• Em cần gấp min y= (sinx + cosx) mũ 3 + 1/(sinx^2cosx^2)?

  em cần gấp min y= (sinx + cosx) mũ 3 + 1/(sinx^2cosx^2)
  em cần gấp min y= (sinx + cosx) mũ 3 + 1/(sinx^2cosx^2)
  7 câu trả lời · 2 tuần trước
 • Em cần gấp tìm min max |1+2sinx| + |1+2cosx|?

  Câu trả lời hay nhất: Đặt t = 2sinx + 2cosx + 1 = 2√2sin(x + π/4) + 1 => 1 - 2√2 ≤ t ≤ 1 + 2√2 y = |1 + 2sinx| + |1 + 2cosx| > 0 y² = 2 + 4(sin²x + cos²x) + 4(sinx + cosx) + 2|1 + 2(sinx + cosx) + 4sinxcosx| = 4 + 2(2sinx + 2cosx + 1) + |(2sinx + 2cosx + 1)² - 3| = 4 + 2t + |t² - 3| (*) @ Xét 1 - 2√2 ≤ t ≤ -√3 hoặc √3 < t ≤ 1... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đặt t = 2sinx + 2cosx + 1 = 2√2sin(x + π/4) + 1 => 1 - 2√2 ≤ t ≤ 1 + 2√2
  y = |1 + 2sinx| + |1 + 2cosx| > 0
  y² = 2 + 4(sin²x + cos²x) + 4(sinx + cosx) + 2|1 + 2(sinx + cosx) + 4sinxcosx|
  = 4 + 2(2sinx + 2cosx + 1) + |(2sinx + 2cosx + 1)² - 3| = 4 + 2t + |t² - 3| (*)
  @ Xét 1 - 2√2 ≤ t ≤ -√3 hoặc √3 < t ≤ 1 + 2√2
  => t² > 3 => |t² - 3| = t² - 3 thay vào (*) => y² = (t + 1)² => y = |t + 1|
  - Với 1 - 2√2 ≤ t ≤ - √3 => 2(1 - √2) ≤ t + 1 ≤ 1 - √3 < 0 => y = - (t + 1) ≥ √3 - 1 (1)
  - Với √3 < t ≤ 1 + 2√2 => y = t + 1 ≤ 2 + 2√2 (2)
  @ Xét - √3 < t ≤ √3 => t² ≤ 3 => |t² - 3| = 3 - t² thay vào (*) => y² = 7 + 2t - t² = 8 - (t - 1)²
  => 8 - (- √3 - 1)² < y² ≤ 8 => √3 - 1 < y ≤ 2√2 (3)
  So sánh (1); (2) và (3) => ymin = √3 - 1 và ymax = 2 + 2√2

  x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · 2 tuần trước
 • Cucl là chất điện li yếu?????????

  6 câu trả lời · 3 tuần trước
 • Cứu với mọi người !!!!?

  Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A.Có AB=2a,AC=2a,AA'=3a.Gọi M,N lần lượt là trung điểm BB',CC' a) d(A,(A'MN)) b)d(B',(A'MN)) c)d(BC,(A'MN))
  Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A.Có AB=2a,AC=2a,AA'=3a.Gọi M,N lần lượt là trung điểm BB',CC' a) d(A,(A'MN)) b)d(B',(A'MN)) c)d(BC,(A'MN))
  5 câu trả lời · 3 tuần trước
 • (3x+6)(2-x)=0?

  Giúp vs
  Giúp vs
  7 câu trả lời · 1 tháng trước
 • 2^(x)+2^(-x)=căn bậc bốn của (16-x^2)?

  Mn giúp mik với. Cảm on nhiu
  Mn giúp mik với. Cảm on nhiu
  5 câu trả lời · 1 tháng trước
 • Giúp em câu cuối?

  Giúp em câu cuối?

  Câu trả lời hay nhất: Dễ mà em. Gọi E là tiếp điểm của BC với (O) ta có BC = BE + CE
  Mà BC = 2√(R1.R2); BE = 2√(R.R1); CE = 2√(R.R2)
  Thay vào là ra thôi
  Câu trả lời hay nhất: Dễ mà em. Gọi E là tiếp điểm của BC với (O) ta có BC = BE + CE
  Mà BC = 2√(R1.R2); BE = 2√(R.R1); CE = 2√(R.R2)
  Thay vào là ra thôi
  5 câu trả lời · 1 tháng trước
 • Toán 9. Nhờ mọi người giúp em!?

  Toán 9. Nhờ mọi người giúp em!?

  Câu trả lời hay nhất: a) Vẽ tiếp tuyến chung tại A cắt BC tại I => IB = IA = IC => ∆ABC vuông tại A; b) BF//AC ( cùng vuông góc với AB); CF//AB ( cùng vuông góc với AC) => ABFC là hbh mà theo câu a) I là trung điểm của đường chéo BC => A; I; F thẳng hàng => FA là tiếp tuyến chung; c) Theo các kết quả ở câu a); b) thì... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a) Vẽ tiếp tuyến chung tại A cắt BC tại I => IB = IA = IC => ∆ABC vuông tại A;

  b) BF//AC ( cùng vuông góc với AB); CF//AB ( cùng vuông góc với AC) => ABFC là hbh
  mà theo câu a) I là trung điểm của đường chéo BC => A; I; F thẳng hàng => FA là tiếp tuyến chung;

  c) Theo các kết quả ở câu a); b) thì ABFC là hcn và ∆FDE vuông tại F có đường cao FA nên:
  => BC² = FA² = AD.AF = 4R.R' => BC = 2√(R.R')
  Mặt khác : Dễ thấy ∆ vuông FCB ~ ∆ vuông FDE với tỷ số đồng dạng k = BC/DE
  => S(FCB)/S(FDE) = k² = BC²/DE² = (R.R')/(R + R')²
  => S(BDEC)/S(FDE) = 1 - S(FCB)/S(FDE) = 1 - (R.R')/(R + R')² = (R² + R.R' + R'²)/(R + R')²

  d) AK cắt CO tại P, ta có:
  AP/OB = AP/OA = O'C/OO = O'C/OO => B; P; O' thẳng hàng hay CO; O'B; AK đồng quy tại P.
  Mặt khác : AP/O'C = OA/OO' = BK/BC = PK/O'C => AP = PK => P là trung điểm AK

  Chú ý : Thực ra bài nầy không có gì khó nhưng chỉ muốn giúp em có phương pháp giải tốt
  5 câu trả lời · 1 tháng trước
 • CMR: ³√(√5+2)=(√5+1)/2?

  6 câu trả lời · 1 tháng trước
 • P=yz.căn(x-1) +căn(y-2)+xy.căn(z-3)]/xyz?

  9 câu trả lời · 1 tháng trước
 • Giải giúp em bài này vs sin2x/sinx-1=o?

  4 câu trả lời · 1 tháng trước
 • Giải giúp bài toán hình lớp 9, cám ơn 5* Cám ơn nhiều?

  Câu trả lời hay nhất: Giải vắn tắt AI cắt đt ngoại tiếp ∆ ABC tại J => JM _I_ BC. Vẽ đường kính DG của (I; r) cắt AK tại N Dễ cm JB = JI và ∆ vuông AIE ~ ∆ vuông BJM ( bạn tự cm) => IA/IG = IA/IE = JB/JM = JI/JM => AG//IM (1) Mặt khác AEFN nt đt đk AI => KN.KA = KF.KE = KP.KD => ADPN nt đt đk AD => A; G; P thẳng hàng... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Giải vắn tắt
  AI cắt đt ngoại tiếp ∆ ABC tại J => JM _I_ BC. Vẽ đường kính DG của (I; r) cắt AK tại N
  Dễ cm JB = JI và ∆ vuông AIE ~ ∆ vuông BJM ( bạn tự cm) => IA/IG = IA/IE = JB/JM = JI/JM => AG//IM (1)
  Mặt khác AEFN nt đt đk AI => KN.KA = KF.KE = KP.KD => ADPN nt đt đk AD => A; G; P thẳng hàng (2)
  Từ (1) và (2) => IM//AP => IM _|_ DP => đpcm
  5 câu trả lời · 2 tháng trước
 • 3cos4x+2cos2x-5=0 Giúp e tìm nghiệm với ạ?

  Tìm nghiệm giúp e với ạ
  Tìm nghiệm giúp e với ạ
  12 câu trả lời · 2 tháng trước
 • Cho mik hỏi tí?

  Tìm m để hai phương trình sau tương đương 2mx + m+1=0 và mx - 3m +1=0 Khi 2 pt đó vô nghiêm 2 pt đó có tập nghiệm R 2 pt đó có nghiệm mà 2 no đó =
  Tìm m để hai phương trình sau tương đương 2mx + m+1=0 và mx - 3m +1=0 Khi 2 pt đó vô nghiêm 2 pt đó có tập nghiệm R 2 pt đó có nghiệm mà 2 no đó =
  8 câu trả lời · 1 tháng trước