• Gần 1 năm rồi tớ mới quay lại yahoo hvđ ^^ có ai chào đón sự trở lại của tớ không?

  tớ đã trở lại và lợi hại hơn xưa ^^
  tớ đã trở lại và lợi hại hơn xưa ^^
  7 câu trả lời · Bạn bè · 6 năm trước
 • Tìm bạn thất lạc ở Tân Phú ><?

  có ai học trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TpHCM và quê ở Vũng Tàu không? làm quen nào các bạn, email nào ><
  có ai học trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TpHCM và quê ở Vũng Tàu không? làm quen nào các bạn, email nào ><
  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Cần mọi người cho ý kiến?

  có ai biết shop nào ở sài gòn bán miếng lót giày tăng chiều cao không? liệt kê càng nhiều càng tốt nha. cám ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến 0.0
  có ai biết shop nào ở sài gòn bán miếng lót giày tăng chiều cao không? liệt kê càng nhiều càng tốt nha. cám ơn mọi người đã đọc và cho ý kiến 0.0
  2 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Djch vu da phu0ng tjen ket ban?

  d0_n0t_t0uch_me_92 m0ng du0c lam quen v0j tat ca m0j ngu0j
  d0_n0t_t0uch_me_92 m0ng du0c lam quen v0j tat ca m0j ngu0j
  2 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Help me ~ lợn me.........!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  m0j ngu0j va0 tl cac' cau h0j 0f mjnh du0c kh0ng? d0n't t0uch me
  m0j ngu0j va0 tl cac' cau h0j 0f mjnh du0c kh0ng? d0n't t0uch me
  5 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • C0ng^ an gja0 th0ng^...?

  Lam vjec thj v0^ trach' nhjem, mat muj~ thj 0aj 0aj tu dac', thang na0 cung~ bung phe v0j' dau t0, cha~ hjeu chung' n0' dung' ng0aj du0ng de lam caj' quaj' gj nua~, tap lam ngu0j mau^~ trjnh djen^~ catwalk tru0c' dam' d0ng^ ha? xjn l0j^~ lam saj vat de mua bang-ve-sjnh ch0 may' c0n ngu0j mau^~ c0n can phaj... hiển thị thêm
  Lam vjec thj v0^ trach' nhjem, mat muj~ thj 0aj 0aj tu dac', thang na0 cung~ bung phe v0j' dau t0, cha~ hjeu chung' n0' dung' ng0aj du0ng de lam caj' quaj' gj nua~, tap lam ngu0j mau^~ trjnh djen^~ catwalk tru0c' dam' d0ng^ ha? xjn l0j^~ lam saj vat de mua bang-ve-sjnh ch0 may' c0n ngu0j mau^~ c0n can phaj xem laj, t0an m0t lu~ v0^ dung & r0j^~ nghe, đầy tớ của dân? Bu0n cu0j, m0t lu~ ch0' thj dung' h0n (da s0 c0ng^ an)
  3 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Gj0j' tjnh' thu' 4..........?

  C0' aj kh0ng thjch' ngu0j khac' dung va0 ngu0j mjnh kh0ng? Nghja~ la: c0' nghj~ den' tjnh duc nhung thay.. ghe^ va kh0ng ba0 gj0 mu0n thu de bjet cam gjac' ntn? Nhung~ ngu0j nhu the g0j la v0^ tjnh? uu va khuyet' djem 0 nh0m' nhung~ ngu0j nay ra sa0?
  C0' aj kh0ng thjch' ngu0j khac' dung va0 ngu0j mjnh kh0ng? Nghja~ la: c0' nghj~ den' tjnh duc nhung thay.. ghe^ va kh0ng ba0 gj0 mu0n thu de bjet cam gjac' ntn? Nhung~ ngu0j nhu the g0j la v0^ tjnh? uu va khuyet' djem 0 nh0m' nhung~ ngu0j nay ra sa0?
  7 câu trả lời · Sức khỏe đàn ông · 7 năm trước
 • L.0.I-T.R.A.N-T.R.0.I.............?

  30/10/2011-03/11/2011.........kh0ang~ th0j gjan kh0ng^ nhjeu nhung la du ch0 nhung~ m0j' quan he kh0ng^ r0~ rang..........m0ng m0j ngu0j lu0n hanh phuc', s0ng' t0t', gap nhjeu may man tr0ng cu0c s0ng' va nhung~ djeu t0t' dep nhat' se~ den v0j' chung' ta.........cam' 0n tat' ca nhung~ aj da~ d0c cau h0j,... hiển thị thêm
  30/10/2011-03/11/2011.........kh0ang~ th0j gjan kh0ng^ nhjeu nhung la du ch0 nhung~ m0j' quan he kh0ng^ r0~ rang..........m0ng m0j ngu0j lu0n hanh phuc', s0ng' t0t', gap nhjeu may man tr0ng cu0c s0ng' va nhung~ djeu t0t' dep nhat' se~ den v0j' chung' ta.........cam' 0n tat' ca nhung~ aj da~ d0c cau h0j, da~ tra~ l0j va da~ bjnh ch0n ch0 mjnh.............tam bjet...........
  5 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh............................?

  T0j^ mu0n' mjnh "bay" kh0j~ the' gj0j' nay va "d0j thay" thanh m0t ngu0j khac' nhung t0j^ chj lu0n^ "lac bu0c tr0ng dem" ma th0j^, "lanh lung" tru0c' cu0c s0ng' v0j' nhung~ "kh0ang lang" cua rieng^ ban than^, da~ "lau r0j" t0j^ cung~ kh0ng^ c0n nh0' nhung~... hiển thị thêm
  T0j^ mu0n' mjnh "bay" kh0j~ the' gj0j' nay va "d0j thay" thanh m0t ngu0j khac' nhung t0j^ chj lu0n^ "lac bu0c tr0ng dem" ma th0j^, "lanh lung" tru0c' cu0c s0ng' v0j' nhung~ "kh0ang lang" cua rieng^ ban than^, da~ "lau r0j" t0j^ cung~ kh0ng^ c0n nh0' nhung~ chuyen^ "qua khu van la qua khu" nua~, cu0c s0ng' cu' the' tr0j^ qua tung ngay, t0j^ m0 h0 "u0c gj" m0j thu' chj "nhu la m0" de mjnh c0' the dung ba0 gj0 "thuc gjac", "neu nhu" t0j^ la m0t "sjeu nhan" thj chj m0ng sa0 m0j thu' c0 the quay tr0 laj va t0j^ se~ lam nhung~ djeu chua the lam du0c.. "m0t phut gjay khac" la caj' kh0anh khac' khj t0j^ vut' dj tjnh' cach' cu~ rjt' cua mjnh va "l0t xac" thanh m0t ngu0j khac', kh0ng^ aj c0' the gjup' t0j^ ng0aj chjnh' c0n ngu0j "ng0c nghech" cua t0j^, taj sa0 ban than cu' lu0n^ "m0" nhung thu' se~ kh0ng^ ba0 gj0 la su that de r0j "lac gjua thjen du0ng" d0 chjnh' mjnh ta0 ra, gja' nhu traj' tjm c0' the "bang gja" de t0j^ cu' maj~ "gat dj nu0c mat" va tjep' tuc xem nhu cu0c s0ng' v0n' dj~ la the', nhung "kh0ng gjan vang" "kh0ng l0j ve" nay nhung~ "ky uc tr0ng man dem" lu0n lu0n hjen huu~, m0j~ khj "lat laj kj uc" la chjnh' t0j^ laj "nh0 qua khu" "nhu m0t th0j quen", "tan" dj, "xa" dj, "quen" dj nhung~ djeu kjnh khung~ da~ tung xay~ ra kja 0j.. "m0t ngay m0j" laj sap' den', t0j^ laj phaj~ "v0j vang" "thuc tjnh" th0j^, lac quan len na0..
  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Chu' y' Chu' y'.................. Cung tha0~ luan na0 m0j ngu0j.....................?

  Khj c0n ngu0j xuat' hjen thj da~ c0 1 an^~ y' sap' dat tr0ng c0 the k0n traj va k0n gaj' la.. C0 quan sjnh duc k0n gaj' thjch' ung' v0j c0 quan sjnh duc k0n traj? C0n ngu0j quan he v0j' nhau tu khj na0 va taj sa0 ngu0j ta bjet quan he bang cach' day'? Mjnh c0 ng0' ngan^~ w0' h0k ta?
  Khj c0n ngu0j xuat' hjen thj da~ c0 1 an^~ y' sap' dat tr0ng c0 the k0n traj va k0n gaj' la.. C0 quan sjnh duc k0n gaj' thjch' ung' v0j c0 quan sjnh duc k0n traj? C0n ngu0j quan he v0j' nhau tu khj na0 va taj sa0 ngu0j ta bjet quan he bang cach' day'? Mjnh c0 ng0' ngan^~ w0' h0k ta?
  2 câu trả lời · Sức khỏe đàn ông · 7 năm trước
 • Va0 day dj cac' pan? Dat cau h0j ma jt' aj tl w0' ak.. punnup?

  Pan dang d0c cau^ h0j 0f mjnh 0 dau the' va m0j ngu0j c0 tjn va0 cac' m0j' quan he tren^ mang h0k? caj' gj cung~ c0' ng0aj le dung' h0k, dau phaj~ aj cung h0k dang' tjn cay?
  Pan dang d0c cau^ h0j 0f mjnh 0 dau the' va m0j ngu0j c0 tjn va0 cac' m0j' quan he tren^ mang h0k? caj' gj cung~ c0' ng0aj le dung' h0k, dau phaj~ aj cung h0k dang' tjn cay?
  5 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • M0j ngu0j va0 day d0c nha'..?

  Thjch xem nhung chu0ng trjnh Ngu0j Mau, H0a Hau, thjch nghe nhac, xem phjm Kp0p.. La 1 ngu0j h0j kh0' chju nhung cung rat haj hu0c, h0k thjch nhung n0j d0ng ngu0j nhung h0k phaj la kjeu ngu0j kh0 tjep xuc'.. Chu da0' & can than, c0 trach nhjem v0j nhung c0ng vjec du0c phan c0ng, la ngu0j bjet quan tam den ngu0j khac.. C0 aj gj0ng het... hiển thị thêm
  Thjch xem nhung chu0ng trjnh Ngu0j Mau, H0a Hau, thjch nghe nhac, xem phjm Kp0p.. La 1 ngu0j h0j kh0' chju nhung cung rat haj hu0c, h0k thjch nhung n0j d0ng ngu0j nhung h0k phaj la kjeu ngu0j kh0 tjep xuc'.. Chu da0' & can than, c0 trach nhjem v0j nhung c0ng vjec du0c phan c0ng, la ngu0j bjet quan tam den ngu0j khac.. C0 aj gj0ng het nhu mjnh h0k? H0h0
  7 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 7 năm trước
 • M0t ngu0j lu0n lu0n che giau cam xuc..?

  Neu phep' mau c0 thuc tren cu0c s0ng nay thj t0j chj xjn m0t djeu u0c: nhung ngu0j t0j yeu thu0ng nhat tren d0j lu0n lu0n hanh phuc, hanh phuc 0f t0j la du0c nhjn thay nhung ngu0j than yeu ay' c0 m0t cu0c s0ng t0t dep & y nghia~, dau~ c0 phaj danh' d0j bat cu djeu gj tu ban than thj chj m0ng sa0 gja djnh 0f t0j, ngu0j than 0f t0j c0 the... hiển thị thêm
  Neu phep' mau c0 thuc tren cu0c s0ng nay thj t0j chj xjn m0t djeu u0c: nhung ngu0j t0j yeu thu0ng nhat tren d0j lu0n lu0n hanh phuc, hanh phuc 0f t0j la du0c nhjn thay nhung ngu0j than yeu ay' c0 m0t cu0c s0ng t0t dep & y nghia~, dau~ c0 phaj danh' d0j bat cu djeu gj tu ban than thj chj m0ng sa0 gja djnh 0f t0j, ngu0j than 0f t0j c0 the cu0j tu0j m0j ngay.. Tjnh cam~ la thu djen~ ta thanh l0j kh0ng ba0 gj0 la du~..
  2 câu trả lời · Gia đình · 7 năm trước
 • Lam the na0 de thay d0j ban than ve ng0aj hjnh?

  Khjen ngu0j khac phaj ngac nhjen va cam thay v0 cung bat ng0 lan thu' vj khj gap laj mjnh sau 1 th0j gjan daj, thay d0j phaj tjch' cuc va dem laj hjeu qua..
  Khjen ngu0j khac phaj ngac nhjen va cam thay v0 cung bat ng0 lan thu' vj khj gap laj mjnh sau 1 th0j gjan daj, thay d0j phaj tjch' cuc va dem laj hjeu qua..
  2 câu trả lời · Thời trang & Phụ kiện · 7 năm trước
 • Premi Kv7? Lam quen vs mjh na, b hay g nhj?

  Ch0 mjh majl hay s0 dt 0f pan dc h0k? H0h0
  Ch0 mjh majl hay s0 dt 0f pan dc h0k? H0h0
  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Nhat ky d0j sjh vjen h0c lech?

  chua ba0 h mjh cam thay h0ag mag & l0 s0 nhju nhu bay h.. c0 le ban than h0k du can dam de d0j mat vs ng than & n0j len a0 u0c that su 0f mjh la gj ma that su ra mjh cug h0k pjt u0c m0 chjh' xac' nhat 0f mjh la gj nua.. 3 nam cap 3 h0c lech.. 1 thag c0n traj c0 nag khjeu v0j cac m0n xa~ h0j nhug faj lu0n thjch ug' v0j 1 tap the t0an dan^... hiển thị thêm
  chua ba0 h mjh cam thay h0ag mag & l0 s0 nhju nhu bay h.. c0 le ban than h0k du can dam de d0j mat vs ng than & n0j len a0 u0c that su 0f mjh la gj ma that su ra mjh cug h0k pjt u0c m0 chjh' xac' nhat 0f mjh la gj nua.. 3 nam cap 3 h0c lech.. 1 thag c0n traj c0 nag khjeu v0j cac m0n xa~ h0j nhug faj lu0n thjch ug' v0j 1 tap the t0an dan^ tu nhjen.. da tu ba0 h mjh wen mat dy u0c m0 that su 0f ban than la gj & djem mah 0f mjh la 0 dau.. cu the th0j jan tr0j wa.. cam t0 jay' bao' trug tuyen nv3_c0 h0j cu0j cug 0f 1 ng mun thah sjh vjen v0j ngah cong nghe thuc pham.. mjh that su rat hah fuk nhug van chua ba0 h lu0g trc dc nhug j sap xay ra.. ngah h0c gan nhu laj ljen wan den cac m0n tu nhjen tjep the0.. kh0ag th0j jan kjh khug cu0j cap d0 van c0n tjep tuc tjep djen xug wah cu0c s0g 0f t0j day.. nhjn nhug c0n s0 nhay mua' trc mat ma t0j h0k the na0 chju dug them dc nua nhug t0j da bu0c' dy gan den 1/2 chag du0g.. ja djh, ng than, caj' t0j 0f t0j.. t0j lu0n tu nhu: mjh faj bjet ban than dag 0 dau, can lam j & nhu the na0.. t0j da du l0n de tu chju trach nhjem ch0 nhug wjet djh 0f ban than mjh.. xem nhu cta dag kham pha 1 hanh trjh day nguy hjem & h0k bjet tru0c mat se ra sa0 dy.. hay lu0n c0 gag het suc, neu h0k vj ban than mjh thj cug hay vj ja djh, ba me nha cac ban!
  3 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Cuoc song nay met moi qua..?

  4 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước