• Khởi động máy không vào win luôn.?

    Khởi động máy không vào win luôn. Máy có triệu chứng: khi khởi động máy nó hiện ra dòng chữ sau: Sata Primary hard disk drive o faluse. Strike the f1 key to cotinue.f2 to run the setup utility. Tắt đi khởi động lại 2-3 lần mới vào Win được,các bạn hãy giúp mình khắc phục nha.Thank..
    Khởi động máy không vào win luôn. Máy có triệu chứng: khi khởi động máy nó hiện ra dòng chữ sau: Sata Primary hard disk drive o faluse. Strike the f1 key to cotinue.f2 to run the setup utility. Tắt đi khởi động lại 2-3 lần mới vào Win được,các bạn hãy giúp mình khắc phục nha.Thank..
    3 câu trả lời · Mạng máy tính · 1 thập kỷ trước