• 1111111111111111111111111111111111111111111?

  nung m g bột gồm Al và FexOy trong dk k có không khí cho đến khi phản ứng hòa toàn dc hh X. trộn X chia X thành 2 phần phần 1(có khối lg 14,49g) hòa tan hết trong HNO3 dư thu dc 0,165mol khí NO phần 2 tác dụng với dd NaOH giải phóng 0,015mol H2 và còn lại 2,52g chất rắn,công thức oxits sắt và giá trị m là
  nung m g bột gồm Al và FexOy trong dk k có không khí cho đến khi phản ứng hòa toàn dc hh X. trộn X chia X thành 2 phần phần 1(có khối lg 14,49g) hòa tan hết trong HNO3 dư thu dc 0,165mol khí NO phần 2 tác dụng với dd NaOH giải phóng 0,015mol H2 và còn lại 2,52g chất rắn,công thức oxits sắt và giá trị m là
  1 câu trả lời · Hóa học · 5 năm trước
 • Heppppppppppppppppppppppppppppppppppppp?

  chia mg Fe thành 2 phần bằng nhau phần 1 tác dụng với O2 dư thu được chát X. phần 2 tác dụng với Cl2 dư thu được chất Y. X,Y hơn kém nhau 8,25g. trong X,Y Fe có cùng hóa trị. Giá trị m là
  chia mg Fe thành 2 phần bằng nhau phần 1 tác dụng với O2 dư thu được chát X. phần 2 tác dụng với Cl2 dư thu được chất Y. X,Y hơn kém nhau 8,25g. trong X,Y Fe có cùng hóa trị. Giá trị m là
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Hepppppppppppppppppppppppppppppppppppp?

  cho 49,2g 1kl M hòa tan trong dung dịch HNO3 thì thu được 4,48l NO. xác định tên kim loại 2)hòa tan 2g 1kl M hóa trị 1 vào dung dịch H2SO4 thu được m(g) muối xác định m 3) cho hỗn hợp al, cu, fe. lấy 9,94g X hòa tan trong dung dịch HNO3 loãng thu dc 3,584(l) NO tính m muối
  cho 49,2g 1kl M hòa tan trong dung dịch HNO3 thì thu được 4,48l NO. xác định tên kim loại 2)hòa tan 2g 1kl M hóa trị 1 vào dung dịch H2SO4 thu được m(g) muối xác định m 3) cho hỗn hợp al, cu, fe. lấy 9,94g X hòa tan trong dung dịch HNO3 loãng thu dc 3,584(l) NO tính m muối
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Heppppppppppppppppppppppppppppppppp?

  . Khối lượng hỗn hợp A gồm K2O và BaO (tỉ lệ số mol 2 : 3) cần dùng để trung hòa hết 1,5 lít dung dịch hỗn hợp B gồm HCl 0,005M và H 2SO4 0,0025M là A. 0,0489 gam. B. 0,9705 gam. C. 0,7783 gam. D. 0,1604 gam. Bài 29. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,5 M vào 150 ml dung dịch Na2CO3 0,2 M thu được... hiển thị thêm
  . Khối lượng hỗn hợp A gồm K2O và BaO (tỉ lệ số mol 2 : 3) cần dùng để trung hòa hết 1,5 lít dung dịch hỗn hợp B gồm HCl 0,005M và H 2SO4 0,0025M là A. 0,0489 gam. B. 0,9705 gam. C. 0,7783 gam. D. 0,1604 gam. Bài 29. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,5 M vào 150 ml dung dịch Na2CO3 0,2 M thu được V lít khí CO2 ( đktc). Giá trị của V là: A. 0,448 B. 0,336 C. 0,224 D. 0,56 Bài 30. Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,2 M vào 100 ml dd X chứa Na2CO3 0,2 M và NaHCO3 0,1 M thu được V lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là: A. 0,672 B. 0,336 C. 0,224 D. 0,448 Bài 31. Hoà tan 28 gam hỗn hợp X gồm CuSO4, MgSO4, Na2SO4 vào nước được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thấy tạo thành 46,6 gam kết tủa và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B được khối lượng muối khan là A. 25 gam. B. 33 gam. C. 23 gam. D. 21 gam. Bài 32. Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4 mol HCl.Đổ rất từ từ cốc B vào cốc A, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào? A. 0,1 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5 Bài 33. Cốc A đựng 0,3 mol Na2CO3 và 0,2 mol NaHCO3. Cốc B đựng 0,4 mol HCl. Đổ rất từ từ cốc A vào cốc B, số mol khí CO2 thoát ra có giá trị nào? A. 0,2 B. 0,25 C. 0,4 D. 0,5 Bài 34. Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ tương ứng là 4:1. Trung hòa dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối tạo ra là
  3 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Heppppppppppppppppppppppppppppppppp?

  Bài 18. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Tính khối lượng m. A. 46,4 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D.... hiển thị thêm
  Bài 18. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Tính khối lượng m. A. 46,4 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D. 58,2 gam Bài 19. Cho 20 gam hỗn hợp một số muối cacbonat tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 10,33 gam B. 20,66 gam C. 25,32 gam D. 30 gam Bài 20. Cho 23,8 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được V lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Dẫn toàn bộ CO2 vào dd nước vôi trong dư thì thu được 20 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 26 gam B. 30 gam C. 23 gam D. 27 gam Bài 21. Cho m gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 26 gam muối khan. Giá trị của m là A. 23,8 gam B. 25,2 gam C. 23,8 gam D. 27,4 gam Bài 22. Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hòa của hai kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch A và 0,896 lít bay ra (đktc). Khối lượng muối có trong dung dịch A là A. 31,8 gam B. 3,78 gam C. 4,15 gam D. 4,23 gam
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Hepppppppppppppppppppppppppppppppp?

  Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0,328 m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là A. 40 gam B. 43,2 gam C. 56 gam D. 48 gam Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam... hiển thị thêm
  Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X và 0,328 m gam chất rắn không tan. Dung dịch X làm mất màu vừa hết 48ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là A. 40 gam B. 43,2 gam C. 56 gam D. 48 gam Bài 13. Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít Bài 14. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II, ở 2 chu kỳ liên tiếp. Cho 1,76 gam X tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Heppppppppppppppppppppppppppppppp?

  . Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam. Bài 16. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu... hiển thị thêm
  . Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là A. 101,68 gam. B. 88,20 gam. C. 101,48 gam. D. 97,80 gam. Bài 16. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo số mol của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là A. 40% và 60%. B. 50% và 50%. C. 35% và 65%. D. 45% và 55%. Bài 17. Cho 3,87 gam Mg và Al vào 200ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch B và 4,368 lít H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp lần lượt là
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Hepppppppppppppppppppppppppppppp?

  Bài 8. Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m . A. 77,92 gam B.86,8 gam C. 76,34 gam D. 99,72 gam Bài 9. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một... hiển thị thêm
  Bài 8. Cho 24,12gam hỗn hợp X gồm CuO , Fe2O3 , Al2O3 tác dụng vừa đủ với 350ml dd HNO3 4M rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Tính m . A. 77,92 gam B.86,8 gam C. 76,34 gam D. 99,72 gam Bài 9. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là A. 31,45 gam. B. 33,99 gam C. 19,025 gam. D. 56,3 gam Bài 10. Cho 40 gam hỗn hợp vàng, bạc, đồng, sắt, kẽm tác dụng với O2 dư nung nóng thu được 46,4 gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần V lít dung dịch HCl 2M.Tính V. A. 400 ml B. 200ml C. 800 ml D. Giá trị
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Heppppppppppppppppppppppppp?

  1) cho 13g 1 kl X td với Cl2(dư) tao ra 27,2g muối. Xđ kl đó 2) hòa tan 15g Al,Cu trong Hcl sau pu thu được 3,36l H2. tính phần mội kl 3) cho m(g) Al,Ag. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với H2So4 loãng thì thu đưuọc 6,72 l H2. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với HNO3 đặc thì có 4,48l khí .xd m 4) hòa tan 5,1g oxit của kl có hóa trị 3 cần dùng... hiển thị thêm
  1) cho 13g 1 kl X td với Cl2(dư) tao ra 27,2g muối. Xđ kl đó 2) hòa tan 15g Al,Cu trong Hcl sau pu thu được 3,36l H2. tính phần mội kl 3) cho m(g) Al,Ag. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với H2So4 loãng thì thu đưuọc 6,72 l H2. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với HNO3 đặc thì có 4,48l khí .xd m 4) hòa tan 5,1g oxit của kl có hóa trị 3 cần dùng 54,75gdd HCl 20%. xd kim loài đó
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Mọi người ơi giúp mình với?

  1) cho 13g 1 kl X td với Cl2(dư) tao ra 27,2g muối. Xđ kl đó 2) hòa tan 15g Al,Cu trong Hcl sau pu thu được 3,36l H2. tính phần mội kl 3) cho m(g) Al,Ag. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với H2So4 loãng thì thu đưuọc 6,72 l H2. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với HNO3 đặc thì có 4,48l khí .xd m 4) hòa tan 5,1g oxit của kl có hóa trị 3 cần dùng... hiển thị thêm
  1) cho 13g 1 kl X td với Cl2(dư) tao ra 27,2g muối. Xđ kl đó 2) hòa tan 15g Al,Cu trong Hcl sau pu thu được 3,36l H2. tính phần mội kl 3) cho m(g) Al,Ag. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với H2So4 loãng thì thu đưuọc 6,72 l H2. cho m(g) hỗn hợp trên tác dụng với HNO3 đặc thì có 4,48l khí .xd m 4) hòa tan 5,1g oxit của kl có hóa trị 3 cần dùng 54,75gdd HCl 20%. xd kim loài đó
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giải cụ thể tí nhen mọi người?

  cho 12,8g kim loại A hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được mưới B. Hòa tan B vào nước để được 400ml dung dịch C. nhúng thanh sắt nặng 11,2g vào dung dịch c, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này la 12g, nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B... hiển thị thêm
  cho 12,8g kim loại A hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được mưới B. Hòa tan B vào nước để được 400ml dung dịch C. nhúng thanh sắt nặng 11,2g vào dung dịch c, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này la 12g, nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dunh dịch C
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Help me mọi người ơi cảm ơn nhìu nhen?

  cho 12,8g kim loại A hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được mưới B. Hòa tan B vào nước để được 400ml dung dịch C. nhúng thanh sắt nặng 11,2g vào dung dịch c, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này la 12g, nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B... hiển thị thêm
  cho 12,8g kim loại A hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 thu được mưới B. Hòa tan B vào nước để được 400ml dung dịch C. nhúng thanh sắt nặng 11,2g vào dung dịch c, sau một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh sắt và khối lượng thanh sắt lúc này la 12g, nồng độ FeCl2 trong dung dịch là 0,25M. xác định kim loại A và nồng độ mol của muối B trong dunh dịch C
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • đang cần gấp mong mọi ng giải nhanh nhanh nhen hjhj?

  cho 3,6g hỗn hợp 2 amin dơn chức phân tử khối hơn kém nhau 28dvc tác dụng vừa đủ vs 10g dd HCL 36,5% xác định 2 amin
  cho 3,6g hỗn hợp 2 amin dơn chức phân tử khối hơn kém nhau 28dvc tác dụng vừa đủ vs 10g dd HCL 36,5% xác định 2 amin
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • 5*************************************************************************** đang chề moi ng?

  mình có 1 hình ảnh muốn đăng lên mạng phải làm sao đây ! --------------video---------------------... -------------- bài viết------------------------------------... hay một cái j đó ! mún đăng lên mạng thì phải làm sao ! ko có hỏi lưu về máy tính ak!
  mình có 1 hình ảnh muốn đăng lên mạng phải làm sao đây ! --------------video---------------------... -------------- bài viết------------------------------------... hay một cái j đó ! mún đăng lên mạng thì phải làm sao ! ko có hỏi lưu về máy tính ak!
  2 câu trả lời · Internet - Khác · 6 năm trước
 • Chi can dap an thau nhen hj?

  Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và magiê tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.1M thu được 0,6 gam khí và dung dịch X. a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng? Bài 2: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy sinh ra V lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau... hiển thị thêm
  Cho 17,7 gam hỗn hợp kẽm và magiê tác dụng hết với dung dịch axit HCl 0.1M thu được 0,6 gam khí và dung dịch X. a) Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan? b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng? Bài 2: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Mg, Zn, Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thấy sinh ra V lit khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 86,6 gam muối khan. Tính V? Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Cu, Zn vào 400 ml dung dịch HCl 1M ( vừa đủ) thu được dung dịch A. Cho dần xút vào để thu được kết tủa tối đa, lọc kết tủa rồi nung ( không có không khí) đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Tính m? Bài 4: Cho 3,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO tác dụng vừa đủ với 1lit dung dịch HCl 0.1M. Khối lượng muối clorua tạo ra là bao nhiêu? Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp gồm 1 muối cacbonat của kim loại hoá trị I và 1 muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong axit HCl thì tạo thành 0,2 mol khí. Đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu đươc bao nhiêu gam muối khan?
  5 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước