• Nhờ các anh chị giải giúp?

  Câu trả lời hay nhất: từ giả thiết có 2ab= a+b ---> 2ab ≥ 2√(ab) --> ab ≥ 1 (*) a^4+b^2 ≥ 2a^2.b; --> (a^4+b^2+2ab^2) ≥2a^2.b+2ab^2 =2ab(a+b) = 4(ab)^2 ≥4 (**) tương tự b^4+a^2+2ba^2 ≥ 4(ab)^2 ≥ 4 (***) ---> Q ≤ (1/4) + (1/4) = (1/2) Qmax = 1/2, khi đồng thời (*), (**) và (***) xảy ra dấu =, tức khi a=b=1
  Câu trả lời hay nhất: từ giả thiết có 2ab= a+b ---> 2ab ≥ 2√(ab) --> ab ≥ 1 (*) a^4+b^2 ≥ 2a^2.b; --> (a^4+b^2+2ab^2) ≥2a^2.b+2ab^2 =2ab(a+b) = 4(ab)^2 ≥4 (**) tương tự b^4+a^2+2ba^2 ≥ 4(ab)^2 ≥ 4 (***) ---> Q ≤ (1/4) + (1/4) = (1/2) Qmax = 1/2, khi đồng thời (*), (**) và (***) xảy ra dấu =, tức khi a=b=1
  3 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Giải giúp bài toán đại số lớp 7?

  Câu trả lời hay nhất: 4/(3x - 2y) = 3/(2z - 4x) = 2/(4y - 3z) điều kiện (3x - 2y) ≠ 0; (2z - 4x) ≠0; (4y - 3z) ≠ 0 --> (3x - 2y)/4= (2z - 4x)/3 = (4y - 3z)/2 --> (12x - 8y)/16= (6z - 12x)/9 = (8y - 6z)/4 =k k= [(12x -8y) +(6z -12x)+(8y - 6z)]/(16+9+4) (tính chất dãy tỷ số) --> k=0/29 =0 --> (3x -2y) =0; (2z -4x) =0; (4y - 3z) =0 mâu... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 4/(3x - 2y) = 3/(2z - 4x) = 2/(4y - 3z) điều kiện (3x - 2y) ≠ 0; (2z - 4x) ≠0; (4y - 3z) ≠ 0 --> (3x - 2y)/4= (2z - 4x)/3 = (4y - 3z)/2 --> (12x - 8y)/16= (6z - 12x)/9 = (8y - 6z)/4 =k k= [(12x -8y) +(6z -12x)+(8y - 6z)]/(16+9+4) (tính chất dãy tỷ số) --> k=0/29 =0 --> (3x -2y) =0; (2z -4x) =0; (4y - 3z) =0 mâu thuẫn với điều kiện --> không tồn tại x;y;z thỏa dãy tỷ
  4 câu trả lời · Toán học · 4 tháng trước
 • Bài toán giải phương trình bài toán cho hs giỏi, nhờ các anh chỉ giúp?

  Câu trả lời hay nhất: x² + 4x + 7 = (x + 4) √(x² + 7) --> 2x² + 8x + 14 = 2(x + 4) √(x² +7) Lại có [(x+4) -√(x² +7) ]^2 = 2x² + 8x + 23 - 2(x + 4) √(x² +7) ---> [(x+4) -√(x² +7) ]^2 - 9 =0 --> [(x+7) -√(x² +7)].[(x+1) -√(x² +7)] =0 -->[(x+7) -√(x² +7)]=0 hoặc [(x+1) -√(x² +7)] =0 -->(x+7) =√(x² +7) hoặc (x+1)=√(x² +7) ---> x... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: x² + 4x + 7 = (x + 4) √(x² + 7) --> 2x² + 8x + 14 = 2(x + 4) √(x² +7) Lại có [(x+4) -√(x² +7) ]^2 = 2x² + 8x + 23 - 2(x + 4) √(x² +7) ---> [(x+4) -√(x² +7) ]^2 - 9 =0 --> [(x+7) -√(x² +7)].[(x+1) -√(x² +7)] =0 -->[(x+7) -√(x² +7)]=0 hoặc [(x+1) -√(x² +7)] =0 -->(x+7) =√(x² +7) hoặc (x+1)=√(x² +7) ---> x = -3 hoặc x = 3
  5 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Giải giúp bài toán lớp 7?

  Câu trả lời hay nhất: đặt t= x-1 --> x= t+1 --> f(t)= f(x-1) = (t+1)^2 -5(t+1) +3 f(t) = t^2 -3t -1 ---> f(x) = x^2 -3x -1
  Câu trả lời hay nhất: đặt t= x-1 --> x= t+1 --> f(t)= f(x-1) = (t+1)^2 -5(t+1) +3 f(t) = t^2 -3t -1 ---> f(x) = x^2 -3x -1
  1 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Cho hỏi bài toán đại số 9. Cám ơn bằng 5*?

  Câu trả lời hay nhất: từ giả thiết suy ra tồn tại a;b thuộc(0;pi/2) sao cho x=sina; b=siny --> P= sina+sinb +sin(a+b) --> P= sina+sinb + sin[pi-(a+b)] áp dụng cho P công thức sinA +sinB +sinC ≤ 3.sin[(A+B+C)/3] với A;B'C thuộc <0;pi>: P ≤ 3.sin(pi/3) =3(√3)/2, dấu = xảy ra khi a=b= pi-(a+b) thức khi a=b=pi/3, tức khi x=y =√3/2... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: từ giả thiết suy ra tồn tại a;b thuộc(0;pi/2) sao cho x=sina; b=siny --> P= sina+sinb +sin(a+b) --> P= sina+sinb + sin[pi-(a+b)] áp dụng cho P công thức sinA +sinB +sinC ≤ 3.sin[(A+B+C)/3] với A;B'C thuộc <0;pi>: P ≤ 3.sin(pi/3) =3(√3)/2, dấu = xảy ra khi a=b= pi-(a+b) thức khi a=b=pi/3, tức khi x=y =√3/2 --> GTLN của P= 3(√3)/2 khi x=y =(√3)/2
  3 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Hình học không gian ?!!?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi E và F là 2 điểm sao cho CE=DF=AB và CE//DF//AB (CFDE là hình chữ nhật). Khi đó BCFAED là lăng trụ đứng có các đáy là tam giác BCF và AED, với các góc CBF=góc DAE=30độ. Dễ dàng tính được CF =2√2 (từ tg vuông CDF với CD=2√3, DF=2). Gọi K, L;M lần lượt là các trung điểm của AB;CE; DF thì tam giác KLM bằng các tam giác đáy và... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi E và F là 2 điểm sao cho CE=DF=AB và CE//DF//AB (CFDE là hình chữ nhật). Khi đó BCFAED là lăng trụ đứng có các đáy là tam giác BCF và AED, với các góc CBF=góc DAE=30độ. Dễ dàng tính được CF =2√2 (từ tg vuông CDF với CD=2√3, DF=2). Gọi K, L;M lần lượt là các trung điểm của AB;CE; DF thì tam giác KLM bằng các tam giác đáy và có LM= CF=2√2, góc LKM= góc CBF= 30 độ Gọi O là tâm và r là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác KLM thì dễ dàng nhận thấy O chính là tâm hình cầu ngoại tiếp ABCD định lý sin cho tam giác KLM ---> r= LM/(2sin30) = LM= 2√2 pitago cho tam giác vuông OKA ---> R^2 = r^2 + AK^2 = (2/√2)^2 +1^2 =9 ---> R=3
  2 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Hình học không gian khó ?!@?!?@?

  Câu trả lời hay nhất: gọi r1,r2,r3 lần lượt là bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác HAB; HBC;HCA và R1;R2;R3 lần lượt là các bán kính hình cầu ngoại tiếp SHAB;SHBC;SHCA. từ định lý sin dễ dàng tính được r1 = AB/(2sin120) = a/√3; r2 =BC/(2sin150) = a và r3 = CA/(2sin90) = a/2 Nhận thấy các hình cầu SHAB;SHBC;SHCA đi qua SH , vậy tâm các... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: gọi r1,r2,r3 lần lượt là bán kính các đường tròn ngoại tiếp các tam giác HAB; HBC;HCA và R1;R2;R3 lần lượt là các bán kính hình cầu ngoại tiếp SHAB;SHBC;SHCA. từ định lý sin dễ dàng tính được r1 = AB/(2sin120) = a/√3; r2 =BC/(2sin150) = a và r3 = CA/(2sin90) = a/2 Nhận thấy các hình cầu SHAB;SHBC;SHCA đi qua SH , vậy tâm các hình cầu trên nằm trong mặt phẳng cách (ABC) khoảng cách = (SH/2). Từ đó suy ra: (R1)^2 = (r1)^2 + (SH/2)^2; (R2)^2 = (r2)^2 + (SH/2)^2 và (R3)^2 = (r3)^2 + (SH/2)^2 cộng vế với vế --> (R1)^2 + (R2)^2 + (R3)^2 = (r1)^2 + (r2)^2 + (r3)^2 + 3*(SH/2)^2 (R1)^2 + (R2)^2 + (R3)^2 = (a^2)/3 + a^2 + (a^2)/4 + 3*(SH/2)^2 (R1)^2 + (R2)^2 + (R3)^2 = (19/12).a^2) + (3/4)*SH^2 (*) Lại có 4pi *[(R1)^2 + (R2)^2 + (R3)^2] = (31/3)pi.a^2 (**) từ (*) và (**) suy ra (3/4)*SH^2 = (31/12)a^2 – (19/12)a^2 = a^2 ---> SH = 2a/(√3) -----> V(SABC) = (a^3)/6
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • @Chu Anh có thể cho e xin hình vẽ bài https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20171220040230AAaAx37 được không. K hiểu gì cả huhu?

  Câu trả lời hay nhất: hình tạm đây
  Câu trả lời hay nhất: hình tạm đây
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Toán không gian Tính V ?

  Câu trả lời hay nhất: Nhận thấy tg SBC vuông tại B và SAC vuông tại C (Pitago). Gọi BH;AK là các đường cao của tg ABC; O và R là tâm và bán kính hình cầu ngoại tiếp SABC , G là tâm tam giác ABC, M và N là trung điểm SA và SC --> OG vuông góc với mp(ABC) và OM vuông góc với mp(SAC). Dựng mp P đi qua BHO;mp Q đi qua AKO. Dễ dàng nhận thấy P đi qua M... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Nhận thấy tg SBC vuông tại B và SAC vuông tại C (Pitago). Gọi BH;AK là các đường cao của tg ABC; O và R là tâm và bán kính hình cầu ngoại tiếp SABC , G là tâm tam giác ABC, M và N là trung điểm SA và SC --> OG vuông góc với mp(ABC) và OM vuông góc với mp(SAC). Dựng mp P đi qua BHO;mp Q đi qua AKO. Dễ dàng nhận thấy P đi qua M (do MH//SC) và Q đi qua N (do NK//SB). Gọi I là giao điểm của AN và MH, do GI thuộc P i Q suy ra G;I;O thẳng hàng. Do MN//AH và MN=AH --> MI=IH= MH/2 =SC/4 =(√3)/4 Xét 2 tam giác vuông đồng dạng MOI và GHI (có góc đối đỉnh bằng nhau) và có MI=IH=(√3)/4; GH=BH/3 =(√3)/6 ; --> GI^2 = IH^2 –GH^2 =15/144 ---> GI =(√15)/12 MO/MI = GH/IG --> MO = MI.GH/IG =((√3)/4).((√3)/6)/((√15)/12) , được MO= (√15)/10 Xét tg OSM vuông tại M có R^2 =SO^2 = SM^2 +OM^2 = 1^2 + ((√15)/10)^2 = 115/100 ---> R=(√115)/10 --> V= (4/3)pi.R^3
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Hình học Khó. Tính ?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi A;B;C lần lượt là chiều dài các cạnh tương ứng với các đường cao a;b;c; và S là diện tích tam giác đó--> A= 2S/a; B=2S/b; C=2S/c --> nửa chu vi p= S(1/a +1/b +1/c) ; (p-A) = S(1/b +1/c -1/a); (p-B)= S(1/a -1/b +1/c); (p-C)= S(1/a +1/b -1/c) Áp dụng Herong S^2 = p(p-A)(p-B)(p-C), sau khi thế A;B;C và p như trên vào... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi A;B;C lần lượt là chiều dài các cạnh tương ứng với các đường cao a;b;c; và S là diện tích tam giác đó--> A= 2S/a; B=2S/b; C=2S/c --> nửa chu vi p= S(1/a +1/b +1/c) ; (p-A) = S(1/b +1/c -1/a); (p-B)= S(1/a -1/b +1/c); (p-C)= S(1/a +1/b -1/c) Áp dụng Herong S^2 = p(p-A)(p-B)(p-C), sau khi thế A;B;C và p như trên vào thì ta sẽ có S theo a,b,c
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Giải giúp bài toán hình. Cám ơn 5*?

  Câu trả lời hay nhất: OM//BC --> MI/IN=OI/IC (*). Lại có OI/IC= BO/BC = 1/√2 (**) (tính chất đường phân giác BI trong tam giacs CBO) --> MI/IN = 1/√2 Xét tam giác CMN có CI là phân giác --> CM/CN = MI/IN -->CM/CN = 1/√2 Mà CM= R/√2; suy ra CN =R --> tam giác CON cân tại C (đpcm)
  Câu trả lời hay nhất: OM//BC --> MI/IN=OI/IC (*). Lại có OI/IC= BO/BC = 1/√2 (**) (tính chất đường phân giác BI trong tam giacs CBO) --> MI/IN = 1/√2 Xét tam giác CMN có CI là phân giác --> CM/CN = MI/IN -->CM/CN = 1/√2 Mà CM= R/√2; suy ra CN =R --> tam giác CON cân tại C (đpcm)
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Giải giúp bài đại số 9 cám ơn 5*?

  Câu trả lời hay nhất: 2P= 6x+4y +12/x +16/y = (3x+3y) +(3x+ 12/x) + (y +16/y) 3x+3y = 3(x+y) ≥ 18, dấu = xảy ra khi x+y=6 3x +12/x ≥ 12 (bđt cô si), dấu = xảy ra khi 3x= 12/x, tức khi x=2 y+ 16/y ≥ 8 (bđt cô si), dấu =xảy ra khi y= 16/y tức khi y=4 Cộng vế với vế 3 bđt trên thì được 2P≥ 38, dấu = xảy ra khi đồng thời x+y=6, x=2, y=4 P (min) =19 khi... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: 2P= 6x+4y +12/x +16/y = (3x+3y) +(3x+ 12/x) + (y +16/y) 3x+3y = 3(x+y) ≥ 18, dấu = xảy ra khi x+y=6 3x +12/x ≥ 12 (bđt cô si), dấu = xảy ra khi 3x= 12/x, tức khi x=2 y+ 16/y ≥ 8 (bđt cô si), dấu =xảy ra khi y= 16/y tức khi y=4 Cộng vế với vế 3 bđt trên thì được 2P≥ 38, dấu = xảy ra khi đồng thời x+y=6, x=2, y=4 P (min) =19 khi x=2; y=4
  4 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Xin làm giúp bài này với !?

  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC, bán kính R. Gọi I là giao điểm của MN với AH. Do ANHM là hình bình hành suy ra AI=IH Dễ dàng chứng minh được OM= AH/2 --> tứ giác AOMI là hình bình hành --> MI=AM=R ---> MN=2MI= 2R Áp dụng pitago cho tg vuông OBM: OM^2 + BM^2 =R^2 --> (AH/2)^2 + (BC/2)^2 = (MN/2)^2 -->... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp ABC, bán kính R. Gọi I là giao điểm của MN với AH. Do ANHM là hình bình hành suy ra AI=IH Dễ dàng chứng minh được OM= AH/2 --> tứ giác AOMI là hình bình hành --> MI=AM=R ---> MN=2MI= 2R Áp dụng pitago cho tg vuông OBM: OM^2 + BM^2 =R^2 --> (AH/2)^2 + (BC/2)^2 = (MN/2)^2 --> AH^2 + BC^2 =MN^2 (đpcm)
  6 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Toán 6, nhờ các anh chị và các bạn giải dùm nhé!?

  Câu trả lời hay nhất: S=[1/(5.6)]+[1/(10.9)]+[1/(15.12)]+ . . . + [1/(3350.2013)] =[1/(5.3)].[1/(1.2) +1/(2.3) +1/(3.4) +..... +(1/(669.670) + (1/(670.671)] = (1/15).[(1/1 -1/2) +(1/2 -1/3) + .........(1/669 - 1/670)+(1/670 -1/671)] S= (1/15). [1 - (1/671)] = (1/15). (670/671)= 134/2013
  Câu trả lời hay nhất: S=[1/(5.6)]+[1/(10.9)]+[1/(15.12)]+ . . . + [1/(3350.2013)] =[1/(5.3)].[1/(1.2) +1/(2.3) +1/(3.4) +..... +(1/(669.670) + (1/(670.671)] = (1/15).[(1/1 -1/2) +(1/2 -1/3) + .........(1/669 - 1/670)+(1/670 -1/671)] S= (1/15). [1 - (1/671)] = (1/15). (670/671)= 134/2013
  2 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Hình học 9, còn câu cuối chưa giải ra, xin nhờ các anh chị và các bạn giải giúp mình nhé! Cám ơn?

  Câu trả lời hay nhất: đpcm <=> (EH/EG) = 1+ (HM/HN) mà HM/HN= MG/GN (tính chất đường phân giác HG) đpcm <=> EH/EG = 1+ (MG/NG) <=> EH/EG = (NG+MG)/NG <=>EH/EG = NM/NG (*) vậy ta chỉ cần chứng minh (*). Thật vậy , áp dụng định lý Menelaus cho tam giác GMH và đường thẳng đi qua NEI: (IM/IH).(EH/EG).(NG/NM)= 1 --> 1.... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đpcm <=> (EH/EG) = 1+ (HM/HN) mà HM/HN= MG/GN (tính chất đường phân giác HG) đpcm <=> EH/EG = 1+ (MG/NG) <=> EH/EG = (NG+MG)/NG <=>EH/EG = NM/NG (*) vậy ta chỉ cần chứng minh (*). Thật vậy , áp dụng định lý Menelaus cho tam giác GMH và đường thẳng đi qua NEI: (IM/IH).(EH/EG).(NG/NM)= 1 --> 1. (EH/EG).(NG/NM)=1 --> EH/EG =NM/NG (đpcm) --------------------------- không dùng Menelaus thì làm thế này: kẻ GK//MH (K thuộc NI) Có MN/NG= MI/KG (talét) (*) và EG/EH = KG/HI (talét) (**) Nhân vế với vế (*) và (**) được (MN/NG).(EG/EH) =MI/HI=1 --> MN/NG = EH/EG (đpcm)
  1 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Hình học 9, còn câu cuối khó quá chưa giải ra, nhờ anh, chị cùng với các bạn giải giúp nhé! Cám ơn?

  Câu trả lời hay nhất: có góc KIH=góc KAH=gócKAF (do tứ giác AIKH nội tiếp, từ câu c) (*) góc KIH=góc DAE (có các cạnh tương ứng song song) (**) góc KBF= góc DAE (có các cạnh tương ứng vuông góc) (***) từ (*);(**);(***) suy ra góc KAF =góc KBF ----> tứ giác ABKF nội tiếp (đpcm)
  Câu trả lời hay nhất: có góc KIH=góc KAH=gócKAF (do tứ giác AIKH nội tiếp, từ câu c) (*) góc KIH=góc DAE (có các cạnh tương ứng song song) (**) góc KBF= góc DAE (có các cạnh tương ứng vuông góc) (***) từ (*);(**);(***) suy ra góc KAF =góc KBF ----> tứ giác ABKF nội tiếp (đpcm)
  2 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Hình học lớp 9. Nhờ các anh, chị và các bạn giải giúp câu cuối nhe!?

  Câu trả lời hay nhất: đặt α= góc ABE; β= gócKBE ---> góc ABK=gócBKA= α + β (*) mà góc BDE=gócABE=α (cùng chắn cung BE) và góc BKA = gócBDK+góc DBK (**) từ (*) và (**) suy ra: α + β = α +góc DBK ---> góc DBK= β --> BK là đường phân giác gócDBE Xét tam giác DBE có BK là phân giác --> KD/KE= BD/BE (tính chất đường phân giác) -->... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đặt α= góc ABE; β= gócKBE ---> góc ABK=gócBKA= α + β (*) mà góc BDE=gócABE=α (cùng chắn cung BE) và góc BKA = gócBDK+góc DBK (**) từ (*) và (**) suy ra: α + β = α +góc DBK ---> góc DBK= β --> BK là đường phân giác gócDBE Xét tam giác DBE có BK là phân giác --> KD/KE= BD/BE (tính chất đường phân giác) --> KE.BD=KD.BE (đpcm)
  1 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Mọi người giúp em câu hình thcs?

  Câu trả lời hay nhất: Dựng đường tròn (O) đường kính BC, ngoại tiếp ABC; BE cắt (O) tại D --> CD//AH (vì cùng vuông góc với BD, do AE=CE nên AH=CD ---> ADCH là hình bình hành --> AD//CH --> góc CHM= góc ADC ---> tứ giác BCHM nội tiếp -->gócNMA = góc NBH (*) (cùng chắn cung CH). Mà lại có góc CAM =góc NBH (**) (các cạnh tương ứng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Dựng đường tròn (O) đường kính BC, ngoại tiếp ABC; BE cắt (O) tại D --> CD//AH (vì cùng vuông góc với BD, do AE=CE nên AH=CD ---> ADCH là hình bình hành --> AD//CH --> góc CHM= góc ADC ---> tứ giác BCHM nội tiếp -->gócNMA = góc NBH (*) (cùng chắn cung CH). Mà lại có góc CAM =góc NBH (**) (các cạnh tương ứng vuông góc) . Từ (*) và (**) suy ra góc NMH= gócCAM --> MN//AC (vì có 2 góc sole = nhau)
  2 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Nhờ giải bài đại số. Cám ơn trước?

  Câu trả lời hay nhất: Có lẽ đề bài là tìm max của P=ab/(ab+a+b) + 2ac/(ac + a + c) + 3bc/(bc+b+c) --> P= 1/(1 +1/a +1/b) +2/(1+1/a +1/c) + 3/(1 +1/b +1/c) ≤ 1/(1 +2/căn(ab)) +2/(1 +2/căn(ac)) + 3/(1 +2/căn(bc)) Áp dụng (a+b+c) ≥ 9/(1/a +1/b +1/c). ta có: 1 +2/căn(ab) = 1 + 1/căn(ab) +1/căn(ab) ≥ 9/(1 + căn(ab)+ căn(ab))= 9/[1+2căn(ab)] ≥... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Có lẽ đề bài là tìm max của P=ab/(ab+a+b) + 2ac/(ac + a + c) + 3bc/(bc+b+c) --> P= 1/(1 +1/a +1/b) +2/(1+1/a +1/c) + 3/(1 +1/b +1/c) ≤ 1/(1 +2/căn(ab)) +2/(1 +2/căn(ac)) + 3/(1 +2/căn(bc)) Áp dụng (a+b+c) ≥ 9/(1/a +1/b +1/c). ta có: 1 +2/căn(ab) = 1 + 1/căn(ab) +1/căn(ab) ≥ 9/(1 + căn(ab)+ căn(ab))= 9/[1+2căn(ab)] ≥ 9/(1+a+b) tương tự như vậy, ta có: 1 +2/căn(ac) ≥ 9/(1+a+c) và 1+ 2/căn(bc) ≥ 9/(1+b+c) Từ đó: P ≤ (1/9)*(1+a+b) + (2/9)*(1+a+c) +(3/9)* (1+b+c) P ≤ (1/9 +2/9 +3/9) +(3/9)a +(4/9)b +(5/9)c 9P ≤ 6 + 3a+4b +5c =18 --> Pmax =2, khi a=b=c=1
  4 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Ai giải chi tiết giùm em Pt này không ạ?

  Câu trả lời hay nhất: đk X≥ -8; x^2 +5x ≥0 --> -8 ≤ x ≤ -5 hoặc x ≥ 0 X^2 + 5X =2 căn(X+8) <=> X^2 + 6X +9 = (x+8) + 2 căn(X+8) +1 <=> (x+3)^2 =[căn(X+8) +1]^2 (x+3) = [căn(X+8) +1] --> x+2 =căn(X+8) --> x^2 +3x-4 =0 --> x=1 (loại nghiệm x=-4) (x+3) = - [căn(X+8) +1] --> x^2 +7x+8 =0 --> x= (-7 -căn17)/2;... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: đk X≥ -8; x^2 +5x ≥0 --> -8 ≤ x ≤ -5 hoặc x ≥ 0 X^2 + 5X =2 căn(X+8) <=> X^2 + 6X +9 = (x+8) + 2 căn(X+8) +1 <=> (x+3)^2 =[căn(X+8) +1]^2 (x+3) = [căn(X+8) +1] --> x+2 =căn(X+8) --> x^2 +3x-4 =0 --> x=1 (loại nghiệm x=-4) (x+3) = - [căn(X+8) +1] --> x^2 +7x+8 =0 --> x= (-7 -căn17)/2; (loại nghiêm (-7+căn17)/2) Pt có 2 nghiệm như trên
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước