• Cho tam giác abc có góc a=120 . Các phân giác trong AA1 BB1 CC1 . CM tam giác A1B1C1 vuông?

  Câu trả lời hay nhất: Vẽ A1A2//AB ( A2 thuộc AC) => ∆AA1A2 đều => AA1 = AA2 Theo tính chất phân giác ta có : AC1/BC1 = AC/BC = AA2/BA1 = AA1/BA1 => A1C1 là phân giác góc AA1B (1) Tương tự : A1B1 là phân giác góc AA1C (2) Từ (1) và (2) => A1B1 _I_ A1C1 => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Vẽ A1A2//AB ( A2 thuộc AC) => ∆AA1A2 đều => AA1 = AA2 Theo tính chất phân giác ta có : AC1/BC1 = AC/BC = AA2/BA1 = AA1/BA1 => A1C1 là phân giác góc AA1B (1) Tương tự : A1B1 là phân giác góc AA1C (2) Từ (1) và (2) => A1B1 _I_ A1C1 => đpcm
  7 câu trả lời · Toán học · 1 tuần trước
 • Mọi người giúp mình bài này nha?

  Câu trả lời hay nhất: Cm bằng kiến thức lớp 7 Vẽ phân giác AD (D thuộc BC) và vẽ DE _|_ AB tại E Vì góc A = 2 góc B => tg ABD cân tại D => E là trung điểm AB => AE = AC => tg ACD = tg AED (c.g.c) => ^ACD = ^AED hay tg ABC vuông tại C
  Câu trả lời hay nhất: Cm bằng kiến thức lớp 7 Vẽ phân giác AD (D thuộc BC) và vẽ DE _|_ AB tại E Vì góc A = 2 góc B => tg ABD cân tại D => E là trung điểm AB => AE = AC => tg ACD = tg AED (c.g.c) => ^ACD = ^AED hay tg ABC vuông tại C
  4 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Mọi người giúp mình bài này nha?

  Câu trả lời hay nhất: 1) Vẽ DF//AB (*) (F thuộc AC) => AC = 2AF (1) Theo tc phân giác thì : AC/AD = EC/ED = 2 => AC = 2AD (2) Từ (1) và (2) => AD = AF => tg ADF cân tại A => DF _I_ AE (**) Từ (*) và (**) => AB _I_ AE (đpcm) 2) Vẽ DK _I_ BC tại K => K là trung điểm BC => AK = BK = CK Có : BD² = BK² + DK² = AK² + (DH² - KH²) =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 1) Vẽ DF//AB (*) (F thuộc AC) => AC = 2AF (1) Theo tc phân giác thì : AC/AD = EC/ED = 2 => AC = 2AD (2) Từ (1) và (2) => AD = AF => tg ADF cân tại A => DF _I_ AE (**) Từ (*) và (**) => AB _I_ AE (đpcm) 2) Vẽ DK _I_ BC tại K => K là trung điểm BC => AK = BK = CK Có : BD² = BK² + DK² = AK² + (DH² - KH²) = (AK² - HK²) + DH² = AH² + DH² (đpcm)
  4 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Cho a,b,c>0 thỏa a/a+1 +b/b+1 + c/c+1 =2 CMR: ab + bc + ca >=12. Bài tập này liên quan đến bất đẳng thức cauchy?

  Câu trả lời hay nhất: Quy đồng rút gọn hệ thức: a/(a + 1) + b/(b + 1) + c/(c + 1) = 2 ta có: abc = a + b + c + 2 ≥ 3∛(abc) + 2 <=> [∛(abc) + 1]².[∛(abc) - 2] ≥ 0 <=> ∛(abc) ≥ 2 <=> abc ≥ 8 (1) Mặt khác đặt : x = a/(a + 1); y = b/(b + 1), z = c/(c + 1) > 0 ta có: (x + y + z)(1/x + 1/y + 1/z) ≥ 9 <=> 1/x + 1/y + 1/z ≥ 9/(x... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Quy đồng rút gọn hệ thức: a/(a + 1) + b/(b + 1) + c/(c + 1) = 2 ta có: abc = a + b + c + 2 ≥ 3∛(abc) + 2 <=> [∛(abc) + 1]².[∛(abc) - 2] ≥ 0 <=> ∛(abc) ≥ 2 <=> abc ≥ 8 (1) Mặt khác đặt : x = a/(a + 1); y = b/(b + 1), z = c/(c + 1) > 0 ta có: (x + y + z)(1/x + 1/y + 1/z) ≥ 9 <=> 1/x + 1/y + 1/z ≥ 9/(x + y + x) = 9/2 <=> (a + 1)/a + (b + 1)/b + (c + 1)/c ≥ 9/2 <=> 1/a + 1/b + 1/c ≥ 3/2 <=> ab + bc + ca ≥ (3/2)abc (2) Từ (1) và (2) => đpcm ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  6 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Thầy cô giải giúp bài toán trong ảnh kèm theo . Cảm ơn thầy cô.?

  Câu trả lời hay nhất: Đặt N = x/(x² - x + 1) = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) > 0 => x > 0 vì x² - x + 1 = (x - 1/2)² + 3/4 > 0 => N² = [√(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5))]² = 8 + 2√(6 - 2√5) = 8 + 2√(√5 - 1)² = 6 + 2√5 = (√5 + 1)² => N = √5 + 1 Đặt y = x + 1/x thì N = x/(x² - x + 1) = 1/(x + 1/x - 1) = 1/(y - 1)... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đặt N = x/(x² - x + 1) = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) > 0 => x > 0 vì x² - x + 1 = (x - 1/2)² + 3/4 > 0 => N² = [√(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5))]² = 8 + 2√(6 - 2√5) = 8 + 2√(√5 - 1)² = 6 + 2√5 = (√5 + 1)² => N = √5 + 1 Đặt y = x + 1/x thì N = x/(x² - x + 1) = 1/(x + 1/x - 1) = 1/(y - 1) => y = (N + 1)/N = (√5 + 2)/(√5 + 1) => y² = (4√5 + 9)/(2√5 + 6) => y² - 1 = (4√5 + 9)/(2√5 + 6) = (2√5 + 3)/(2√5 + 6) M = x²/(x⁴ + x² + 1) = 1/(x² + 1/x² + 1) = 1/((x + 1/x)² - 1) = 1/(y² - 1) = (2√5 + 6)/(2√5 + 3) Lưu ý : Tuy nhiên , Đó chỉ là cách giải thôi còn kết quả không đúng vì đề bài vô lý từ chỗ giả thiết: x/(x² - x + 1) = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) ??? Vì VT = x/(x² - x + 1) = 1 - (x² - 2x + 1)/(x² - x + 1) = 1 - (x - 1)²/((x - 1/2)² + 3/4) ≤ 1 Với mọi x Còn VP = √(4 + (√10 + 2√5)) + √(4 - (√10 + 2√5)) > 1 Nên ra kết quả M = x²/(x⁴ + x² + 1) = (2√5 + 6)/(2√5 + 3) > 1 ??? cũng vô lý Vì rõ ràng M < 1 ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Hình học 9, câu cuối khó quá! Nhờ anh Kim Nguu cùng với các anh chi và các bạn giải giúp mình nhé! Cám ơn?

  Câu trả lời hay nhất: c) Theo câu a) ABIC nt => KA.KI = KB.KC = KM.KN => AMIN nt => ^MAK = ^INK (đpcm) và : ^AMN = ^AIN (1) Mặt khác : AK.AI = AH.AO = AB² = AF.AN => FKIN nt => ^SMN = ^SFN = ^EIN (2) (1) + (2) : ^AMN + SMN = ^AIN + ^EIN = 180o => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: c) Theo câu a) ABIC nt => KA.KI = KB.KC = KM.KN => AMIN nt => ^MAK = ^INK (đpcm) và : ^AMN = ^AIN (1) Mặt khác : AK.AI = AH.AO = AB² = AF.AN => FKIN nt => ^SMN = ^SFN = ^EIN (2) (1) + (2) : ^AMN + SMN = ^AIN + ^EIN = 180o => đpcm
  3 câu trả lời · Toán học · 4 tuần trước
 • Hình học 9! Còn câu cuối chưa giải ra, nhờ các anh, chị và các bạn giúp nhé! Rất cám ơn.?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi H là giao điểm của ON vs BC => ^OHA = ^OHM (1) và BH = CH (2) Mặt khác : NH.NO = NC² = NE.NM => OHEM nội tiếp => ^NHE = ^OME = ^OEM = ^OHM (3) Từ (1) và (3) => ^OHA = ^NHE => A; H; E thẳng hàng => D trùng H (4) Từ (2) và (4) => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi H là giao điểm của ON vs BC => ^OHA = ^OHM (1) và BH = CH (2) Mặt khác : NH.NO = NC² = NE.NM => OHEM nội tiếp => ^NHE = ^OME = ^OEM = ^OHM (3) Từ (1) và (3) => ^OHA = ^NHE => A; H; E thẳng hàng => D trùng H (4) Từ (2) và (4) => đpcm
  1 câu trả lời · Toán học · 1 tháng trước
 • Giai phuong trinh x^2 +can(x+ 5)=5?

  Câu trả lời hay nhất: Đặt y = √(x + 5) > 0 => y² = x + 5 ta có hệ pt: { x² + y = 5 (1) { y² - x = 5 (2) Lấy (1) - (2) có : x² - y² + x + y = 0 <=> (x + y)(x - y + 1) = 0 @ x + y = 0 <=> x² - x - 5 = 0 @ x - y + 1 = 0 <=> y = x + 1 thay vào (1) có : x² + x - 4 = 0
  Câu trả lời hay nhất: Đặt y = √(x + 5) > 0 => y² = x + 5 ta có hệ pt: { x² + y = 5 (1) { y² - x = 5 (2) Lấy (1) - (2) có : x² - y² + x + y = 0 <=> (x + y)(x - y + 1) = 0 @ x + y = 0 <=> x² - x - 5 = 0 @ x - y + 1 = 0 <=> y = x + 1 thay vào (1) có : x² + x - 4 = 0
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Bài toán lớp 9 hơi khó:0?

  Câu trả lời hay nhất: Vẽ AH _I_ MN tại H. Đặt OA = R; AH = h => h ≤ R S(AMN) = AH.MN/2 = R.h ≤ R² (1) ∆APQ ~ ∆AMN với tỷ số đồng dạng k = AB/AH = 2R/h nên: S(APQ) = k².S(AMN) = (2R/h)².(Rh) = 4R³/h ≥ 4R² (2) Từ (1) và (2) có : S(MNPQ) = S(APQ) - S(AMN) ≥ 3R² Vậy Min S(MNPQ) = 3R² xảy ra khi h = R hay khi MN _I_ AB ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | |... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Vẽ AH _I_ MN tại H. Đặt OA = R; AH = h => h ≤ R S(AMN) = AH.MN/2 = R.h ≤ R² (1) ∆APQ ~ ∆AMN với tỷ số đồng dạng k = AB/AH = 2R/h nên: S(APQ) = k².S(AMN) = (2R/h)².(Rh) = 4R³/h ≥ 4R² (2) Từ (1) và (2) có : S(MNPQ) = S(APQ) - S(AMN) ≥ 3R² Vậy Min S(MNPQ) = 3R² xảy ra khi h = R hay khi MN _I_ AB ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Thầy cô anh chỉ giải giúp bài toán cảm ơn?

  Câu trả lời hay nhất: Bài 1) Hệ pt tương đương { [y - √(x - 1)]² - x² = 0 { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 Hệ này tương đương với 2 hệ A và B sau: Hệ A { y - x = √(x - 1) { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 <=> { x² + y² - 2xy = x - 1 { x² + y² = 3x - 1 { y ≥ x > 1 <=> { 2x(y - 1) = 0 { x² + y² = 3x - 1 { y ≥ x > 1 Hệ này vô nghiệm Hệ... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Bài 1) Hệ pt tương đương { [y - √(x - 1)]² - x² = 0 { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 Hệ này tương đương với 2 hệ A và B sau: Hệ A { y - x = √(x - 1) { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 <=> { x² + y² - 2xy = x - 1 { x² + y² = 3x - 1 { y ≥ x > 1 <=> { 2x(y - 1) = 0 { x² + y² = 3x - 1 { y ≥ x > 1 Hệ này vô nghiệm Hệ B { x + y = √(x - 1) { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 <=> { x² + y² + 2xy = x - 1 { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 { x + y ≥ 0 <=> { 2x(y + 1) = 0 { x² + y² = 3x - 1 { x > 1 { x + y ≥ 0 <=> { x = 2 { y = - 1 KL : Hệ có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; - 1) Bài 2) 1 + x² = xy + yz + zx + x² = (x + y)(z + x) 1 + y² = xy + yz + zx + y² = (y + z)(x + y) 1 + z² = xy + yz + zx + z² = (z + x)(y + z) Thay vào biểu thức rút gọn và khai triển ra có : A = x(y + z) + y(z + x) + z(x + y) = 2(xy + yz + zx) = 2 Bài 3) Với mọi xy ta đều có: (xy - 1)²(3x²y² + 2xy + 1) ≥ 0 Khai triển rút gọn có: 4x³y³ - 3x⁴y⁴ ≤ 1 <=> x³y³(8 - 6xy) ≤ 2 <=> x³y³[(x + y)³ - 3xy(x + y)] ≤ 2 <=> x³y³(x³ + y³) ≤ 2 P
  4 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Giải giúp bài toán khó . cám ơn 5*?

  Câu trả lời hay nhất: Khá khó khăn, cách giải như sau: Vẽ đường kính DF của (O); H là giao điểm của DF vs BC Dễ cm ∆BMD = ∆CND (c.g.c) => ^AMD = ^AND => ADMN nội tiếp => A; D; M; E; N cùng thuộc đường tròn => ^AED = ^AMD => ∆FDE ~ ∆BDM (g.g) => EF/BM = DF/BD = BF/BH = 2BF/BC => EF = 2BF (1) Mặt khác ^FIB = ^FBI (= ^BAC/2 +... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Khá khó khăn, cách giải như sau: Vẽ đường kính DF của (O); H là giao điểm của DF vs BC Dễ cm ∆BMD = ∆CND (c.g.c) => ^AMD = ^AND => ADMN nội tiếp => A; D; M; E; N cùng thuộc đường tròn => ^AED = ^AMD => ∆FDE ~ ∆BDM (g.g) => EF/BM = DF/BD = BF/BH = 2BF/BC => EF = 2BF (1) Mặt khác ^FIB = ^FBI (= ^BAC/2 + ^ABC/2) => IF = BF (2) Từ (1) và (2) => đpcm
  1 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Hình học 9, còn câu cuối chưa giải được nhờ anh Kim Nguu và các anh chị giải giúp nhe. Cám ơn?

  Câu trả lời hay nhất: Cái này là bình thường mà em Em cm AN _|_ EF rồi suy ra hệ thức đó vì tg AEQ vuông tại E có đường cao EP
  Câu trả lời hay nhất: Cái này là bình thường mà em Em cm AN _|_ EF rồi suy ra hệ thức đó vì tg AEQ vuông tại E có đường cao EP
  2 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Giúp em bài hình 9 với ạ (câu cuối)?

  Câu trả lời hay nhất: Gợi í: G thuộc trung tuyến DI Kẻ GM//DA; GN//DB (M; N thuộc AB) => IM/IA = IG/ID = 1/3 => M cố định Tương tự N cố định Mà ^MGN = ^ADB = không đổi => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Gợi í: G thuộc trung tuyến DI Kẻ GM//DA; GN//DB (M; N thuộc AB) => IM/IA = IG/ID = 1/3 => M cố định Tương tự N cố định Mà ^MGN = ^ADB = không đổi => đpcm
  2 câu trả lời · Toán học · 3 tháng trước
 • Chohìnhchóp S.ABC có đáy ABC là tamgiác đều cạnh a. Cạnh bên SA= a căn 3 và vuông góc với đáy ABC. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)?

  Câu trả lời hay nhất: Hướng dẫn h = AH = SA.AK/√(SA² + AK²) Với K là trung điểm BC; H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống (SBC) ; H thuộc SK)
  Câu trả lời hay nhất: Hướng dẫn h = AH = SA.AK/√(SA² + AK²) Với K là trung điểm BC; H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống (SBC) ; H thuộc SK)
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Giúp mk vs ạ :cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông ABC vuông tại A .BC=2a .M là trung điểm BC .SA=SC=SM=a căn 5 .tính d(S,AB)?

  Câu trả lời hay nhất: Đề bài thiếu dữ kiện
  Câu trả lời hay nhất: Đề bài thiếu dữ kiện
  2 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Anh Kim Ngưu giải giúp em với, hệ thức Viet lớp 9.?

  Câu trả lời hay nhất: Để pt có 2 nghiệm pb x1; x2 thì : ∆ = (2m - 1)² - 16 > 0 <=> 2m - 1 < - 4 hoặc 2m - 1 > 4 <=> m < - 3/2 hoặc m > 5/2 (*) Vì x1 là nghiệm pt nên: x1² - (2m - 1)x1 + 4 = 0 (1) Và theo gt : x1² + (2m - 1)x2 + 8 - 17m = 0 (2) Lấy (2) - (1) và chú ý x1 + x2 = 2m - 1 : (2m - 1)(x1 + x2) - 17m + 4 =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Để pt có 2 nghiệm pb x1; x2 thì : ∆ = (2m - 1)² - 16 > 0 <=> 2m - 1 < - 4 hoặc 2m - 1 > 4 <=> m < - 3/2 hoặc m > 5/2 (*) Vì x1 là nghiệm pt nên: x1² - (2m - 1)x1 + 4 = 0 (1) Và theo gt : x1² + (2m - 1)x2 + 8 - 17m = 0 (2) Lấy (2) - (1) và chú ý x1 + x2 = 2m - 1 : (2m - 1)(x1 + x2) - 17m + 4 = 0 <=> (2m - 1)² - 17m + 4 = 0 <=> 4m² - 21m + 5 = 0 Giải ra m = 5 (loại nghiệm m = 1/4 vì không thỏa (*)) ĐS : m = 5
  6 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Giúp mk với cmr vs ab>=1 thì 1/(1+a^2)+1/(1+b^2)>=2/(1+ab)?

  Câu trả lời hay nhất: Với mọi a,b ta có: a² + b² ≥ 2ab (1) Nhân 2 vế của (1) với ab - 1 ≥ 0 có : (a² + b²)(ab - 1) ≥ 2ab(ab - 1) <=> ab(a² + b²) - (a² + b²) ≥ 2a²b² - 2ab <=> 2ab + ab(a² + b²) ≥ 2a²b² + (a² + b²) <=> 2 + 2ab + (a² + b²) + ab(a² + b²) ≥ 2 + 2(a² + b²) + 2a²b² <=> (1 + ab)[(1 + a²) + (1 + b²)] ≥ 2(1 + a²)(1 +... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Với mọi a,b ta có: a² + b² ≥ 2ab (1) Nhân 2 vế của (1) với ab - 1 ≥ 0 có : (a² + b²)(ab - 1) ≥ 2ab(ab - 1) <=> ab(a² + b²) - (a² + b²) ≥ 2a²b² - 2ab <=> 2ab + ab(a² + b²) ≥ 2a²b² + (a² + b²) <=> 2 + 2ab + (a² + b²) + ab(a² + b²) ≥ 2 + 2(a² + b²) + 2a²b² <=> (1 + ab)[(1 + a²) + (1 + b²)] ≥ 2(1 + a²)(1 + b²) <=> 1/(1 + a²) + 1/(1 + b²) ≥ 2/(1 + ab) (đpcm)
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Giải cho em bài toán này với ạ.( Siu khó a). Cảm ơn mọi người a?

  Câu trả lời hay nhất: Kẻ OH _I_ DE tại H. Theo giả thiết thì ABOC là hình vuông ( em tự cm) và áp dụng pitago tính ra DE = 5 cm Trên tia đối của tia BA lấy F sao cho BF = CE = 3 cm => tg vuông OBF = tg vuông OCE => OF = OE => tg ODF = tg ODE (c.c.c) ( vì DE = DF = 5 cm; OF = OE; OD chung) => OH = OB => đpcm
  Câu trả lời hay nhất: Kẻ OH _I_ DE tại H. Theo giả thiết thì ABOC là hình vuông ( em tự cm) và áp dụng pitago tính ra DE = 5 cm Trên tia đối của tia BA lấy F sao cho BF = CE = 3 cm => tg vuông OBF = tg vuông OCE => OF = OE => tg ODF = tg ODE (c.c.c) ( vì DE = DF = 5 cm; OF = OE; OD chung) => OH = OB => đpcm
  5 câu trả lời · Toán học · 7 tháng trước
 • Cho hinh thang ABCD có AB=3/8CD. AC cẮT BD tại E. Biet dien tich tam giac ADE=16 cm2. Tinh dien tich hinh thang?

  Câu trả lời hay nhất: Hai đáy là AB và CD? Kẻ AH _|_ BD tại H và CK _|_ BD tại K Ta có: S(ABE)/S(ADE) = (BE.AH)/(DE.AH) = BE/DE = AB/CD = 3/8 => S(ABE) = (3/8)S(ADE) = (3/8).16 = 6 (cm2) => S(ABD) = 16 + 6 ='22 cm2 Mặt khác : S(CBD)/S(ABD) = (BD.CK)/(BD.AH) = CK/AH = CD/AB = 8/3 => S(CBD) = (8/3).S(ABD) = (8/3).22 = 176/3 (cm2) =>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Hai đáy là AB và CD? Kẻ AH _|_ BD tại H và CK _|_ BD tại K Ta có: S(ABE)/S(ADE) = (BE.AH)/(DE.AH) = BE/DE = AB/CD = 3/8 => S(ABE) = (3/8)S(ADE) = (3/8).16 = 6 (cm2) => S(ABD) = 16 + 6 ='22 cm2 Mặt khác : S(CBD)/S(ABD) = (BD.CK)/(BD.AH) = CK/AH = CD/AB = 8/3 => S(CBD) = (8/3).S(ABD) = (8/3).22 = 176/3 (cm2) => S(ABCD) = 22 + 176/3 = 242/3 (cm2)
  5 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Toán tích phân nè ?

  Câu trả lời hay nhất: Đương cong (C) : y = 2(x - 1)e^x cắt trục tung tại A(0; - 2); cắt trục hoành tại B(1; 0) Vậy (H) được giới hạn bởi (C); Ox; Oy và x = 1 => V = ∫ | y |dx = 2∫(1 - x)e^xdx cận từ 0 đến 1 ( vì y ≤ 0 trên đoạn [0; 1])
  Câu trả lời hay nhất: Đương cong (C) : y = 2(x - 1)e^x cắt trục tung tại A(0; - 2); cắt trục hoành tại B(1; 0) Vậy (H) được giới hạn bởi (C); Ox; Oy và x = 1 => V = ∫ | y |dx = 2∫(1 - x)e^xdx cận từ 0 đến 1 ( vì y ≤ 0 trên đoạn [0; 1])
  2 câu trả lời · Toán học · 6 tháng trước