• Giải giúp mình bài đồ thị lớp 10 đơn giản này vs?

  Câu trả lời hay nhất: Đths y = mx + 1 song song vs đường thằng y = x khi và chỉ khi a = a' <=> m = 1
  Câu trả lời hay nhất: Đths y = mx + 1 song song vs đường thằng y = x khi và chỉ khi a = a' <=> m = 1
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Giải hệ phương trình này giúp mình với?

  Câu trả lời hay nhất: Hệ pt này dễ mà bạn. Dùng phương pháp thế là ra rồi. {x^2+2y=8 (1) {y^2-2x=8 (2) từ (1) => y = (8-x^2)/2 thế vào (2) [(8-x^2)/2]^2 - 2x =8 <=>(8-x^2)^2 - 8x = 32 <=> 64 -16x^2 + x^4 - 8x = 32 <=>x^4 - 16x^2 - 8x + 32 = 0 <=>x^2(x^2-16) -8(x-4) =0 <=>x^2.(x-4)(x+4) - 8(x-4) =0 <=>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Hệ pt này dễ mà bạn. Dùng phương pháp thế là ra rồi. {x^2+2y=8 (1) {y^2-2x=8 (2) từ (1) => y = (8-x^2)/2 thế vào (2) [(8-x^2)/2]^2 - 2x =8 <=>(8-x^2)^2 - 8x = 32 <=> 64 -16x^2 + x^4 - 8x = 32 <=>x^4 - 16x^2 - 8x + 32 = 0 <=>x^2(x^2-16) -8(x-4) =0 <=>x^2.(x-4)(x+4) - 8(x-4) =0 <=> (x-4)[x^2.(x+4)-8] = 0 *TH1: x-4 = 0 => x = 4 => y=(8-x^2)/2= -4 *TH2: x^2.(x+4)-8 =0 <=> x^3 + 4x^2 - 8 = 0 <=> x^3 + 8 + 4x^2 - 16 = 0 <=> (x+2)(x^2-2x+4) + 4(x^2 - 4) = 0 <=> (x+2)(x^2-2x+4) + 4(x-2)(x+2) = 0 <=>(x+2)(x^2-2x+4+4x-8) = 0 <=> (x+2)(x^2+2x -4)=0 [x+2=0 [x^2+6x-4 =0 <=> [x=-2 => y = 2 [x = -1+căn5 => y =1 + căn5 [x=-1 - căn5 => y =1 - căn5 Vậy: Hpt trên có 4 căp nghiệm (x;y) là (4;-4),(-2;2), (-1+căn5;1 + căn5); (-1 - căn5;1 - căn5)
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Vị trí tương đối của đường thẳng, giúp tớ với?

  Câu trả lời hay nhất: a) Ta thấy với x = 1 thì (d1): m + 1 - 2 y - m - 1 = 0 <=> -2y = 0 => y = 0 Vậy: (d1) luôn đi qua điểm cố định A(1;0) với mọi m *Chú ý: phương pháp làm toán chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định là Tìm điểm thuộc đường thẳng sao cho khi thế toạ độ điểm đó vào ta làm mất đi tham số m. Bạn cần linh hoạt trong dạng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a) Ta thấy với x = 1 thì (d1): m + 1 - 2 y - m - 1 = 0 <=> -2y = 0 => y = 0 Vậy: (d1) luôn đi qua điểm cố định A(1;0) với mọi m *Chú ý: phương pháp làm toán chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định là Tìm điểm thuộc đường thẳng sao cho khi thế toạ độ điểm đó vào ta làm mất đi tham số m. Bạn cần linh hoạt trong dạng toán này. b) TH1: (d1) cắt (d2) => (m+1)/1 ≠ -2/(m-1) <=> m^2 - 1 ≠ -2 <=> m^2 ≠ -1 => Với mọi m thoả mãn TH2 và TH3: (d1) song song và trùng (d2) ta không xét vì ∀m (d1) cắt (d2) c) (d1): y = 1/2(m+1)x -1/2m -1/2 (d2) y = (-x+m-2)/(m-1) Phương trình hoành độ giao điểm (d1) và (d2): 1/2(m+1)x -1/2m -1/2 = (-x+m-2)/(m-1) Vì giao điểm nằm trên trục tung nên x = 0 => 1/2(m+1).0 -1/2m -1/2 = (-0+m-2)/(m-1) <=>-1/2m-1/2 = (m-2)/(m-1) <=>m^2+2m-5 = 0 => m= -1+√6 hoặc m = -1-√6
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Giúp mình bài toán như sau:?

  Câu trả lời hay nhất: y - 25%y = 1/2 <=>100%y - 25%y = 1/2 <=> 75%y = 1/2 => y = 1/2.(100/75) <=>y = 2/3
  Câu trả lời hay nhất: y - 25%y = 1/2 <=>100%y - 25%y = 1/2 <=> 75%y = 1/2 => y = 1/2.(100/75) <=>y = 2/3
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Cm: ( a^2 +b^2 )( b^2+ c^2)(c^2 +a^2 ) >_ (a +bc)(b +ac )(c+ab)?

  Câu trả lời hay nhất: cho mình suy nghĩ rùi trả lời bạn sau nhé
  Câu trả lời hay nhất: cho mình suy nghĩ rùi trả lời bạn sau nhé
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Giúp mình bài nè nha?

  Câu trả lời hay nhất: A= n+1/n-2 = (n-2+3)/(n-2) = (n-2)/(n-2) + 3/(n-2) = 1 + 3/(n-2) Để A nguyên thì 3/(n-2) nguyên => n-2 là ước của 3. Mà 3 có 4 ước là -1,1,-3,3 nên ta cần xét từng trường hợp sau: *TH1: n-2 = 1 => n = 3 *TH2: n-2 = -1 => n = 1 *TH3: n-2 = 3 => n = 5 *TH4: n-2=-3 => n= -1 Vậy với n = {-1;1;3;5) thì A có giá trị... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: A= n+1/n-2 = (n-2+3)/(n-2) = (n-2)/(n-2) + 3/(n-2) = 1 + 3/(n-2) Để A nguyên thì 3/(n-2) nguyên => n-2 là ước của 3. Mà 3 có 4 ước là -1,1,-3,3 nên ta cần xét từng trường hợp sau: *TH1: n-2 = 1 => n = 3 *TH2: n-2 = -1 => n = 1 *TH3: n-2 = 3 => n = 5 *TH4: n-2=-3 => n= -1 Vậy với n = {-1;1;3;5) thì A có giá trị nguyên. Câu b) Ta có: A = 1 + 3/(n-2) A có giá trị lớn nhất khi 3/(n-2) có giá trị lớn nhất => n-2 là số bé nhất thoả mãn 0<n-2<3 <=> 2<n<5. Vì n nguyên nên n=3. Vậy giá trị lớn nhất của A khi n = 3, đó là A = 4
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Tìm số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn điều kiện : Số đó cộng với tổng các chữ số của nó bằng 2013. Số đó là :?

  Câu trả lời hay nhất: SỐ ĐÓ LÀ SỐ 2010. GIẢI *Đầu tiên, ta cần xét các số từ lớn đến bé (VÌ ĐỀ YÊU CẦU TÌM SỐ LỚN NHẤT). Số đó chắc chắn < 2013. Gọi số đó là N * Trường hợp 1: 2000 <= N < 2013 => N có dạng 20ab (có gạch trên đầu) (với a =0 hoặc a = 1 và b<3) => N = 2000 + 0.100 + a.10 + b Vì số đó cộng vs tổng các chữ số của nó bằng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: SỐ ĐÓ LÀ SỐ 2010. GIẢI *Đầu tiên, ta cần xét các số từ lớn đến bé (VÌ ĐỀ YÊU CẦU TÌM SỐ LỚN NHẤT). Số đó chắc chắn < 2013. Gọi số đó là N * Trường hợp 1: 2000 <= N < 2013 => N có dạng 20ab (có gạch trên đầu) (với a =0 hoặc a = 1 và b<3) => N = 2000 + 0.100 + a.10 + b Vì số đó cộng vs tổng các chữ số của nó bằng 2013 nên: 2000 + 10a + b + 2 + 0 + a + b = 2013 <=> 11a + 2b = 11 <=> a = (11 - 2b)/11 Vì a và b đều là số tự nhiên nên 11 - 2b chia hết cho 11 xét 11-2b = 0 => b = 11/2 (ko thoả vì b là số nguyên) xét 11-2b = 11 => b = 0 (thoả) => a = 1 (thoả) VẬY: SỐ CẦN TÌM LÀ: 2010
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Chung to rang A=(n+2)(n^2-1) luon chia het cho 6?

  Câu trả lời hay nhất: Hình như bạn viết lộn đề rồi. Với n = 3 => A = (3+2).(3^2 - 1) = 5. 8 = 40 không chia hết cho 6
  Câu trả lời hay nhất: Hình như bạn viết lộn đề rồi. Với n = 3 => A = (3+2).(3^2 - 1) = 5. 8 = 40 không chia hết cho 6
  2 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Giải hệ phương trình có mẫu bình phương gấp?

  Câu trả lời hay nhất: Đơn giản thôi. Đặt: x = 1/a^2, y = 1/b^2 (x,y khác 0). Hệ pt trở thành: {2x + 9/4y =1 {5x + 8/9y = 1 <=> {x = 49/341 {y=108/341 <=> {1/a^2 = 49/341 => a^2 = 341/49 {1/b^2 = 108/341 => b^2 = 341/108 .....
  Câu trả lời hay nhất: Đơn giản thôi. Đặt: x = 1/a^2, y = 1/b^2 (x,y khác 0). Hệ pt trở thành: {2x + 9/4y =1 {5x + 8/9y = 1 <=> {x = 49/341 {y=108/341 <=> {1/a^2 = 49/341 => a^2 = 341/49 {1/b^2 = 108/341 => b^2 = 341/108 .....
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Ahn chị nào giải được giúp em nha....em đang cần gấp (5 sao?

  Câu trả lời hay nhất: Bài này đơn giản mà. x^2 - x + 1 = [x^2 - 2.1/2x + (1/2)^2] - (1/2)^2 + 1 = (x+1/2)^2 + 3/4 > 0 (vì (x+1/2)^2 >= 0 và 3/4 > 0)
  Câu trả lời hay nhất: Bài này đơn giản mà. x^2 - x + 1 = [x^2 - 2.1/2x + (1/2)^2] - (1/2)^2 + 1 = (x+1/2)^2 + 3/4 > 0 (vì (x+1/2)^2 >= 0 và 3/4 > 0)
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Định dạng các định luật trong chương Chất Khí Vậy Lý 10. giúp em với mai em thi Hk2 rồi ạ :(((?

  Câu trả lời hay nhất: Đặc điểm Quang Trọng nhất để nhận biết các dạng bài tập đó là xem đề người ta nói đại lượng nào không thay đổi. Nếu V không đổi (đẳng tích) thì áp dụng ĐL Sác Lơ, nếu T không đổi (đẳng nhiệt) thì áp dụng ĐL Bôi lơ ma ri ốt, Nếu P không đổi (đẳng áp) thì áp dụng ĐL Gay luy-xác. Còn nếu 3 ba đại lượng trên đều thay đổi thì áp dụng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đặc điểm Quang Trọng nhất để nhận biết các dạng bài tập đó là xem đề người ta nói đại lượng nào không thay đổi. Nếu V không đổi (đẳng tích) thì áp dụng ĐL Sác Lơ, nếu T không đổi (đẳng nhiệt) thì áp dụng ĐL Bôi lơ ma ri ốt, Nếu P không đổi (đẳng áp) thì áp dụng ĐL Gay luy-xác. Còn nếu 3 ba đại lượng trên đều thay đổi thì áp dụng PTTT khí lí tưởng. Khi đọc đề thì chắc chắn bạn sẽ biết dc đề cho gì và cái gì không đổi để áp dụng thích hợp công thức. Đối vs chương trình nâng cao, nếu có liên quan đến khối lượng khí thì áp dụng phương trình Cla pê rông men đê lê ép.
  1 câu trả lời · Vật lý · 5 năm trước
 • Giúp mình toán hình lớp 10 với?

  Câu trả lời hay nhất: Thế toạ độ điểm B lần lượt vào 2 đường cao ta thấy B không thuộc 2 đường cao ấy. => 2 pt đường cao ấy ứng với A và C. Đặt: d1: 2x + 3y + 7 = 0 là đường cao ứng với A d2: x-11y+3 = 0 là đường cao ứng với C Gọi H là trực tâm của tâm giác ABC. Toạ độ của H là nghiệm của hpt: {2x + 3y + 7 = 0 {x-11y+3 = 0 => H(-86/25;-1/25) Ta... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Thế toạ độ điểm B lần lượt vào 2 đường cao ta thấy B không thuộc 2 đường cao ấy. => 2 pt đường cao ấy ứng với A và C. Đặt: d1: 2x + 3y + 7 = 0 là đường cao ứng với A d2: x-11y+3 = 0 là đường cao ứng với C Gọi H là trực tâm của tâm giác ABC. Toạ độ của H là nghiệm của hpt: {2x + 3y + 7 = 0 {x-11y+3 = 0 => H(-86/25;-1/25) Ta có: * (AB) đi qua B(2;5) và nhận VCP (11;1) của d2 làm VPT => (AB): 11(x-2) + 1(y-5) = 0 <=>11x + y -27 = 0 *(BC) qua B(2;5) và nhận VCP (-3;2) của d1 làm VPT => (BC): -3(x-2) + 2(y-5) = 0 <=> -3x + 2y -4 = 0 .....
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Coc A dung dd HCl coc B dung dd H2S04 sao cho can can bang .cho 11,2 g Fe vao HCl.Cho m(g) Al vao H2SO4 tinh m?

  Câu trả lời hay nhất: ta có: m_HCl = m_H2SO4 số mol 11,2 g Fe n_Fe = 11,2 / 56 = 0,2 mol Fe + 2HCl -----> FeCl2 + H2 1mol 2mol 1mol 1mol 0,2mol 0,4mol => n_HCl = 0,4 mol =>m_HCl = 0,4 . 35,5 = 14,6g (đây là khối lượng của chất tan thôi nhé bạn, chứ không phải là m dd) ta có: m_HCl = m_H2SO4 = 14,6g n_H2SO4 =... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: ta có: m_HCl = m_H2SO4 số mol 11,2 g Fe n_Fe = 11,2 / 56 = 0,2 mol Fe + 2HCl -----> FeCl2 + H2 1mol 2mol 1mol 1mol 0,2mol 0,4mol => n_HCl = 0,4 mol =>m_HCl = 0,4 . 35,5 = 14,6g (đây là khối lượng của chất tan thôi nhé bạn, chứ không phải là m dd) ta có: m_HCl = m_H2SO4 = 14,6g n_H2SO4 = 14,6 / 98 = 0,15 mol 2Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2 2mol 3mol 1mol 3mol 0,1mol <-- 0,15mol m_Al = 0,1 . 27 = 2,7g
  2 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Ai giỏi hóa giúp với cho 5*!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  Câu trả lời hay nhất: khi cho 31,2 g zn, al, fe vào dd HCl, đáng lẽ dd phải tăng lên 31,2 g nhưng đằng này nó chỉ tăng lên 28g => có 31,2 - 28 = 3,2 g khí H2 đã thoát ra ngoài. n_H2 = m/M = 3,2/2 = 1,6 mol Để tìm khối lượng muối khan ta áp dụng công thức: m_muối Clo = m_k.loại + n_H2.71 = 31,2 + 1,6.71 = 144,8 gam
  Câu trả lời hay nhất: khi cho 31,2 g zn, al, fe vào dd HCl, đáng lẽ dd phải tăng lên 31,2 g nhưng đằng này nó chỉ tăng lên 28g => có 31,2 - 28 = 3,2 g khí H2 đã thoát ra ngoài. n_H2 = m/M = 3,2/2 = 1,6 mol Để tìm khối lượng muối khan ta áp dụng công thức: m_muối Clo = m_k.loại + n_H2.71 = 31,2 + 1,6.71 = 144,8 gam
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Giải bài toán sau vòng 16 lớp 5 : có 2 bể cá dạng hình hộp chữ nhật. Bể lớn không chứa nước dài 1,6 m; rộng 0.?

  Câu trả lời hay nhất: Coi chừng bạn viết lộn đề. Bể nhỏ rộng 0.6m chứ ko phải 0.6cm Thể tích nước bể nhỏ là: 0.8x0.6x0.8=0.384 m^2 Khi đổ nước từ bể qua bể lớn thì chiều cao của mực nước là: 0.384:(1,6x0.6) = 0.4 m Đáp số: 0,4 m
  Câu trả lời hay nhất: Coi chừng bạn viết lộn đề. Bể nhỏ rộng 0.6m chứ ko phải 0.6cm Thể tích nước bể nhỏ là: 0.8x0.6x0.8=0.384 m^2 Khi đổ nước từ bể qua bể lớn thì chiều cao của mực nước là: 0.384:(1,6x0.6) = 0.4 m Đáp số: 0,4 m
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Hay cho biet co tat ca bao nhieu phan so ma tong tu so va mau so bang 2012?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi phân số cần tìm có dạng: a/b * Nếu một trong 2 số a,b âm và b khác 0 thì hiển nhiên với mọi giá trị nguyên của a, ta luôn tìm được giá trị nguyên của b => có vô số phân số như vậy * Nếu cả a,b đều là số âm thì tổng của chúng không thể nào bằng 2012 (1 số dương) => a, b phải là số tự nhiên và b khác 0. a, b có thể là... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi phân số cần tìm có dạng: a/b * Nếu một trong 2 số a,b âm và b khác 0 thì hiển nhiên với mọi giá trị nguyên của a, ta luôn tìm được giá trị nguyên của b => có vô số phân số như vậy * Nếu cả a,b đều là số âm thì tổng của chúng không thể nào bằng 2012 (1 số dương) => a, b phải là số tự nhiên và b khác 0. a, b có thể là các số {0,1,2,3,4,....,2012} Ta chia thành các cặp có tổng bằng 2012: (0;2012) , (1;2011), (2;2010),..., (1005; 1007), (1006;1006) => Tổng cộng có 1007 cặp. * Xét các 1005 cặp (1;2011), (2;2010),...., (1005;1007) Dễ thấy với mỗi cặp ta có thể chọn ra 2 phân số thoã mãn yêu cầu đề bài (với tử số của phân số này bằng mẫu số của phân số kia và ngược lại) Ví dụ: với cặp (1;2011) ta có 2 phân số thoã mãn là 1/2011 và 2011/1 Vì ta xét 1005 cặp mà mỗi cặp chọn được 2 phân số nên có 1005.2 = 2010 phân số thoã mãn. * Xét cặp (0;2012). Vì mẫu số luôn khác 0 nên ta chỉ có thể chọn dc 1 phân số thoã mãn là 0/2012 (mà không có trường hợp 2012/0) * Xét cặp (1006;1006). Đây là cặp duy nhất có hai chữ số giống nhau trong 1007 cặp mà ta đã chia lúc nãy. Vì ở cặp này tử và mẫu đều giống nhau nên nếu hoán vị chỗ tử và mẫu ta vẫn dc các phân số bằng nhau. Vậy ở trường hợp này chỉ có 1 phân số thoã mãn là 1006/1006 ===> VẬY: Tổng hợp lại, ta có 2010 + 1 + 1 = 2012 phân số thoã mãn yêu cầu của đề bài. *Lưu ý: vì đề bài không nói là tìm những phân số tối giản nên trong 2012 phân số đó vẫn có những phân số bằng nhau (nếu chúng tối giản).
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Cho mình hỏi điều này chút!?

  Câu trả lời hay nhất: Mặc dù nước là sự kết hợp giữa H và O. Nhưng phải khẳng định với bạn rằng nước không phải là Oxit axit hay Oxit Bazơ. Bởi vì nước không có tính chất hóa học của Oxit và Bazơ. Bạn hãy thử kiểm tra đi rùi biết!!~~
  Câu trả lời hay nhất: Mặc dù nước là sự kết hợp giữa H và O. Nhưng phải khẳng định với bạn rằng nước không phải là Oxit axit hay Oxit Bazơ. Bởi vì nước không có tính chất hóa học của Oxit và Bazơ. Bạn hãy thử kiểm tra đi rùi biết!!~~
  6 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Các bạn cho mình hỏi chút xét dấu bất đẳng thức nha!!!tk?

  Câu trả lời hay nhất: Bây giờ mình sẽ giải bài của bạn. -4/x>2 (không cần đặt đk đâu vì chút nữa ta sẽ đặt đk trong bản xét dấu) <=> 4/x < -2 (nhân cả 2 vế cho -1 vì là số âm nên BĐT đổi chiều) <=> 4/x - 2x/x < 0 <=> (4-2x)/x < 0 (quy đồng). Đặt f(x) = (4-2x)/x tìm nghiệm: *4-2x = 0 => x=2 *x = 0 Ta có bảng xét... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Bây giờ mình sẽ giải bài của bạn. -4/x>2 (không cần đặt đk đâu vì chút nữa ta sẽ đặt đk trong bản xét dấu) <=> 4/x < -2 (nhân cả 2 vế cho -1 vì là số âm nên BĐT đổi chiều) <=> 4/x - 2x/x < 0 <=> (4-2x)/x < 0 (quy đồng). Đặt f(x) = (4-2x)/x tìm nghiệm: *4-2x = 0 => x=2 *x = 0 Ta có bảng xét dấu: x.....|-vô cùng..........0.........2...........+vô cùng 4-2x|.......+..............|.....+...0..... x.....|.......-...............0....+...|... f(x)..|.......-...............||....+...... Vậy: f(x) < 0 <=> x<0 hoặc x>2
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Vụ thầy trò đánh nhau: Sa thải thầy Trần Anh Tuấn?

  Câu trả lời hay nhất: sa thải?? Liệu có quá đáng vs thầy??
  Câu trả lời hay nhất: sa thải?? Liệu có quá đáng vs thầy??
  2 câu trả lời · Tiêu chuẩn & Kiểm tra · 5 năm trước
 • để đánh số trang một cuốn sách dày 300 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

  Câu trả lời hay nhất: Đánh số sang cuốn sách là đánh từ số 1 --> 300 + Từ 1 --> 9 có 9 số có 1 chữ số. => cần dù 9.1 = 9 chữ số + Từ 10 --> 99 có 99 - 10 + 1 = 90 có 2 chữ số => cần dùng 90.2 = 180 chữ số + Từ 100 ---> 300 có 300 - 100 + 1 = 201 số có 3 chữ số => cần dùng 201.3 = 603 chữ số VẬY: Ta cần dùng 9 + 180 + 603 = 793 chữ số hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đánh số sang cuốn sách là đánh từ số 1 --> 300 + Từ 1 --> 9 có 9 số có 1 chữ số. => cần dù 9.1 = 9 chữ số + Từ 10 --> 99 có 99 - 10 + 1 = 90 có 2 chữ số => cần dùng 90.2 = 180 chữ số + Từ 100 ---> 300 có 300 - 100 + 1 = 201 số có 3 chữ số => cần dùng 201.3 = 603 chữ số VẬY: Ta cần dùng 9 + 180 + 603 = 793 chữ số
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước