• Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?

    Hi, thấy nhiều nick văn phong quen lắm mà em chịu không đoán ra được là ai. Mà cũng không nên đoán, vì chắc phải có lí do nào đó họ mới thay tên đổi họ, hãy để mọi người được thoải mái. Phỏng zạ?
    Hi, thấy nhiều nick văn phong quen lắm mà em chịu không đoán ra được là ai. Mà cũng không nên đoán, vì chắc phải có lí do nào đó họ mới thay tên đổi họ, hãy để mọi người được thoải mái. Phỏng zạ?
    12 câu trả lời · Tâm lý học · 5 năm trước