(x + y)^2 - z^2][z^2 - (x - y)^2] = (x + y + z)(x + y - z)(z + x - y)(z - x + y) x,y,z là 3 cạnh của tam giác nên: (x + y - z) > 0 (z + x - y) > 0 (z - x + y) > 0 & tổng 2 cạnh > cạnh còn lại. và (x + y + z) > 0 => A > 0
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Câu hỏi toán học ??????????????

  Câu trả lời hay nhất: y = x^2 - mx + 2011 GTNN y = - Δ/4a = -(m^2 - 4.2011)/4 = - m^2/4 + 2011 ≤ 2011 <=> - m^2/4 ≤ 0 đúng với mọi m
  Câu trả lời hay nhất: y = x^2 - mx + 2011 GTNN y = - Δ/4a = -(m^2 - 4.2011)/4 = - m^2/4 + 2011 ≤ 2011 <=> - m^2/4 ≤ 0 đúng với mọi m
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Phân tích đa thức thành nhân tử?

  Câu trả lời hay nhất: A = 2x^3 - 9x^2 + 19x - 15 A = 2x^3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x + 10x - 15 A = 2x^2(x - 3/2) - 6x(x - 3/2) + 10(x - 3/2) A = (x - 3/2)(2x^2 - 6x + 10)
  Câu trả lời hay nhất: A = 2x^3 - 9x^2 + 19x - 15 A = 2x^3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x + 10x - 15 A = 2x^2(x - 3/2) - 6x(x - 3/2) + 10(x - 3/2) A = (x - 3/2)(2x^2 - 6x + 10)
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giai giup e pt nay di@@@@@@@@@@?

  Câu trả lời hay nhất: x^4-10x^3+26x^2+10x+1=0 (1) x = 0 không là nghiệm, chia 2 vế cho x^2 được: x^2 - 10x + 26 + 10/x + 1/x^2 = 0 <=> x^2 + 1/x^2 - 10(x - 1/x) + 26 = 0 <=> (x - 1/x)^2 + 2 - 10(x - 1/x) + 26 = 0 đặt : x - 1/x = t, được: t^2 - 10t + 28 = 0 (2) (2) vô nghiệm => (1) vô nghiệm
  Câu trả lời hay nhất: x^4-10x^3+26x^2+10x+1=0 (1) x = 0 không là nghiệm, chia 2 vế cho x^2 được: x^2 - 10x + 26 + 10/x + 1/x^2 = 0 <=> x^2 + 1/x^2 - 10(x - 1/x) + 26 = 0 <=> (x - 1/x)^2 + 2 - 10(x - 1/x) + 26 = 0 đặt : x - 1/x = t, được: t^2 - 10t + 28 = 0 (2) (2) vô nghiệm => (1) vô nghiệm
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy M bất kìa trên BC. Gọi độ dài AM là m. Tính BM^2 + CM^2 theo m?

  Câu trả lời hay nhất: giả sử CM > BM, kẻ đường cao AH, ta có: BM^2 = (BH - MH)^2 = BH^2 + MH^2 - 2.BH.MH CM^2 = (CH + MH)^2 = CH^2 + MH^2 + 2.CH.MH => BM^2 + CM^2 = BH^2 + CH^2 + 2MH^2 mà: BH = CH = AH nên: BM^2 + CM^2 = 2.AH^2 + 2MH^2 = 2(AH^2 + MH^2) = 2.AM^2 = 2.m^2
  Câu trả lời hay nhất: giả sử CM > BM, kẻ đường cao AH, ta có: BM^2 = (BH - MH)^2 = BH^2 + MH^2 - 2.BH.MH CM^2 = (CH + MH)^2 = CH^2 + MH^2 + 2.CH.MH => BM^2 + CM^2 = BH^2 + CH^2 + 2MH^2 mà: BH = CH = AH nên: BM^2 + CM^2 = 2.AH^2 + 2MH^2 = 2(AH^2 + MH^2) = 2.AM^2 = 2.m^2
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước