• @@@@!!!! Thanh Nhiên// Kha Ai// Su Thai // Le Ciel__________________Ui...!? 4 cô düng lai cho dông cho tôi düng giüa* làm Ban vöi nha,?

  Täng bài thö cho 4 cô nè, Thanh Nhiên nhü anh träng räng , Dêm dêm soi sang qua mành nhà tôi, Ngö* long tâm lai. bôi hôi , üöc mö träng sang giüa* tröi co @, Kha* Ai , nhü hoa nö* vào xuân, Thai düöng, Düong thinh. muôn mâù nö* sinh, Kha* Ai là nhüng* giot.süöng, Phu* dây lâp kin tràng dây yêu thüöng, Bôn mùa xuân ha.thu dông, Tôi... hiển thị thêm
  Täng bài thö cho 4 cô nè, Thanh Nhiên nhü anh träng räng , Dêm dêm soi sang qua mành nhà tôi, Ngö* long tâm lai. bôi hôi , üöc mö träng sang giüa* tröi co @, Kha* Ai , nhü hoa nö* vào xuân, Thai düöng, Düong thinh. muôn mâù nö* sinh, Kha* Ai là nhüng* giot.süöng, Phu* dây lâp kin tràng dây yêu thüöng, Bôn mùa xuân ha.thu dông, Tôi dây vân* nhö ...dên @ môt.long , Sü Thai , nhü canh hoa hông , Dep.duyên phong cach ...dep duyên vui cùöi, Tâm long diêu.dang. dê* thüöng, Hoà chung nhip.anh ...không gian nhip.tinh , Tôi dây möi biêt vê @, Xem nhü ngùöi ban.dông hành môt.phüöng, Le Ciel, Thanh sang giüa* tröi , Choi chan maù säc ...choi chan hùyên hoàng, Tinh @ tôi rât cam* tinh , Üöc mông gäp.ban. môt.ngày không xa, Tim ngùöi ban.chôn ngày qua, Le Ciel, là nhüng* canh hoa tuyêt.vöi , Noi phâm* chât ...mà không noi hinh thai :)
  10 câu trả lời · Tâm lý học · 3 năm trước
 • Bùn wé tröi ...co phai* minh dang nho ...@ KA & @ Thanh nhiên & @ ST hem...?...!!!?

  Mên täng. tam cô môt bài thö giao tinh nà, Càn khôn giao dông. giüa* tröi , Tinh tôi giao dông.dên ngùöi phüöng xa, Ö* dây gio thuân.müa hoà, Dêm thanh träng tinh. nhö vê cô hüöng, Kha* ai miêng. noi dê* thüöng, Thanh nhiên nha* nhän.thân trâm dang yêu, ST...vui ve* hôn nhiên...! Tam cô kho ta* nôi* niêm trong tôi, Träng khuyâ luc ... hiển thị thêm
  Mên täng. tam cô môt bài thö giao tinh nà, Càn khôn giao dông. giüa* tröi , Tinh tôi giao dông.dên ngùöi phüöng xa, Ö* dây gio thuân.müa hoà, Dêm thanh träng tinh. nhö vê cô hüöng, Kha* ai miêng. noi dê* thüöng, Thanh nhiên nha* nhän.thân trâm dang yêu, ST...vui ve* hôn nhiên...! Tam cô kho ta* nôi* niêm trong tôi, Träng khuyâ luc sang lai. mö , Lôi dùöng hai nga* bao giö hôp. nhau, üöc mö mö üöc ...thi sao? Duyên chüa dinh. phân tinh con cach ngän, Bùn wé tröi lun, (0_0) chét chêt mét Tam cô ui...!!! Mên täng.bài thö cho tam cô nè, :) hihi cac ban. nào co thét mét gi ...xin gôp y kiên nhé, Thân ai mên chào,
  8 câu trả lời · Tâm lý học · 3 năm trước
 • Hem bit @ Kha Ai co bùn Olivier tôi hem?

  Mên täng. @ Kha* Ai môt. bài thö nè, Chiêù bùôn ra düng bö ...sao, Nhö @ Kha* Ai ...té nhào xuông ao, Nüöc ao nhiêù lém bùn sin , Tôi düng môt.minh vân* nghi* dên @, Ai dâu co bit cho tôi? Nhö Ai mà phai* lao chao xuông sin , Chiêù bùôn ra düng môt.minh, Long tôi trâm cam*...bùôn vui mät. long , Tôi bit tôi té düöi sin , Tôi bit... hiển thị thêm
  Mên täng. @ Kha* Ai môt. bài thö nè, Chiêù bùôn ra düng bö ...sao, Nhö @ Kha* Ai ...té nhào xuông ao, Nüöc ao nhiêù lém bùn sin , Tôi düng môt.minh vân* nghi* dên @, Ai dâu co bit cho tôi? Nhö Ai mà phai* lao chao xuông sin , Chiêù bùôn ra düng môt.minh, Long tôi trâm cam*...bùôn vui mät. long , Tôi bit tôi té düöi sin , Tôi bit tôi düng môt minh mät.tôi?, Dâu* cho tôi co trâm tü? Tôi mua thuôc uông ...thuôc hiêu. trâm luôn, Mong cac ban. gôp y ...xin cam ön nhiêù nhiêù, Chuc cac ban trong yahoo môt ngày möi vui ve* và hanh. phuc , Thân ai mên chào,
  4 câu trả lời · Tâm lý học · 3 năm trước
 • @ Thanh Nhien ui! Olivier muon tim @ Thanh nhien ne?

  2 câu trả lời · Bạn bè · 3 năm trước
 • Tinh yêu dên' vöi' ta tü- trong anh' mät' Hay la- dên' vöi' tinh' cach' nêt' na duyên dang',Lam- sao biêt' dc do' la- tinh- yêu chân thât.?

  Yêu hoa, Hoa héo yêu ngùöi Ngùöi xa, Träng khuyâ tüa.bong' môt.hinh- Gio' bay thäng* thän' vô tinh- mät.träng, Ngùöi di thi- chäng* tiêc' gi-, Yêu hoa ,Hoa héo yêu ngùöi xa, Xin cac' ban. chia se*,xin chân thanh- cam' ön..!
  Yêu hoa, Hoa héo yêu ngùöi Ngùöi xa, Träng khuyâ tüa.bong' môt.hinh- Gio' bay thäng* thän' vô tinh- mät.träng, Ngùöi di thi- chäng* tiêc' gi-, Yêu hoa ,Hoa héo yêu ngùöi xa, Xin cac' ban. chia se*,xin chân thanh- cam' ön..!
  8 câu trả lời · Tâm lý học · 4 năm trước
 • Co' phai* chäng tinh- yêu va- duyên phân. phai* câp.kê- bên nhau dê* lam- nên HP?

  Nêu' trong hai diêù do'...Không mai* mai bi.mât' di môt.phân- tinh-yêu, Ma- con- lai.duyên phân., Vây. chung' ta co' nên giü* duyên phân.do' dê* düng' ngoai- ngo* khi nhin- thây' ngùöi minh-yêu büöc' lên xe hoa,? Xin cac' ban.chia se* y' kiên' chân thanh- cam' ön..!
  Nêu' trong hai diêù do'...Không mai* mai bi.mât' di môt.phân- tinh-yêu, Ma- con- lai.duyên phân., Vây. chung' ta co' nên giü* duyên phân.do' dê* düng' ngoai- ngo* khi nhin- thây' ngùöi minh-yêu büöc' lên xe hoa,? Xin cac' ban.chia se* y' kiên' chân thanh- cam' ön..!
  5 câu trả lời · Tâm lý học · 4 năm trước
 • Tai.sao giüa*yêu va- hân.,Co' phai* chäng Khi dc tinh- yêu la- HP mât' di tinh-yêu la- dau khô*,Con không yêu la- lô* ?

  Xin chân thanh- cam' ön löi- chia se* cua* cac' ban...!
  Xin chân thanh- cam' ön löi- chia se* cua* cac' ban...!
  5 câu trả lời · Tâm lý học · 4 năm trước
 • Tinh-yêu va- duyên phân-, Co' phai* chäng la- do ông tröi- quyêt' dinh.? hay la- do minh- tü. quyêt' dinh.?

  minh- quyêt' dinh.cü' bi teo tüa hoai- à Choang' trùöng qua'...! Huhu Xin cac' ban.chia se* chân thanh-cam' ön,
  minh- quyêt' dinh.cü' bi teo tüa hoai- à Choang' trùöng qua'...! Huhu Xin cac' ban.chia se* chân thanh-cam' ön,
  4 câu trả lời · Tâm lý học · 4 năm trước