• "Sống thật với bản thân" có thật sự là lời dạy đúng ?

    "Sống thật với bản thân" có thật sự là lời dạy đúng ? Vậy những cố gắng thay đỗi bản thân để từ bỏ "con người thật xấu xa" có phải giả tạo?
    "Sống thật với bản thân" có thật sự là lời dạy đúng ? Vậy những cố gắng thay đỗi bản thân để từ bỏ "con người thật xấu xa" có phải giả tạo?
    14 câu trả lời · Tâm lý học · 1 năm trước