• Ai giúp mình mấy câu Toán số lớp 7 với, đang cần gấp? (Sẽ "hậu tạ" 5 sao cho ai đúng nhất và sớm nhất)?

  1) Cho đa thức A(x) = (x^2010) - (2009.x^2009) - (2009.x^2008) - ... - (2009.x) + 1. Tính giá trị A(2010) 2) Cho đa thức bậc hai P(x) = a.x^2 + bx + c thỏa mãn cả hai điều kiện sau: P(0) = -2 và 4P(x) - P(2x-1) = 6x - 6. Chứng minh a+b+c = 0 và xác định đa thức P(x) 3) Tính giá trị đa thức A = x^4 + 2.x^3.y - 2.x^3 + x^2.y^2 - 2.x^2.y -... hiển thị thêm
  1) Cho đa thức A(x) = (x^2010) - (2009.x^2009) - (2009.x^2008) - ... - (2009.x) + 1. Tính giá trị A(2010) 2) Cho đa thức bậc hai P(x) = a.x^2 + bx + c thỏa mãn cả hai điều kiện sau: P(0) = -2 và 4P(x) - P(2x-1) = 6x - 6. Chứng minh a+b+c = 0 và xác định đa thức P(x) 3) Tính giá trị đa thức A = x^4 + 2.x^3.y - 2.x^3 + x^2.y^2 - 2.x^2.y - x.(x+y) + 2x +3 biết x = 2 - y Như đã hứa ở trên thì ai làm đúng nhất và sớm nhất mình sẽ vote 5 sao. Giúp giùm nha!
  3 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước
 • Ai giúp mình mấy câu Toán số lớp 7 với, đang cần gấp? (Sẽ "hậu tạ" 5 sao cho ai đúng nhất và sớm nhất)?

  1) Cho đa thức A(x) = (x^2010) - (2009.x^2009) - (2009.x^2008) - ... - (2009.x) + 1. Tính giá trị A(2010) 2) Cho đa thức bậc hai P(x) = a.x^2 + bx + c thỏa mãn cả hai điều kiện sau: P(0) = -2 và 4P(x) - P(2x-1) = 6x - 6. Chứng minh a+b+c = 0 và xác định đa thức P(x) 3) Tính giá trị đa thức A = x^4 + 2.x^3.y - 2.x^3 - x^2.y^2 - 2.x^2.y - x.(x+y) +... hiển thị thêm
  1) Cho đa thức A(x) = (x^2010) - (2009.x^2009) - (2009.x^2008) - ... - (2009.x) + 1. Tính giá trị A(2010) 2) Cho đa thức bậc hai P(x) = a.x^2 + bx + c thỏa mãn cả hai điều kiện sau: P(0) = -2 và 4P(x) - P(2x-1) = 6x - 6. Chứng minh a+b+c = 0 và xác định đa thức P(x) 3) Tính giá trị đa thức A = x^4 + 2.x^3.y - 2.x^3 - x^2.y^2 - 2.x^2.y - x.(x+y) + 2x +3 biết x = 2 - y Như đã hứa ở trên thì ai làm đúng nhất và sớm nhất mình sẽ vote 5 sao. Giúp giùm nha!
  3 câu trả lời · Toán học · 2 năm trước