• Chán quá chia tay luôn - ai biết câu trả lời này vi phạm chỗ nào ko?

  chán quá chia tay luôn - ai biết câu trả lời này vi phạm chỗ nào ko? cứ lâu lâu lai có một thong báo vi phạm tào lao thế này Câu hỏi: tìm hạng tử chứa x^10 trong (1+2x+3x^2)^10....!!!!? Trả lời đã bị xóa: (1+2x+3x^2)^10 = ...+ 10C1*3x^2*(1+2x)^9 + 10C2*9x^4*(1+2x)^8 + 10C3*27x^6*(1+2x)^7 + 10C4*81x^8*(1+2x)^6 + 10C5*243x^10*(1+2x)^5+....... hiển thị thêm
  chán quá chia tay luôn - ai biết câu trả lời này vi phạm chỗ nào ko? cứ lâu lâu lai có một thong báo vi phạm tào lao thế này Câu hỏi: tìm hạng tử chứa x^10 trong (1+2x+3x^2)^10....!!!!? Trả lời đã bị xóa: (1+2x+3x^2)^10 = ...+ 10C1*3x^2*(1+2x)^9 + 10C2*9x^4*(1+2x)^8 + 10C3*27x^6*(1+2x)^7 + 10C4*81x^8*(1+2x)^6 + 10C5*243x^10*(1+2x)^5+.... =....+ 10C1*3x^2*9C8*(2x)^8 + 10C2*9x^4*8C6*(2x)^6 + 10C3*27x^6*7C4*(2x)^4 + 10C4*81x^8*6C2*4x^2 + 10C5*243x^10*5C0 + ... =... + (10C1*3*9C8*2^8 + 10C2*9*8C6*2^6 + 10C3*27*7C4*16 + 10C4*81*6C2*4 + 10C5*243*5C0) *x^10 + ... Lý do vi phạm: Nguyên tắc Cộng đồng và/hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ với 1 câu trả lời chỉ có làm toán koo có bất kỳ câu từ nào thì lấy dâu ra vi phạm mấy người quản lý sao thiếu trách nhiêm thong báo vi phạm bừa bãi vậy, cứ nói người dân ko đóng góp trong khi sự đóng góp bị bác bỏ nhìu lần đinh bỏ YH HD nhưng thấy cũng buồn, nay ức chế lắm rồi bỏ luôn từ đây cho đời nó thanh thản
  5 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Chán quá chia tay luôn - ai biết câu trả lời này vi phạm chỗ nào ko?

  cứ lâu lâu lai có một thong báo vi phạm tào lao thế này Câu hỏi: tìm hạng tử chứa x^10 trong (1+2x+3x^2)^10....!!!!? Trả lời đã bị xóa: (1+2x+3x^2)^10 = ...+ 10C1*3x^2*(1+2x)^9 + 10C2*9x^4*(1+2x)^8 + 10C3*27x^6*(1+2x)^7 + 10C4*81x^8*(1+2x)^6 + 10C5*243x^10*(1+2x)^5+.... =....+ 10C1*3x^2*9C8*(2x)^8 + 10C2*9x^4*8C6*(2x)^6 + 10C3*27x^6*7C4*(2x)^4... hiển thị thêm
  cứ lâu lâu lai có một thong báo vi phạm tào lao thế này Câu hỏi: tìm hạng tử chứa x^10 trong (1+2x+3x^2)^10....!!!!? Trả lời đã bị xóa: (1+2x+3x^2)^10 = ...+ 10C1*3x^2*(1+2x)^9 + 10C2*9x^4*(1+2x)^8 + 10C3*27x^6*(1+2x)^7 + 10C4*81x^8*(1+2x)^6 + 10C5*243x^10*(1+2x)^5+.... =....+ 10C1*3x^2*9C8*(2x)^8 + 10C2*9x^4*8C6*(2x)^6 + 10C3*27x^6*7C4*(2x)^4 + 10C4*81x^8*6C2*4x^2 + 10C5*243x^10*5C0 + ... =... + (10C1*3*9C8*2^8 + 10C2*9*8C6*2^6 + 10C3*27*7C4*16 + 10C4*81*6C2*4 + 10C5*243*5C0) *x^10 + ... Lý do vi phạm: Nguyên tắc Cộng đồng và/hoặc Điều khoản Sử dụng Dịch vụ với 1 câu trả lời chỉ có làm toán koo có bất kỳ câu từ nào thì lấy dâu ra vi phạm mấy người quản lý sao thiếu trách nhiêm thong báo vi phạm bừa bãi vậy, cứ nói người dân ko đóng góp trong khi sự đóng góp bị bác bỏ nhìu lần đinh bỏ YH HD nhưng thấy cũng buồn, nay ức chế lắm rồi bỏ luôn từ đây cho đời nó thanh thản
  7 câu trả lời · Yahoo Hỏi & Đáp · 6 năm trước