• Bài tập hóa?

  Câu trả lời của Bạn: 
  Tính lượng nhiệt tỏa ra ở 25° C trong sự hình thành 32g Fe2O3 từ các nguyên tố ở điều kiện đẳng tích. Biết trong sự hình thành FeO ∆H= -268,77kJ và sự oxi hóa FeO thành Fe2O3 tỏa ra 2027,3 J ,đối với 1g FeO ở điều kiện đẳng áp. Những nhiệt lượng này ở 25°hết.
  2 tuần trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.