• Giải giúp bài đại số 9 cám ơn 5*?

  Câu trả lời hay nhất: 2P= 6x+4y +12/x +16/y = (3x+3y) +(3x+ 12/x) + (y +16/y) 3x+3y = 3(x+y) ≥ 18, dấu = xảy ra khi x+y=6 3x +12/x ≥ 12 (bđt cô si), dấu = xảy ra khi 3x= 12/x, tức khi x=2 y+ 16/y ≥ 8 (bđt cô si), dấu =xảy ra khi y= 16/y tức khi y=4 Cộng vế với vế 3 bđt trên thì được 2P≥ 38, dấu = xảy ra khi đồng thời x+y=6, x=2, y=4 P (min) =19 khi... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 2P= 6x+4y +12/x +16/y = (3x+3y) +(3x+ 12/x) + (y +16/y) 3x+3y = 3(x+y) ≥ 18, dấu = xảy ra khi x+y=6 3x +12/x ≥ 12 (bđt cô si), dấu = xảy ra khi 3x= 12/x, tức khi x=2 y+ 16/y ≥ 8 (bđt cô si), dấu =xảy ra khi y= 16/y tức khi y=4 Cộng vế với vế 3 bđt trên thì được 2P≥ 38, dấu = xảy ra khi đồng thời x+y=6, x=2, y=4 P (min) =19 khi x=2; y=4
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Nhờ giải bài đại số. Cám ơn trước?

  Câu trả lời hay nhất: Có lẽ đề bài là tìm max của P=ab/(ab+a+b) + 2ac/(ac + a + c) + 3bc/(bc+b+c) --> P= 1/(1 +1/a +1/b) +2/(1+1/a +1/c) + 3/(1 +1/b +1/c) ≤ 1/(1 +2/căn(ab)) +2/(1 +2/căn(ac)) + 3/(1 +2/căn(bc)) Áp dụng (a+b+c) ≥ 9/(1/a +1/b +1/c). ta có: 1 +2/căn(ab) = 1 + 1/căn(ab) +1/căn(ab) ≥ 9/(1 + căn(ab)+ căn(ab))= 9/[1+2căn(ab)] ≥... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Có lẽ đề bài là tìm max của P=ab/(ab+a+b) + 2ac/(ac + a + c) + 3bc/(bc+b+c) --> P= 1/(1 +1/a +1/b) +2/(1+1/a +1/c) + 3/(1 +1/b +1/c) ≤ 1/(1 +2/căn(ab)) +2/(1 +2/căn(ac)) + 3/(1 +2/căn(bc)) Áp dụng (a+b+c) ≥ 9/(1/a +1/b +1/c). ta có: 1 +2/căn(ab) = 1 + 1/căn(ab) +1/căn(ab) ≥ 9/(1 + căn(ab)+ căn(ab))= 9/[1+2căn(ab)] ≥ 9/(1+a+b) tương tự như vậy, ta có: 1 +2/căn(ac) ≥ 9/(1+a+c) và 1+ 2/căn(bc) ≥ 9/(1+b+c) Từ đó: P ≤ (1/9)*(1+a+b) + (2/9)*(1+a+c) +(3/9)* (1+b+c) P ≤ (1/9 +2/9 +3/9) +(3/9)a +(4/9)b +(5/9)c 9P ≤ 6 + 3a+4b +5c =18 --> Pmax =2, khi a=b=c=1
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Hình học 9. Nhờ các anh chị và các bạn giải giúp nhé! Cám ơn.?

  từ câu a suy ra tứ giác HKMC nội tiếp. Lại có tứ giác KMCN nội tiếp đường tròn đường kính MN, suy ra 5 điểm HKMCN nằm trên 1 đường tròn đường kính MN ---> tam giác NHM vuông tại H. Lại có HM=MC (vì cùng bằng AC/2) , suy ra tam giác HMN và CMN là những tam giác vuông bằng nhau --> góc HMN= góc CMN ---> Tam giác cân HMC có MN là phân giác... hiển thị thêm
  từ câu a suy ra tứ giác HKMC nội tiếp. Lại có tứ giác KMCN nội tiếp đường tròn đường kính MN, suy ra 5 điểm HKMCN nằm trên 1 đường tròn đường kính MN ---> tam giác NHM vuông tại H. Lại có HM=MC (vì cùng bằng AC/2) , suy ra tam giác HMN và CMN là những tam giác vuông bằng nhau --> góc HMN= góc CMN ---> Tam giác cân HMC có MN là phân giác --> MN vuông góc với HC suy ra đpcm
  2 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Ai giải chi tiết giùm em Pt này không ạ?

  Câu trả lời hay nhất: đk X≥ -8; x^2 +5x ≥0 --> -8 ≤ x ≤ -5 hoặc x ≥ 0 X^2 + 5X =2 căn(X+8) <=> X^2 + 6X +9 = (x+8) + 2 căn(X+8) +1 <=> (x+3)^2 =[căn(X+8) +1]^2 (x+3) = [căn(X+8) +1] --> x+2 =căn(X+8) --> x^2 +3x-4 =0 --> x=1 (loại nghiệm x=-4) (x+3) = - [căn(X+8) +1] --> x^2 +7x+8 =0 --> x= (-7 -căn17)/2;... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đk X≥ -8; x^2 +5x ≥0 --> -8 ≤ x ≤ -5 hoặc x ≥ 0 X^2 + 5X =2 căn(X+8) <=> X^2 + 6X +9 = (x+8) + 2 căn(X+8) +1 <=> (x+3)^2 =[căn(X+8) +1]^2 (x+3) = [căn(X+8) +1] --> x+2 =căn(X+8) --> x^2 +3x-4 =0 --> x=1 (loại nghiệm x=-4) (x+3) = - [căn(X+8) +1] --> x^2 +7x+8 =0 --> x= (-7 -căn17)/2; (loại nghiêm (-7+căn17)/2) Pt có 2 nghiệm như trên
  1 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Giải hộ mình với !?

  đk x^2 ≤ 2 và y^2 ≤ 2; đặt sin^2t =y^2/2; sin^2u =x^2/2 t;u thuộc <0;pi/2> --> y^2 =2sin^2t; x^2 =2sin^2u --> √2.sinu +√2cost =2 (*) và √2.sint +√2cosu =2 (**) Cộng (*) và (**), chia 2 vế cho √2, được : (sinu + cosu) + (sint +cost)= 2√2 (***) nhận thấy sinu+cosu =√2cos(pi/4 -u) ≤ √2 và sint+cost =√2cos(pi/4 - t) ≤ √2 suy ra (***) xảy ra... hiển thị thêm
  đk x^2 ≤ 2 và y^2 ≤ 2; đặt sin^2t =y^2/2; sin^2u =x^2/2 t;u thuộc <0;pi/2> --> y^2 =2sin^2t; x^2 =2sin^2u --> √2.sinu +√2cost =2 (*) và √2.sint +√2cosu =2 (**) Cộng (*) và (**), chia 2 vế cho √2, được : (sinu + cosu) + (sint +cost)= 2√2 (***) nhận thấy sinu+cosu =√2cos(pi/4 -u) ≤ √2 và sint+cost =√2cos(pi/4 - t) ≤ √2 suy ra (***) xảy ra khi cos (pi/4 -u) = cos(pi/4 -t) =1 --> u=t=pi/4 ---> x=y=1
  3 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Xin làm giúp bài này với !?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC, bán kính R. Gọi I là giao điểm của MN với AH. Do ANHM là hình bình hành suy ra AI=IH Dễ dàng chứng minh được OM= AH/2 --> tứ giác AOMI là hình bình hành --> MI=AM=R ---> MN=2MI= 2R Áp dụng pitago cho tg vuông OBM: OM^2 + BM^2 =R^2 --> (AH/2)^2 + (BC/2)^2 = (MN/2)^2 -->... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC, bán kính R. Gọi I là giao điểm của MN với AH. Do ANHM là hình bình hành suy ra AI=IH Dễ dàng chứng minh được OM= AH/2 --> tứ giác AOMI là hình bình hành --> MI=AM=R ---> MN=2MI= 2R Áp dụng pitago cho tg vuông OBM: OM^2 + BM^2 =R^2 --> (AH/2)^2 + (BC/2)^2 = (MN/2)^2 --> AH^2 + BC^2 =MN^2 (đpcm)
  6 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Toán 6, nhờ các anh chị và các bạn giải dùm nhé!?

  Câu trả lời hay nhất: S=[1/(5.6)]+[1/(10.9)]+[1/(15.12)]+ . . . + [1/(3350.2013)] =[1/(5.3)].[1/(1.2) +1/(2.3) +1/(3.4) +..... +(1/(669.670) + (1/(670.671)] = (1/15).[(1/1 -1/2) +(1/2 -1/3) + .........(1/669 - 1/670)+(1/670 -1/671)] S= (1/15). [1 - (1/671)] = (1/15). (670/671)= 134/2013
  Câu trả lời hay nhất: S=[1/(5.6)]+[1/(10.9)]+[1/(15.12)]+ . . . + [1/(3350.2013)] =[1/(5.3)].[1/(1.2) +1/(2.3) +1/(3.4) +..... +(1/(669.670) + (1/(670.671)] = (1/15).[(1/1 -1/2) +(1/2 -1/3) + .........(1/669 - 1/670)+(1/670 -1/671)] S= (1/15). [1 - (1/671)] = (1/15). (670/671)= 134/2013
  2 câu trả lời · Toán học · 8 tháng trước
 • Hình học 9, còn câu cuối chưa giải ra, xin nhờ các anh chị và các bạn giải giúp mình nhé! Cám ơn?

  Câu trả lời hay nhất: đpcm <=> (EH/EG) = 1+ (HM/HN) mà HM/HN= MG/GN (tính chất đường phân giác HG) đpcm <=> EH/EG = 1+ (MG/NG) <=> EH/EG = (NG+MG)/NG <=>EH/EG = NM/NG (*) vậy ta chỉ cần chứng minh (*). Thật vậy , áp dụng định lý Menelaus cho tam giác GMH và đường thẳng đi qua NEI: (IM/IH).(EH/EG).(NG/NM)= 1 --> 1.... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đpcm <=> (EH/EG) = 1+ (HM/HN) mà HM/HN= MG/GN (tính chất đường phân giác HG) đpcm <=> EH/EG = 1+ (MG/NG) <=> EH/EG = (NG+MG)/NG <=>EH/EG = NM/NG (*) vậy ta chỉ cần chứng minh (*). Thật vậy , áp dụng định lý Menelaus cho tam giác GMH và đường thẳng đi qua NEI: (IM/IH).(EH/EG).(NG/NM)= 1 --> 1. (EH/EG).(NG/NM)=1 --> EH/EG =NM/NG (đpcm) --------------------------- không dùng Menelaus thì làm thế này: kẻ GK//MH (K thuộc NI) Có MN/NG= MI/KG (talét) (*) và EG/EH = KG/HI (talét) (**) Nhân vế với vế (*) và (**) được (MN/NG).(EG/EH) =MI/HI=1 --> MN/NG = EH/EG (đpcm)
  1 câu trả lời · Toán học · 8 tháng trước
 • Hình học 9, còn câu cuối khó quá nhờ các anh chị và câu cuối giải giúp nhé. Cám ơn?

  áp dụng đẳng thức Ptolemy cho tứ giác ABSC nội tiếp: AB.CS + AC.BS = AS.BC, thay AS=2R thì suy ra đpcm bạn gõ đẳng thức Ptolemy trong mạng nếu muốn xem chứng minh
  áp dụng đẳng thức Ptolemy cho tứ giác ABSC nội tiếp: AB.CS + AC.BS = AS.BC, thay AS=2R thì suy ra đpcm bạn gõ đẳng thức Ptolemy trong mạng nếu muốn xem chứng minh
  2 câu trả lời · Toán học · 8 tháng trước
 • Hình học 9, còn câu cuối khó quá chưa giải ra, nhờ anh, chị cùng với các bạn giải giúp nhé! Cám ơn?

  Câu trả lời hay nhất: có góc KIH=góc KAH=gócKAF (do tứ giác AIKH nội tiếp, từ câu c) (*) góc KIH=góc DAE (có các cạnh tương ứng song song) (**) góc KBF= góc DAE (có các cạnh tương ứng vuông góc) (***) từ (*);(**);(***) suy ra góc KAF =góc KBF ----> tứ giác ABKF nội tiếp (đpcm)
  Câu trả lời hay nhất: có góc KIH=góc KAH=gócKAF (do tứ giác AIKH nội tiếp, từ câu c) (*) góc KIH=góc DAE (có các cạnh tương ứng song song) (**) góc KBF= góc DAE (có các cạnh tương ứng vuông góc) (***) từ (*);(**);(***) suy ra góc KAF =góc KBF ----> tứ giác ABKF nội tiếp (đpcm)
  2 câu trả lời · Toán học · 8 tháng trước
 • Hình học lớp 9. Nhờ các anh, chị và các bạn giải giúp câu cuối nhe!?

  Câu trả lời hay nhất: đặt α= góc ABE; β= gócKBE ---> góc ABK=gócBKA= α + β (*) mà góc BDE=gócABE=α (cùng chắn cung BE) và góc BKA = gócBDK+góc DBK (**) từ (*) và (**) suy ra: α + β = α +góc DBK ---> góc DBK= β --> BK là đường phân giác gócDBE Xét tam giác DBE có BK là phân giác --> KD/KE= BD/BE (tính chất đường phân giác) -->... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đặt α= góc ABE; β= gócKBE ---> góc ABK=gócBKA= α + β (*) mà góc BDE=gócABE=α (cùng chắn cung BE) và góc BKA = gócBDK+góc DBK (**) từ (*) và (**) suy ra: α + β = α +góc DBK ---> góc DBK= β --> BK là đường phân giác gócDBE Xét tam giác DBE có BK là phân giác --> KD/KE= BD/BE (tính chất đường phân giác) --> KE.BD=KD.BE (đpcm)
  1 câu trả lời · Toán học · 9 tháng trước
 • Hình học 9 Nhờ các anh, chị và các bạn giải giúp nhé! Cám ơn nhiều?

  Câu trả lời hay nhất: đặt α =gócCAS=gócBAS --> gócBOE=gócCAB =2α (các cạnh tương ứng vuông góc với nhau) --> số đo cung BE= 2α (*) Lại có góc CDF=gócCAS=α (sole trong) --> số đo cung FC=2α (**) Từ (*) và (**) suy ra cung FC=cungBE và EF//BC, EF vuông góc với OS ---> góc FOS= (1/2) góc FOE = (1/2) số đo cung FE (chứa C,B) (***) Mà góc... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đặt α =gócCAS=gócBAS --> gócBOE=gócCAB =2α (các cạnh tương ứng vuông góc với nhau) --> số đo cung BE= 2α (*) Lại có góc CDF=gócCAS=α (sole trong) --> số đo cung FC=2α (**) Từ (*) và (**) suy ra cung FC=cungBE và EF//BC, EF vuông góc với OS ---> góc FOS= (1/2) góc FOE = (1/2) số đo cung FE (chứa C,B) (***) Mà góc FCE= (1/2) số đo cung FE (chứa D) (****) từ (***) và (****) suy ra góc FOS + góc FCE =180 độ ---> tứ giác SOFC nội tiếp
  1 câu trả lời · Toán học · 9 tháng trước
 • Ai giỏi toán giúp với..?

  Câu trả lời hay nhất: x^2-(n +4)x+4n-25=0 ---> n = (x^2 -4x -25)/(x-4) --> n= x - [25/(x-4)] n nguyên nên (x-4) phải là ước của 25 , --> x-4 = { -25; -5; -1; +1;+5;+25} --> x={-21; -1; 3; 5; 9; 29} từ đó tính được n= {-20; 4; 28}
  Câu trả lời hay nhất: x^2-(n +4)x+4n-25=0 ---> n = (x^2 -4x -25)/(x-4) --> n= x - [25/(x-4)] n nguyên nên (x-4) phải là ước của 25 , --> x-4 = { -25; -5; -1; +1;+5;+25} --> x={-21; -1; 3; 5; 9; 29} từ đó tính được n= {-20; 4; 28}
  4 câu trả lời · Toán học · 9 tháng trước
 • Cho hình vuông ABCD trên DC lấy E (F thuộc BC ) , kẻ EF vuông AC . M , N lần lượt là trung điểm AE và DC . CMR MN vuông DF?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm ABCD --> MO= CE/2 =CF/2 và ON= AD/2 =CD/2 2 tam giác vuông MON và FCD đồng dạng vì là những tam giác vuông và có MO/CF= NO/CD= 1/2 ---> góc MNO= góc FDC --> MN vuông góc với DF
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm ABCD --> MO= CE/2 =CF/2 và ON= AD/2 =CD/2 2 tam giác vuông MON và FCD đồng dạng vì là những tam giác vuông và có MO/CF= NO/CD= 1/2 ---> góc MNO= góc FDC --> MN vuông góc với DF
  1 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Hình học 9! câu cuối chưa giải ra, nhờ anh Kim Nguu cùng với các anh chị và các bạn khác giải giúp nhé! Cám ơn.!?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi I là giao điểm của OK và DE --> ED vuông góc với OK --> KI.KO =KE^2. (*) Gọi P là giao điểm của KC với đường tròn (O) --> KP.KC= KE^2 (**) Từ (*) và (**) suy ra KI.KO= KP.KC ---> OIPC nội tiếp, dễ dàng nhận thấy đường tròn ngoại tiếp OIPC là đường tròn ngoại tiếp tam giác OIC, đi qua A, có đường kính OA (do góc... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi I là giao điểm của OK và DE --> ED vuông góc với OK --> KI.KO =KE^2. (*) Gọi P là giao điểm của KC với đường tròn (O) --> KP.KC= KE^2 (**) Từ (*) và (**) suy ra KI.KO= KP.KC ---> OIPC nội tiếp, dễ dàng nhận thấy đường tròn ngoại tiếp OIPC là đường tròn ngoại tiếp tam giác OIC, đi qua A, có đường kính OA (do góc AIO=góc ACO=1vuông). Mà tứ giác OIBA nội tiếp đường tròn đường kính OA (do góc OIA=góc OBA =1vuông), suy ra B và P cùng thuộc đường tròn đường kính OA --> B và P cùng là là giao điểm đươngf tròn O và đường tròn đường kính OA (khác C)--> P trùng với B (đpcm)
  2 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • 2 ý quỹ tích Hình học 9 , giúp em hướng giải với?

  Câu trả lời hay nhất: a) do AB=R√3 ---> góc AMB=60 độ; góc AIB=120 độ. Nhận thấy tam giác MEF đều (do ME=MF) --> góc GFB=60 độ = góc GIB --> tứ giác GFIB nội tiếp (vì có góc GFB=gócGIB=60 độ cùng chắn cung GB) --> góc BGI= góc IFB=90 độ --> quỹ tích G thuộc đường tròn đường kính AB cố định, tâm C là trung điểm AB (nửa đường tròn đường... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a) do AB=R√3 ---> góc AMB=60 độ; góc AIB=120 độ. Nhận thấy tam giác MEF đều (do ME=MF) --> góc GFB=60 độ = góc GIB --> tứ giác GFIB nội tiếp (vì có góc GFB=gócGIB=60 độ cùng chắn cung GB) --> góc BGI= góc IFB=90 độ --> quỹ tích G thuộc đường tròn đường kính AB cố định, tâm C là trung điểm AB (nửa đường tròn đường kính AB thuộc nửa mặt phẳng bờ AB chứa O) b) Gọi K là giao diểm GC với MB. Nhận thấy tam giác AGC cân tại C có góc AGC=(gócMAB)/2 --> GC//MA ---> tam giác GFK đều (vì có các góc =60 độ) Gọi H là hình chiếu của C trên EF. Xét tam giác GCH vuông tại H, có gocHGC=60 độ và GC=AB/2 --> CH không đổi ---> EF là tiếp tuyến đường tròn tâm C cố định, bán kính CH ko đổi (đpcm); (CH=CG.√3/2 = 3R/4)
  4 câu trả lời · Toán học · 12 tháng trước
 • Giúp em câu cuối Hình 9 (Cực trị)?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi S là tâm đường tròn ngoại tiếp tg CME, từ kết quả câu b: AM^2 =AE.AC suy ra AM là tiếp tuyến đường tròn (S) -->MS vuông góc với AM ---> S thuộc MB Kẻ SH vuông góc với MN (H thuộc MN). Đặt OA=3m --> OI=m --> MI^2 =9m^2-m^2 =8m^2 --> MI=NI=(2√2)m và MN= (4√2)m đặt x=MH; y=SH --> x/y = AI/BI =(2√2)m/(4m) =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi S là tâm đường tròn ngoại tiếp tg CME, từ kết quả câu b: AM^2 =AE.AC suy ra AM là tiếp tuyến đường tròn (S) -->MS vuông góc với AM ---> S thuộc MB Kẻ SH vuông góc với MN (H thuộc MN). Đặt OA=3m --> OI=m --> MI^2 =9m^2-m^2 =8m^2 --> MI=NI=(2√2)m và MN= (4√2)m đặt x=MH; y=SH --> x/y = AI/BI =(2√2)m/(4m) = (√2)/2 --> y= (√2)x từ Pitago: NS^2 =SH^2 +NH^2 = SH^2 + (MN-MH)^2 = y^2 + [(4√2)m -x]^2 NS^2 = 2x^2 +32m^2 - (8√2)m.x +x^2 NS^2 = 3x^2 - (8√2)m.x +32m^2 NS đạt min khi hàm trên đạt min, tại x= -b/2a = (8√2)m/(2.3) , tức khi x= (4√2)m/3 = (2/3).MI lại có ME=2MH=2x --> ME= (4/3).MI từ đó suy ra cách xác định điểm E: ME= (4/3)MI --> Điểm C là giao điểm của đường tròn với đường thẳng đi qua AE, mà ME= (4/3)MI. Cũng có thể xác định C qua đại lượng khoảng cách từ C đến MN là y=SH =(√2)x = (8m)/3 và C thuộc nửa đường tròn bờ AB, chứa N
  7 câu trả lời · Toán học · 12 tháng trước
 • Cho mình hỏi : Biết x^ = y^2 + z^2 Hãy so sánh x và y +z. cám ơn .?

  Câu trả lời hay nhất: dựng tam giác ABC vuông tại A, sao cho AB=y; AC=z. KHi đó BC^2 = y^2 +z^2 ---> BC= x Do BC < AB+AC ---> x < (y+z)
  Câu trả lời hay nhất: dựng tam giác ABC vuông tại A, sao cho AB=y; AC=z. KHi đó BC^2 = y^2 +z^2 ---> BC= x Do BC < AB+AC ---> x < (y+z)
  4 câu trả lời · Toán học · 12 tháng trước
 • Cần gấp lắm ạ?

  (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)=1 --> [(a+b) +c].[(a+b)/(ab) +(1/c)] =1 --> (a+b)^2/(ab) +(a+b)/c + c(a+b)/ab +1 =1 --> (a+b)^2/(ab) +(a+b)/c + c(a+b)/(ab) =0 (a+b).[(a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab)] =0 ---> a= -b hoặc (a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab) =0 (*) nếu a= -b thì biểu thức đã cho có giá trị=0. Nếu (a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab) =0 thì (a+b)/(ab) +... hiển thị thêm
  (a+b+c)(1/a+1/b+1/c)=1 --> [(a+b) +c].[(a+b)/(ab) +(1/c)] =1 --> (a+b)^2/(ab) +(a+b)/c + c(a+b)/ab +1 =1 --> (a+b)^2/(ab) +(a+b)/c + c(a+b)/(ab) =0 (a+b).[(a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab)] =0 ---> a= -b hoặc (a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab) =0 (*) nếu a= -b thì biểu thức đã cho có giá trị=0. Nếu (a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab) =0 thì (a+b)/(ab) + (1/c) +c/(ab) =0 <=> (a+b)c + ab +c^2 =0 (**) Giải (**) là phương trình bậc 2 đối với c, ta được c= -a hoặc c= -b Vậy giả thiết tương đương với a = -b hoặc a= -c hoặc b= -c, từ đó suy ra giá trị của biểu thức luôn =0
  6 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Hình không gian 11?

  Câu trả lời hay nhất: trường hợp MN//BC thì tập hợp EF là những đường thẳng //BC, khi đó EF ko đi qua điểm cố định nào. Xét trường hợp MN không //BC. Gọi K là giao điểm của MN với BC (trong mp ABC) --> K cố định do MN và BC cố định. Nhận thấy K, E,F thuộc mpP và mp(BCD) --> K;E;F thuộc giao tuyến mpP và mpBCD --> EF đi qua K cố định b) Gọi S... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: trường hợp MN//BC thì tập hợp EF là những đường thẳng //BC, khi đó EF ko đi qua điểm cố định nào. Xét trường hợp MN không //BC. Gọi K là giao điểm của MN với BC (trong mp ABC) --> K cố định do MN và BC cố định. Nhận thấy K, E,F thuộc mpP và mp(BCD) --> K;E;F thuộc giao tuyến mpP và mpBCD --> EF đi qua K cố định b) Gọi S là giao điểm BN và CM --> DS là giao tuyến của mp(NBD) và mp(MCD). Nhận thấy I thuộc mp(NBD) và mp(MCD) --> tập hợp I là DS J thuộc NE thuộc mp(ACD) và J thuộc MF thuộc mp(ABD) --> J thuộc giao tuyến của mp(ACD) và mp(ABD) là AD ---> J chạy trên đt đi qua AD
  5 câu trả lời · Toán học · 12 tháng trước