• Gửi Khuyến !?

  Bỗng dưng Xem lại link https://vn.answers.yahoo.com/question/in... thì đúng là nhầm thật Đã 5 tháng rồi nhung nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì có thể sửa lại như sau: IK.Ì = IB.IC = IA.IM (vì 5 điểm A,B,M,O, C cùng thuộc dường tròn đk OA) => AFMK nội tiếp => ^AFK = ^AMK = 90o => đpcm
  Bỗng dưng Xem lại link https://vn.answers.yahoo.com/question/in... thì đúng là nhầm thật Đã 5 tháng rồi nhung nếu bạn vẫn còn thắc mắc thì có thể sửa lại như sau: IK.Ì = IB.IC = IA.IM (vì 5 điểm A,B,M,O, C cùng thuộc dường tròn đk OA) => AFMK nội tiếp => ^AFK = ^AMK = 90o => đpcm
  6 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Giúp mình bài toán lớp 5 này! Sớm mai phải trả lời rồi!!!!?

  Một người bán trứng. Lần 1 bán được 5/9 số trứng. Lần 2 bán được 4/5 số còn lại. Còn lại 8 quả. Tính: a) Số trứng đem band; b) Số trứng bán mỗi lần
  Một người bán trứng. Lần 1 bán được 5/9 số trứng. Lần 2 bán được 4/5 số còn lại. Còn lại 8 quả. Tính: a) Số trứng đem band; b) Số trứng bán mỗi lần
  2 câu trả lời · Toán học · 4 năm trước
 • Kiem Ma o dau? mau xuat hien giup cac em?

  5 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Gửi QTDTK về bài toán anh đã giải cho em?

  Nếu mục đích của em là kiếm điểm thì từ giờ trở đi anh k thể trả lời câu hỏi của em nữa
  Nếu mục đích của em là kiếm điểm thì từ giờ trở đi anh k thể trả lời câu hỏi của em nữa
  1 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Gửi Hoàng Tú, về 3 bài hình học 9?

  1) Gọi O" là điểm đối xứng vs O qua O' => O" cố định Ta có O'O = O'O" và O'A = O'D => OAO"D là hình bình hành => O"D = OA = R không đổi => D chạy trên đường tròn (O";R) cố định 2) a) Ta có : CM = CA; DM = DB nên: CM/DM = CA/DB = AN/DN => MN//CA mà CA _|_ AB => MN _|_ AB b)... hiển thị thêm
  1) Gọi O" là điểm đối xứng vs O qua O' => O" cố định Ta có O'O = O'O" và O'A = O'D => OAO"D là hình bình hành => O"D = OA = R không đổi => D chạy trên đường tròn (O";R) cố định 2) a) Ta có : CM = CA; DM = DB nên: CM/DM = CA/DB = AN/DN => MN//CA mà CA _|_ AB => MN _|_ AB b) Ta có : OC; OD lần lượt là tia phân giác của ^AOM; ^BOM => ^COD = ^AOB/2 = 90° => Tg COD vuông tại O đường cao OM nên có hệ thức : CM.DM = OM^2 = R^2 Mặt khác : CM = CA và DM = DB => Chu vi hình thang ABDC là p = AB + DB + DC + CA = 2R + 2(CM + DM) >= 2R + 4√(CM.DM) = 2R + 4R = 6R ( BĐT Cô si) => Min p = 6R khi CM = DM hay khi M là điểm chính giữa cung AB 3) Ta có AM _|_ BF và BE _|_ AF => K là trực tâm tg ABF => FK _|_ AB mà HA _|_ AB = FK//HA (1) Mặt khác AE là phân giác ^HAK mà AE _|_ HK => tg AHK cân tại A => EH = EK => tg vuông EFK = tg vuông EAH ( vì có ^EKF = ^EHA so le trong) => FK = HA (2) Từ (1) và (2) => AHFK là hbh mà AF _|_ HK => AHFK là hình thoi
  2 câu trả lời · Toán học · 5 năm trước
 • Gui ban Duyen ve bai toan tim m de do thi hs cat Ox tai 3 diem phan biet co hoanh do lap thanh cap so cong?

  De do thi hs cat Ox tai 3 diem phan biet M(x1;0); N(x2;0); P(x3;0) sao chho x1; x2; x3 theo thu tu do lap thanh CSC (khi do N la trung diem MP <=> x2 = (x1 + x3)/2 ) thi phai co dong thoi 2 dieu kien sau: Dieu kien 1 : Hs co 2 cuc tri <=> pt y' = 0 co 2 nghiem phan biet y' = 3x^2 - 6mx + 9 = 3(x^2 - 2mx + 3) = 0... hiển thị thêm
  De do thi hs cat Ox tai 3 diem phan biet M(x1;0); N(x2;0); P(x3;0) sao chho x1; x2; x3 theo thu tu do lap thanh CSC (khi do N la trung diem MP <=> x2 = (x1 + x3)/2 ) thi phai co dong thoi 2 dieu kien sau: Dieu kien 1 : Hs co 2 cuc tri <=> pt y' = 0 co 2 nghiem phan biet y' = 3x^2 - 6mx + 9 = 3(x^2 - 2mx + 3) = 0 (1) Delta' = m^2 - 3 > 0 <=> m < - can3; m > can3 (*) Goi diem cuc dai la A(a; y(a)); B(b; y(b)) . Theo Vi et ta co: { a + b = 2m (2) { ab = 3 (3) Dieu kien 2 : 2 diem cuc tri nam ve 2 phia truc Ox <=> y(a); y(b) trai dau nhau va diem uon ( tuc tam doi xung) cua do thi chinh la N, khi do A cung doi xung voi B qua N nen : y(a) = - y(b) Voi : y(a) = a^3 - 3ma^2 + 9a - 7 = (a^3 - 2ma^2 + 3a) - ma^2 + 6a - 7 = a(a^2 - 2ma + 3) - m(2ma - 3) + 6a - 7 = - 2(m^2 - 3)a + 3m - 7 (Vi a la nghiem cua pt (1) nen a^2 - 2ma + 3 = 0 => a^2 = 2m - 3) Tuong tu : y(b) = - 2(m^2 - 3)b + 3m - 7 => - 2(m^2 - 3)a + 3m - 7 = 2(m^2 - 3)b - 3m + 7 <=> 2(m^2 - 3)(a + b) - 6m + 14 = 0 <=> 2m^3 - 9m + 7 = 0 ( theo (2) co : a + b = 2m) <=> (m - 1)(2m^2 + 2m - 7) = 0 Giai ra m = - (1 + can15)/2 ( loai nghiem m = 1; m = (can15 - 1)/2 vi khong thoa (*))
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Gui Kiem Ma mot y kien nho?

  Cau c bai toan ban vua giai cho Jun bi nham roi nen dinh chinh lai cho ban ay vi K co dinh va FPKQ la hcn ma AKB la tg vuong can nen QK = FP = AP; PQ = FK >= OK = R => CV(KPQ) = PK + QK + PQ = AP + PK + FK >= AK + OK = R.can2 + R => Min CV(KPQ) = (1 + can2)R khi F trung O <=> E la diem chinh giua cung AB
  Cau c bai toan ban vua giai cho Jun bi nham roi nen dinh chinh lai cho ban ay vi K co dinh va FPKQ la hcn ma AKB la tg vuong can nen QK = FP = AP; PQ = FK >= OK = R => CV(KPQ) = PK + QK + PQ = AP + PK + FK >= AK + OK = R.can2 + R => Min CV(KPQ) = (1 + can2)R khi F trung O <=> E la diem chinh giua cung AB
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Gui ban Thanh ve bai toan tim m de P(x) = (x + m)/6 co 3 nghiem phan biet?

  Cac ban da hieu nham do khong phai la pt bac 2 nen cach giai nhu sau a) P(x) = √[x + 6√(x - 9)] + √[x - 6√(x - 9)] = √[(x - 9) + 2.3.√(x - 9) + 9] + √[(x - 9) - 2.3√(x - 9) + 9] = √[√(x - 9) + 3]² + √[√(x - 9) - 3]² @ Neu x > 18 thi x - 9 > 9 => √(x - 9) - 3 > 0 => √[√(x - 9) - 3]² = √(x - 9) - 3 => P(x) = √(x - 9) + 3 +... hiển thị thêm
  Cac ban da hieu nham do khong phai la pt bac 2 nen cach giai nhu sau a) P(x) = √[x + 6√(x - 9)] + √[x - 6√(x - 9)] = √[(x - 9) + 2.3.√(x - 9) + 9] + √[(x - 9) - 2.3√(x - 9) + 9] = √[√(x - 9) + 3]² + √[√(x - 9) - 3]² @ Neu x > 18 thi x - 9 > 9 => √(x - 9) - 3 > 0 => √[√(x - 9) - 3]² = √(x - 9) - 3 => P(x) = √(x - 9) + 3 + √(x - 9) - 3 = 2√(x - 9) @ Neu 9 =< x =< 18 thi 0 =< x - 9 =< 9 => √(x - 9) - 3 =< 0 => √[√(x - 9) - 3]² = 3 - √(x - 9) => P(x) = √(x - 9) + 3 + 3 - √(x - 9) = 6 b) Theo cau a) thi P(x) = (x + m)/6 = 6 neu 9 =< x =< 18 (1) P(x) = (x + m)/6 = 2√(x - 9) neu x > 18 (2) Vi (1) co toi da 1 nghiem va (2) co toi da 3 nghiem nen de pt co 3 nghiem pb thi (1) phai co 1 nghiem va (2) co 2 nghiem pb @ Tu (1) => x = 36 - m => 9 < 36 - m =< 18 => 18 =< m =< 27 (3) @ Tu (2) va (3) => x + m = 12√(x - 9) => x² + 2mx + m² = 144(x - 9) => x² + 2(m - 72)x + m² + 1296 = 0 Delta' = (m - 72)² - (m² + 1296) = 144(27 - m) > 0 => m < 27 (4) Ket hop (3) va (4) ta co 18 =< m < 27. (5) Ta se cm rang voi dk (5) thi ca 2 nghiem x1; x2 deu > 18 That vay xet nghiem nho x1 = (72 - m) - 12√(27 - m) = 9 + (27 - m) - 2.6√(27 - m) + 36 = 9 + [6 - √(27 - m)]² > 9 + [6 - √(27 - 18)]² > 18 => x2 = (72 - m) + 12√(27 - m) > 18 KL : Voi 18 =< m < 27 thi pt co 3 nghiem phan biet
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Xin lỗi Def về bài toán Giải PT:x²+√(2-x)=2x²√(2-x)?

  Mình đã nhầm thật ngớ ngẩn, bạn hủy bỏ kết quả ấy đi, thanks
  Mình đã nhầm thật ngớ ngẩn, bạn hủy bỏ kết quả ấy đi, thanks
  4 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Gui TremBle ve bai toan vua roi?

  The nay nhe : ban lay giay nhap ra ve duong cong bac 3 co 2 cuc tri tren he truc toa do Oxy ( nho la he so a > 0 ) sao cho no cat truc Ox tai 3 diem pb co hoanh do > 0 Ban se thay : 1) Diem cuc dai o phia tren truc hoanh do do : f(xcd) > 0 2) Diem cuc tieu o phia duoi truc hoanh do do : f(xct) < 0 3) Hoanh do diem cuc dai xcd va cuc... hiển thị thêm
  The nay nhe : ban lay giay nhap ra ve duong cong bac 3 co 2 cuc tri tren he truc toa do Oxy ( nho la he so a > 0 ) sao cho no cat truc Ox tai 3 diem pb co hoanh do > 0 Ban se thay : 1) Diem cuc dai o phia tren truc hoanh do do : f(xcd) > 0 2) Diem cuc tieu o phia duoi truc hoanh do do : f(xct) < 0 3) Hoanh do diem cuc dai xcd va cuc tieu xct o ben phai truc tung nen 0 < xcd < xct ( do do chi can dieu kien xct > 0) 4) Do thi cat truc tung tai diem co tung do < 0 nen f(0) < 0 Doi voi bai toan tren neu de bai yeu cau x < 0 thi o dieu kien 3) ta phai xet xct < 0 va dieu kien 4) la f(0) > 0
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Gửi Long Vuong về phương pháp chung dựng đoạn vuông góc chung?

  Muốn dựng đoạn vuông góc chung AB của 2 đường thẳng d và d' chéo nhau ta làm theo các bước như sau: 1. Trên d' chọn điểm C bất kỳ ( tất nhiên là chọn sao cho thuận lợi nhất tuỳ theo bài toán, ở bài vừa rồi đó chính là điểm C) 2. Qua C vẽ đường thẳng d1//d ( bài vừa rồi d1 chính là đường thẳng CD) 3. Lấy điểm D bất kỳ trên d ( Bài vừa rồi... hiển thị thêm
  Muốn dựng đoạn vuông góc chung AB của 2 đường thẳng d và d' chéo nhau ta làm theo các bước như sau: 1. Trên d' chọn điểm C bất kỳ ( tất nhiên là chọn sao cho thuận lợi nhất tuỳ theo bài toán, ở bài vừa rồi đó chính là điểm C) 2. Qua C vẽ đường thẳng d1//d ( bài vừa rồi d1 chính là đường thẳng CD) 3. Lấy điểm D bất kỳ trên d ( Bài vừa rồi D chính là điểm A), qua D dựng đường thẳng d2 _|_ (d'; d1) ( Bài vừa rồi d2 chính là AH) 4. Xác định giao điểm B của d' và (d;d2) ( Bài vừa rồi chính là K) 5. Trong (d; d2) vẽ BA _|_ d ( A thuộc d) AB chính là đoạn vuông góc chung cần dựng
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Bạn nào giỏi thơ bình hộ đoạn thơ này?

  Anh trở lại Phố Xưa Hà Nội Mùa Đông lùa buốt cả mùa xuân Em ở đâu Mùa Thu Hà Nội? Nhắn em nghe Mùa Hạ đang chờ...
  Anh trở lại Phố Xưa Hà Nội Mùa Đông lùa buốt cả mùa xuân Em ở đâu Mùa Thu Hà Nội? Nhắn em nghe Mùa Hạ đang chờ...
  1 câu trả lời · Thơ ca · 7 năm trước
 • Các bạn đang học lớp 9 có thể giải hộ bài toán này không?

  Cho I là trung điểm dây cung AM của đường tròn (O). Vẽ đường tròn tâm M bán kính MI cắt (O) tại B và C. Dây chung BC của (O) và (M) cắt AM tại D. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC và IA = 2ID
  Cho I là trung điểm dây cung AM của đường tròn (O). Vẽ đường tròn tâm M bán kính MI cắt (O) tại B và C. Dây chung BC của (O) và (M) cắt AM tại D. Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC và IA = 2ID
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Cho hoi cau nay voi? Cam on nhieu?

  Dao nay sao it thay moi nguoi post de toan hinh 8,9 len nhi?
  Dao nay sao it thay moi nguoi post de toan hinh 8,9 len nhi?
  7 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Mời mọi người chứng minh hộ bài toán 9?

  Cho 3 đường tròn (O1); (O2); (O3) có chung điểm I, ngoài ra (O1) cắt (O2) tại M, (O2) cắt (O3) tại N, (O3) cắt (O1) tại P. Trên (O1) lấy điểm A tùy ý. AM cắt (O2) ở B, BN cắt (O3) ở C. Chứng minh 3 điểm A,P,C thẳng hàng
  Cho 3 đường tròn (O1); (O2); (O3) có chung điểm I, ngoài ra (O1) cắt (O2) tại M, (O2) cắt (O3) tại N, (O3) cắt (O1) tại P. Trên (O1) lấy điểm A tùy ý. AM cắt (O2) ở B, BN cắt (O3) ở C. Chứng minh 3 điểm A,P,C thẳng hàng
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Các anh chị giỏi toán giúp em bài này với?

  Cho 0 =< a,b =< 1; Tìm max của S = a/(1 + b) + b/(1 + a)
  Cho 0 =< a,b =< 1; Tìm max của S = a/(1 + b) + b/(1 + a)
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • SOS...giúp giải bài này với các bạn?

  Trăm bó cỏ, trăm con trâu, trâu đứng ản 5, trâu nằm ăn 3, trâu già 3 con 1 bó. Hỏi : Trâu đứng? trâu nằm?trâu già?
  Trăm bó cỏ, trăm con trâu, trâu đứng ản 5, trâu nằm ăn 3, trâu già 3 con 1 bó. Hỏi : Trâu đứng? trâu nằm?trâu già?
  4 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước