• Mấy anh chị ơi giúp em với!?

  Viết đoạn văn nêu lên nhận thức về việc đọc sách qua tác phẩm " Bàn về đọc sách" của Chu Quang Tiềm ( Ngữ văn 9, tập 2)
  Viết đoạn văn nêu lên nhận thức về việc đọc sách qua tác phẩm " Bàn về đọc sách" của Chu Quang Tiềm ( Ngữ văn 9, tập 2)
  1 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 6 năm trước
 • Giúp mình cái này với!!!?

  Giúp mình một đoạn văn ngắn khái quát về môi trường nước và thực trạng hiện nay về môi trướng nước
  Giúp mình một đoạn văn ngắn khái quát về môi trường nước và thực trạng hiện nay về môi trướng nước
  1 câu trả lời · Môi trường – Khác · 6 năm trước
 • Giúp em mấy bài này đi mấy anh chị ơi?

  giải: a^2+4a+4>=0; a^2+2a+3>=0; a^2+a+1/2>=0
  giải: a^2+4a+4>=0; a^2+2a+3>=0; a^2+a+1/2>=0
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em bài này đi mấy anh chị ơi!?

  Có bốn gói bột màu trắng là NaCl,Na2CO3,BaCO3,BaSO4.Chỉ được dùng H2O và CO2 để nhận biết.
  Có bốn gói bột màu trắng là NaCl,Na2CO3,BaCO3,BaSO4.Chỉ được dùng H2O và CO2 để nhận biết.
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giúp em bài này đi mấy anh chị ơi!?

  Hòa tan 19,5g FeCl3 và 27,36g Al2(SO4)3 vào 200 ml dung dịch H2SO4 1M (D=1,14g/ml) được dung dịch A. Sau đó thêm tiếp 77,6g NaOH vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B và dung dịch C. a) Lọc lấy kết tủa B, nung B đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Tính m. b) Thêm H2O vqo2 dung dịch C để được 400g dung dịch C để được 400g dung dịch... hiển thị thêm
  Hòa tan 19,5g FeCl3 và 27,36g Al2(SO4)3 vào 200 ml dung dịch H2SO4 1M (D=1,14g/ml) được dung dịch A. Sau đó thêm tiếp 77,6g NaOH vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B và dung dịch C. a) Lọc lấy kết tủa B, nung B đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Tính m. b) Thêm H2O vqo2 dung dịch C để được 400g dung dịch C để được 400g dung dịch D. Tính khối lượng nước cần thêm và nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch D.
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Bài này nữa nè mấy anh chị ơi?

  Cho biết hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau và viết phương trình hóa học để giải thích. a)Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch KHCl3 b)Cho kim loại K vào dung dịch AlCl3 c)Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 e)Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 đến dư khí
  Cho biết hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau và viết phương trình hóa học để giải thích. a)Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch KHCl3 b)Cho kim loại K vào dung dịch AlCl3 c)Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 e)Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 đến dư khí
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giúp mình bài này nữa đi nhoa!!!?

  Trình bày phương pháp hóa học tách các oxit sau ra khỏi hỗn hợp của chúng Al2O3,CuO,Fe2O3
  Trình bày phương pháp hóa học tách các oxit sau ra khỏi hỗn hợp của chúng Al2O3,CuO,Fe2O3
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Bài này nữa nè mấy anh chị ơi!!!?

  Chứng minh sự có mặt của các khí SO3,SO2,CO2 trong hỗn hợp của chúng
  Chứng minh sự có mặt của các khí SO3,SO2,CO2 trong hỗn hợp của chúng
  3 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giúp mình nữa đi mấy anh chị ơi!!!?

  1 hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 có khối lượng là 30,4g. Nung hỗn hợp này trong 1 bình kính có chứa 22,4l CO ở đktc. Khối lượng hỗn hợp khí B thu được sau khi nung là 36g. Biết rằng hỗn hợp X bị khử hoàn toàn thành Fe.Tính khối lượng Fe thu được, khối lượng của mỗi oxit trong X và thể tích mỗi khí trong B
  1 hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 có khối lượng là 30,4g. Nung hỗn hợp này trong 1 bình kính có chứa 22,4l CO ở đktc. Khối lượng hỗn hợp khí B thu được sau khi nung là 36g. Biết rằng hỗn hợp X bị khử hoàn toàn thành Fe.Tính khối lượng Fe thu được, khối lượng của mỗi oxit trong X và thể tích mỗi khí trong B
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Có ai giúp mình với!!!?

  Ngâm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Fe,Zn,Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí ở đktc. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
  Ngâm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Fe,Zn,Cu trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu được 3g chất rắn không tan và 6,72l khí ở đktc. Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
  3 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Các anh chị ui giúp em zs!?

  Cho hỗn hợp khí A gồm CO2,SO2 có tỉ khối với H2 là 24. Hấp thụ hoàn toàn 4,48l A ở điều kiện tiêu chuẩn vào 200g dung dịch NaOH a o/o thu được dung dịch B chứa 2 muối trung hòa. a) Tính a o/o. b) Tính nồng độ o/o các muối trong dung dịch B.
  Cho hỗn hợp khí A gồm CO2,SO2 có tỉ khối với H2 là 24. Hấp thụ hoàn toàn 4,48l A ở điều kiện tiêu chuẩn vào 200g dung dịch NaOH a o/o thu được dung dịch B chứa 2 muối trung hòa. a) Tính a o/o. b) Tính nồng độ o/o các muối trong dung dịch B.
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Mấy bạn ui giải zùm mình bài này với nhé!?

  Hỗn hợp khí A gồm CO,CH4 có thể tích 0,672l ở đktc.Tỉ khối của A so với H2 là 12. Teon650,672l hỗn hợp A với 4.4 l không khí khô rồi thực hiện phản ứng đốt cháy, phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được hỗn hợp khí X (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) coi không khí khô gồm 20 o/o thể tích là khí oxi, 80 o/o thể tích là khí nitơ, ở... hiển thị thêm
  Hỗn hợp khí A gồm CO,CH4 có thể tích 0,672l ở đktc.Tỉ khối của A so với H2 là 12. Teon650,672l hỗn hợp A với 4.4 l không khí khô rồi thực hiện phản ứng đốt cháy, phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết hơi nước thì thu được hỗn hợp khí X (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn) coi không khí khô gồm 20 o/o thể tích là khí oxi, 80 o/o thể tích là khí nitơ, ở điều kiện phản ứng này thí khí nito không bị cháy. a)Xác định o/o thể tích các khí trong hỗn hợp A. b)xác định o/o khối lượng các chất trong hỗn hợp X.
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Xác định công thức cua 2 oxi sắt:A và B. Biết: a)23,2 g A tan vừa đủ trong 0,8l dung dịch HCL 1M.b) 32g B khi?

  khử bằng H2 tạo thành sắt và 10,8g H2O
  khử bằng H2 tạo thành sắt và 10,8g H2O
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước