• Giúp em câu b bài hình 9 này với ạ?

  Cho (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O) tại điểm A (A là tiếp điểm). Qua điểm C thuộc tia Ax kẻ đường thẳng cắt (O) tại D và E (D nằm giữa C và E; D và E nằm về hai phía giữa đường thẳng AB). Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng DE tại H. a) Chứng minh rằng AC.AE = DA.CE. b) Đường thằng CO cắt các tia BD, BE lần lượt tại M... hiển thị thêm
  Cho (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O) tại điểm A (A là tiếp điểm). Qua điểm C thuộc tia Ax kẻ đường thẳng cắt (O) tại D và E (D nằm giữa C và E; D và E nằm về hai phía giữa đường thẳng AB). Từ O kẻ đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng DE tại H. a) Chứng minh rằng AC.AE = DA.CE. b) Đường thằng CO cắt các tia BD, BE lần lượt tại M và N. Chứng minh rằng AN//BM.
  1 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Giúp em câu c với ạ.?

  Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn lấy điểm C (C khác A). Từ C kẻ tiếp tuyến thứ hai CD (D là tiếp điểm) với đường tròn. a) Chứng minh tứ giác CAOD nội tiếp. b) Từ C kẻ cát tuyến CMN (M nằm giữa C và N) với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của AD và CO. Chứng minh rằng CH.CO = CM.CN. c) Tiếp tuyến tại M của... hiển thị thêm
  Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn lấy điểm C (C khác A). Từ C kẻ tiếp tuyến thứ hai CD (D là tiếp điểm) với đường tròn. a) Chứng minh tứ giác CAOD nội tiếp. b) Từ C kẻ cát tuyến CMN (M nằm giữa C và N) với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của AD và CO. Chứng minh rằng CH.CO = CM.CN. c) Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt CA, CD lần lượt tại E và F. Đường thẳng vuông góc với CO tại O cắt CA, CD lần lượt tại P và Q. Chứng minh PE + QF lớn hơn hoặc bằng PQ.
  2 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Giúp em câu c thôi,?

  Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn lấy điểm C (C khác A). Từ C kẻ tiếp tuyến thứ hai CD (D là tiếp điểm) với đường tròn. a) Chứng minh tứ giác CAOD nội tiếp. b) Từ C kẻ cát tuyến CMN (M nằm giữa C và N) với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của AD và CO. Chứng minh rằng CH.CO = CM.CN. c) Tiếp tuyến tại M của... hiển thị thêm
  Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên tiếp tuyến tại A của đường tròn lấy điểm C (C khác A). Từ C kẻ tiếp tuyến thứ hai CD (D là tiếp điểm) với đường tròn. a) Chứng minh tứ giác CAOD nội tiếp. b) Từ C kẻ cát tuyến CMN (M nằm giữa C và N) với đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của AD và CO. Chứng minh rằng CH.CO = CM.CN. c) Tiếp tuyến tại M của đường tròn cắt CA, CD lần lượt tại E và F. Đường thẳng vuông góc với CO tại O cắt CA, CD lần lượt tại P và Q. Chứng minh PE + QF PQ.
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • GIÚP EM VỚI, Chỉ câu c thôi.?

  Cho tam giác nhọn ABC có góc A = 60 độ, Các tia phân giác BB1 và CC1 cắt nhau tại I. a) Chứng minh tứ giác AB1IC1 nội tiếp (Đã làm được) b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC1 cắt BC tại K. Chứng mình tứ giác CKIB1 nội tiếp (Đã làm được) c) Chứng minh AK vuông góc với B1C1
  Cho tam giác nhọn ABC có góc A = 60 độ, Các tia phân giác BB1 và CC1 cắt nhau tại I. a) Chứng minh tứ giác AB1IC1 nội tiếp (Đã làm được) b) Đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC1 cắt BC tại K. Chứng mình tứ giác CKIB1 nội tiếp (Đã làm được) c) Chứng minh AK vuông góc với B1C1
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Nghiêm cấm Bao Công và Khiêm trả lời?

  Mặt phẳng Oxy cho hình chữ nhật ABCD; đường thẳng AC có phương trình x+2y-9=0; điểm M(0;4) thuộc BC; điểm N(2;8) thuộc DC. tìm tọa độ A, B, C, D?
  Mặt phẳng Oxy cho hình chữ nhật ABCD; đường thẳng AC có phương trình x+2y-9=0; điểm M(0;4) thuộc BC; điểm N(2;8) thuộc DC. tìm tọa độ A, B, C, D?
  1 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em bài này với?

  Mặt phẳng Oxy cho hình chữ nhật ABCD; đường thẳng AD có phương trình x+2y-9=0; M(0;4) thuộc đường thẳng BC; điểm N(2;8) thuộc đường thẳng DC. tìm tọa độ A, B, C, D?
  Mặt phẳng Oxy cho hình chữ nhật ABCD; đường thẳng AD có phương trình x+2y-9=0; M(0;4) thuộc đường thẳng BC; điểm N(2;8) thuộc đường thẳng DC. tìm tọa độ A, B, C, D?
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Mong Thầy Kim Ngưu và các bạn giúp đỡn bài toán 9 này với?

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 2. Chứng minh 1/(8a^2+1) + 1/(8b^2+1) + 1/(8c^2+1) >=1
  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 2. Chứng minh 1/(8a^2+1) + 1/(8b^2+1) + 1/(8c^2+1) >=1
  7 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Thầy Kim Ngưu ơi, giúp em bài toán lớp 9 này với?

  Cho phương trình x^2 + 4x – m = 0 (1) (x là ẩn số) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 sao cho 1/ [căn(x1^4 + x2^2)] đạt giái trị lớn nhất.
  Cho phương trình x^2 + 4x – m = 0 (1) (x là ẩn số) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 sao cho 1/ [căn(x1^4 + x2^2)] đạt giái trị lớn nhất.
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Thầy Kim Ngưu ơi, giúp em bài toán lớp 9 này với?

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 2. Chứng minh 1/(8a^2+1) + 1/(8b^2+1) + 1/(8c^2+1) >=1
  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 2. Chứng minh 1/(8a^2+1) + 1/(8b^2+1) + 1/(8c^2+1) >=1
  3 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em bài toán lớp 9 này với?

  Cho phương trình x^2 + 4x – m = 0 (1) (x là ẩn số) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 sao cho 1/ căn(x1^4 + x2^2) đạt giái trị lớn nhất.
  Cho phương trình x^2 + 4x – m = 0 (1) (x là ẩn số) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 sao cho 1/ căn(x1^4 + x2^2) đạt giái trị lớn nhất.
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em bài toán lớp 9 này với?

  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 2. Chứng minh 1/(8a^2+1) + 1/(8b^2+1) + 1/(8c^2+1) >=1
  Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1/(a+1) + 1/(b+1) + 1/(c+1) = 2. Chứng minh 1/(8a^2+1) + 1/(8b^2+1) + 1/(8c^2+1) >=1
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em câu c, d với. Câu a, b em làm được rồi. Cảm ơn trước ạ.?

  Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là chân đường cao kẻ từ A đến cạnh BC. Gọi P, Q lần lượt là chân đường cao kẻ từ H đến các cạnh AB, AC. Hai đường thẳng PQ và BC cắt nhau tại M. Đường thẳng MA cắt đường tròn (O) tại K (K khác A). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCP. a) Chứng minh các tứ giác APHQ; BPQC... hiển thị thêm
  Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là chân đường cao kẻ từ A đến cạnh BC. Gọi P, Q lần lượt là chân đường cao kẻ từ H đến các cạnh AB, AC. Hai đường thẳng PQ và BC cắt nhau tại M. Đường thẳng MA cắt đường tròn (O) tại K (K khác A). Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCP. a) Chứng minh các tứ giác APHQ; BPQC nội tiếp. b) Chứng minh MP.MQ = MB.MC và MB.MC = MK.MA. c) Chứng minh tứ giác AKPQ nội tiếp. d) Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng.
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em bài toán lớp 9?

  cho a, b>0 thỏa mãn (a+b)(a+b-1)=a^2+b^2. Tìm GTLN của: Q = 1/(a^4+b^2+2ab^2) + 1/(b^4+a^2+2ba^2) Em cảm ơn nhiều
  cho a, b>0 thỏa mãn (a+b)(a+b-1)=a^2+b^2. Tìm GTLN của: Q = 1/(a^4+b^2+2ab^2) + 1/(b^4+a^2+2ba^2) Em cảm ơn nhiều
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Giúp em: Bài toán lớp 9?

  cho a, b>0 thỏa mãn (a+b)(a+b-1)=a^2+b^2. Tìm GTLN của: Q = 1/(a^4+b^2+2ab^2) + 1/(b^4+a^2+2ba^2) Em cảm ơn nhiều
  cho a, b>0 thỏa mãn (a+b)(a+b-1)=a^2+b^2. Tìm GTLN của: Q = 1/(a^4+b^2+2ab^2) + 1/(b^4+a^2+2ba^2) Em cảm ơn nhiều
  4 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp em bài này?

  Chứng minh rằng: căn(căn 11+ 1) - căn(căn 11- 1) = căn 10
  Chứng minh rằng: căn(căn 11+ 1) - căn(căn 11- 1) = căn 10
  9 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • SAI Ở ĐÂU? xin giải đáp?

  x = 0.99999..... 10x = 9.99999.... 10x-x = 9.999... - 0.999... 9x=9 x=1 nên 1 = 0.99999
  x = 0.99999..... 10x = 9.99999.... 10x-x = 9.999... - 0.999... 9x=9 x=1 nên 1 = 0.99999
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 3 năm trước
 • SAI Ở ĐÂU? xin giải đáp?

  x = 0.99999..... 10x = 9.99999.... 10x-x = 9.999... - 0.999... 9x=9 x=1 nên 1 = 0.99999
  x = 0.99999..... 10x = 9.99999.... 10x-x = 9.999... - 0.999... 9x=9 x=1 nên 1 = 0.99999
  9 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Giúp em bài này: Giải PT: sin4x = 2sin pi/6 + cos4x?

  Giải PT: sin4x = 2sin pi/6 + cos4x
  Giải PT: sin4x = 2sin pi/6 + cos4x
  2 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước
 • Giúp em câu c với (Hình học lớp 9)?

  Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (d ) không đi qua O, đường thẳng (d ) cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Từ một điểm M trên (d ) (M nằm ngoài đường tròn (O; R), A nằm giữa B và M), vẽ hai tiếp tuyến MC, MD của đường tròn (O; R) (C, D thuộc (O;R)). Gọi I là trung điểm của AB, đường thẳng IO cắt đường thẳng MD tại K. a) Chứng minh tứ giác MCOD... hiển thị thêm
  Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (d ) không đi qua O, đường thẳng (d ) cắt đường tròn tại hai điểm A và B. Từ một điểm M trên (d ) (M nằm ngoài đường tròn (O; R), A nằm giữa B và M), vẽ hai tiếp tuyến MC, MD của đường tròn (O; R) (C, D thuộc (O;R)). Gọi I là trung điểm của AB, đường thẳng IO cắt đường thẳng MD tại K. a) Chứng minh tứ giác MCOD nội tiếp. (đã làm được) b) Chứng minh: KD.KM = KO.KI (Đã làm được) c) Một đường thẳng đi qua O và song song với CD cắt các đường thẳng MC và MD lần lượt tại E và F. Xác định vị trí của M trên đường thẳng (d ) sao cho diện tích tam giác MEF đạt giá trị nhỏ nhất.
  2 câu trả lời · Toán học · 3 năm trước