• Giúp đỡ lý khó!!?

    mạch có: ((r3 nt rA)// r1) nt r2 nt ro cho u=13,5 v r1=r2=6 ohm rA=1 ohm a.k mở: Ampe chỉ 1A, vôn kế chỉ 12 v ro, r3?
    mạch có: ((r3 nt rA)// r1) nt r2 nt ro cho u=13,5 v r1=r2=6 ohm rA=1 ohm a.k mở: Ampe chỉ 1A, vôn kế chỉ 12 v ro, r3?
    5 câu trả lời · Vật lý · 2 năm trước