• Ai giúp mình viết chương trình pascal 11 này với. Thanks mn!?

    viết chương trình nhập mảng một chiều gồm n phần tử( n<=100) kiểu nguyên rồi thực hiện a) đếm số phần tử dương rồi cho kết quả ra màn hình b) tính tổng các phần tử dương trong mảng c) tính trung bình các phần tử trong mảng d) tính trung bình các phần tử dương trong mảng
    viết chương trình nhập mảng một chiều gồm n phần tử( n<=100) kiểu nguyên rồi thực hiện a) đếm số phần tử dương rồi cho kết quả ra màn hình b) tính tổng các phần tử dương trong mảng c) tính trung bình các phần tử trong mảng d) tính trung bình các phần tử dương trong mảng
    5 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 1 năm trước