• Giup minh bai hóa 10 voi?

  Cho pứ: CrI3 + KOH + Cl2 ---> K2CrO4 + KIO4 +KCl + H2O a) cân bằng b) Để pứ hết với 8,66g CrI3 , cần phải dùng bao nhiêu gam dd KOH 25%
  Cho pứ: CrI3 + KOH + Cl2 ---> K2CrO4 + KIO4 +KCl + H2O a) cân bằng b) Để pứ hết với 8,66g CrI3 , cần phải dùng bao nhiêu gam dd KOH 25%
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giup em giai bài hóa lop 10 khó lém mình mới học thôi(cho 5*)?

  Cho 18,5g hidroxit kim loai nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 91,25g dd HCL 20%. Tìm công thức hidroxit kim loai
  Cho 18,5g hidroxit kim loai nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 91,25g dd HCL 20%. Tìm công thức hidroxit kim loai
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giúp mình làm bài tiếng anh nhé?

  1) The ____ areas were flooded 2 weeks ago(coast) 2) There wa much _____ in working condition in this company (improve) 3) cathy reads a lot of books to enrich her _____(know) 4) Uncle Ho led a very ____life (simply) 5) This party is so _______Thank you very much(enjoy)
  1) The ____ areas were flooded 2 weeks ago(coast) 2) There wa much _____ in working condition in this company (improve) 3) cathy reads a lot of books to enrich her _____(know) 4) Uncle Ho led a very ____life (simply) 5) This party is so _______Thank you very much(enjoy)
  3 câu trả lời · Ngôn ngữ · 6 năm trước
 • Giúp mình làm bài tiếng anh nhé?

  1) It's so ________ for you to travel to Africa alone (adventure) 2)________ environment is in danger now.(nature) 3) His brother is one of the best ___________ in the world (photograph) 4) They are ______ a canal( deep) 5)How _________ is this lake? What is the ____ of this lake?(deep) 6) Sympathy ________ friendship.(strong) 7) The wind... hiển thị thêm
  1) It's so ________ for you to travel to Africa alone (adventure) 2)________ environment is in danger now.(nature) 3) His brother is one of the best ___________ in the world (photograph) 4) They are ______ a canal( deep) 5)How _________ is this lake? What is the ____ of this lake?(deep) 6) Sympathy ________ friendship.(strong) 7) The wind blew so _______ last night that many trees fell down.(strong) 8)Their books grow in _______ (popular) 9) He doesn't know how to use the computer ______ (effect)
  3 câu trả lời · Ngôn ngữ · 6 năm trước
 • Giup em giai bài hóa lop 10 khó lém mình mới học thôi(cho 5*)?

  4) Hòa tan 4,84 g kim loại M bằng ddHCl dư thì dung dịch thu được 4,48 lít H2(đkc) a) Xác định nguyên tử lượng trung bình của M b) Nguyên tố M ở trên có 2 đồng vị , trong đó đồng vị I chiếm 20% số nguyên tử. Tổng số khối of 2 đồng vị là 49. Tìm số khối of mỗi đồng vị
  4) Hòa tan 4,84 g kim loại M bằng ddHCl dư thì dung dịch thu được 4,48 lít H2(đkc) a) Xác định nguyên tử lượng trung bình của M b) Nguyên tố M ở trên có 2 đồng vị , trong đó đồng vị I chiếm 20% số nguyên tử. Tổng số khối of 2 đồng vị là 49. Tìm số khối of mỗi đồng vị
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi) cho 5*?

  Một vật chuyển động trên đường thẳng theo ba giai đoạn liên tiếp : +Nhanh dần đều với gia tốc a1=5m/s^2 ko vận tốc đầu +Đều với vận tốc đạt được ở cuối giai đoạn 1 +Chậm dần đều với gia tốc a3= -5m/s^2 cho tới khi dừng. Thời gian chuyển động tổng cộng là 25s. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 20m/s. a)Tính vận tốc of giai đoạn chuyển... hiển thị thêm
  Một vật chuyển động trên đường thẳng theo ba giai đoạn liên tiếp : +Nhanh dần đều với gia tốc a1=5m/s^2 ko vận tốc đầu +Đều với vận tốc đạt được ở cuối giai đoạn 1 +Chậm dần đều với gia tốc a3= -5m/s^2 cho tới khi dừng. Thời gian chuyển động tổng cộng là 25s. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 20m/s. a)Tính vận tốc of giai đoạn chuyển động đều b) Suy ra quãng đường đi được trong mỗi giai đoạn và thời gian tương ứng
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha cho 5*)?

  Một vật chuyển động trên đường thẳng theo ba giai đoạn liên tiếp : +Nhanh dần đều với gia tốc a1=5m/s^2 ko vận tốc đầu +Đều với vận tốc đạt được ở cuối giai đoạn 1 +Chậm dần đều với gia tốc a3= -5m/s^2 cho tới khi dừng. Thời gian chuyển động tổng cộng là 25s. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 20m/s. a)Tính vận tốc of giai đoạn chuyển... hiển thị thêm
  Một vật chuyển động trên đường thẳng theo ba giai đoạn liên tiếp : +Nhanh dần đều với gia tốc a1=5m/s^2 ko vận tốc đầu +Đều với vận tốc đạt được ở cuối giai đoạn 1 +Chậm dần đều với gia tốc a3= -5m/s^2 cho tới khi dừng. Thời gian chuyển động tổng cộng là 25s. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 20m/s. a)Tính vận tốc of giai đoạn chuyển động đều b) Suy ra quãng đường đi được trong mỗi giai đoạn và thời gian tương ứng
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi)?

  6) Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Tàu chạy chậm dần đều và dừng hẳn sau khi chạy thêm 100m. Hỏi 10s sau khi hãm phanh tàu có vị trí nào và vận tốc bao nhiêu? 7) Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường S1=24m và S2=64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc... hiển thị thêm
  6) Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Tàu chạy chậm dần đều và dừng hẳn sau khi chạy thêm 100m. Hỏi 10s sau khi hãm phanh tàu có vị trí nào và vận tốc bao nhiêu? 7) Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường S1=24m và S2=64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Giúp mình giải bài toán số lớp 10 với (cho 5*)?

  Xét tính chẳn lẻ của các hàm số sau: a) f(x)= (x^4 - 2x^2) / IxI b) f(x) = căng of (2-x) - căng (2+x) c) f(x) = { I1+2xI + I1-2xI } / x
  Xét tính chẳn lẻ của các hàm số sau: a) f(x)= (x^4 - 2x^2) / IxI b) f(x) = căng of (2-x) - căng (2+x) c) f(x) = { I1+2xI + I1-2xI } / x
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi)?

  1) Một đoàn tàu chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều. Hết km thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10m/s. Tính sau khi đi hết km thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu 2) Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m , lần lượt trong 5s và 3,5s. Tính gia tốc
  1) Một đoàn tàu chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều. Hết km thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10m/s. Tính sau khi đi hết km thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu 2) Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m , lần lượt trong 5s và 3,5s. Tính gia tốc
  3 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi) cho 5*?

  9) Một đoàn tàu chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều. Hết km thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10m/s. Tính sau khi đi hết km thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu 10) Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m , lần lượt trong 5s và 3,5s. Tính gia tốc
  9) Một đoàn tàu chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều. Hết km thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10m/s. Tính sau khi đi hết km thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu 10) Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m , lần lượt trong 5s và 3,5s. Tính gia tốc
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi)?

  11) Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong t giây . Tính thời gian vật đi được 3/4 đoạn đường cuối
  11) Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong t giây . Tính thời gian vật đi được 3/4 đoạn đường cuối
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi)?

  12) Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau.Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc 20cm/s^2. Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s^2. Khoảng cách giữa hai người là 130m. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau mỗi người đi được một đoạn đường dài... hiển thị thêm
  12) Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau.Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc 20cm/s^2. Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s^2. Khoảng cách giữa hai người là 130m. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau mỗi người đi được một đoạn đường dài bao nhiêu?
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Giúp mình bài hóa với lớp 10 cho 5* đang cần gấp?

  22) Nguyên tử Mg có 3 đồng vị 78,99% ^24Mg ; 10% ^Mg ; 11,01% ^Mg. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 50 nguyên tử ^25Mg 24)Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của hiđrô. Hỏi nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử cácbon làm đơn vị thì H,O có nguyên tử... hiển thị thêm
  22) Nguyên tử Mg có 3 đồng vị 78,99% ^24Mg ; 10% ^Mg ; 11,01% ^Mg. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có 50 nguyên tử ^25Mg 24)Biết rằng khối lượng một nguyên tử oxi nặng gấp 15,842 lần và khối lượng nguyên tử cacbon nặng gấp 11,906 lần khối lượng của hiđrô. Hỏi nếu chọn 1/12 khối lượng nguyên tử cácbon làm đơn vị thì H,O có nguyên tử khối là bao nhiêu
  2 câu trả lời · Hóa học · 7 năm trước
 • Giup minh giai bai toan hinh 9 nay voi?

  Cho đường tròn (O;R) và điểm M cố định nằm ngoài đường tròn tâm O vẽ cát tuyến M,E,K hãy xác định vị trí của đường thẳng EK để ME+MK đạt giá trị lớn nhất
  Cho đường tròn (O;R) và điểm M cố định nằm ngoài đường tròn tâm O vẽ cát tuyến M,E,K hãy xác định vị trí của đường thẳng EK để ME+MK đạt giá trị lớn nhất
  3 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giup minh bai lý này với (lơp 10) dạng CĐTBĐĐ (trình bày kĩ nha mình mới học lop 10 thôi)?

  Cho một người đi từ A đến B theo chuyển động thẳng. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc trung bình 16km/h. Trong nửa thời gian còn lại người ấy đi với vận tôc10km/h và sau đi bộ với vận tốc 4km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường
  Cho một người đi từ A đến B theo chuyển động thẳng. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc trung bình 16km/h. Trong nửa thời gian còn lại người ấy đi với vận tôc10km/h và sau đi bộ với vận tốc 4km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giup minh bai hoa nay voi...........?

  1/Cần hòa tan x gam CuSO4.5H2O vào 350 H2O để được dd CuSO4 4% .Tính x 2/Cần hòa tan bao nhieu gam FeSO4.7H2O vào nước để sau cùng thu được 20g dd FeSO4 5%
  1/Cần hòa tan x gam CuSO4.5H2O vào 350 H2O để được dd CuSO4 4% .Tính x 2/Cần hòa tan bao nhieu gam FeSO4.7H2O vào nước để sau cùng thu được 20g dd FeSO4 5%
  1 câu trả lời · Hóa học · 7 năm trước
 • Giup em giai toan hinh lop 10 (vec -tơ) khó lém mình mới học thôi(cho 5*)?

  Cho hình vuông ABCD cạnh a. CMR: các vecto sau ko đổi và tính độ dài của nó a) vtV1= 3vtMA – vtMB – vtMC – vtMD b) vtV2 = 4vtMA – 3vtMB + vtMC – 2vtMD
  Cho hình vuông ABCD cạnh a. CMR: các vecto sau ko đổi và tính độ dài của nó a) vtV1= 3vtMA – vtMB – vtMC – vtMD b) vtV2 = 4vtMA – 3vtMB + vtMC – 2vtMD
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giup em giai toan hinh lop 10 (vec -tơ) khó lém mình mới học thôi(cho 5*)?

  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho 2CI=3BI. Gọi J là điểm trên BC kéo dài sao cho 5JB=2JC. a) Tính vtAI ; vtAJ theo các vecto: vtAB và vtAC b) Tính vt AG theo các vtAI và vtAJ
  Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là điểm trên cạnh BC sao cho 2CI=3BI. Gọi J là điểm trên BC kéo dài sao cho 5JB=2JC. a) Tính vtAI ; vtAJ theo các vecto: vtAB và vtAC b) Tính vt AG theo các vtAI và vtAJ
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • Giup em giai toan hinh lop 10 (vec -tơ) khó lém?

  Cho hình vuông ABCD cạnh a. CMR: các vecto sau ko đổi và tính độ dài của nó a) vtV1= 3vtMA – vtMB – vtMC – vtMD b) vtV2 = 4vtMA – 3vtMB + vtMC – 2vtMD
  Cho hình vuông ABCD cạnh a. CMR: các vecto sau ko đổi và tính độ dài của nó a) vtV1= 3vtMA – vtMB – vtMC – vtMD b) vtV2 = 4vtMA – 3vtMB + vtMC – 2vtMD
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước