• Cos (4x-π/3)+ cos(2x+π/3)=0?

  giup mik vs a
  giup mik vs a
  17 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Tìm x biết (2x-1)^2-(x+3)^2=0?

  Câu trả lời hay nhất: Áp dụng hằng đẳng thức (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 rồi giải bình thường thôi em
  Câu trả lời hay nhất: Áp dụng hằng đẳng thức (a+b)^2=a^2+2ab+b^2 rồi giải bình thường thôi em
  17 câu trả lời · 2 ngày trước
 • 8sin^2x+6cos^2x=13sin2x?

  15 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Tính (1+2/1.4).(1+2/2.5).(1+2/3.6)....

  14 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Tìm x,y,z thỏa x^3 + y^3 + 3xyz = z^3 = (2x + 2y)^2?

  Câu trả lời hay nhất: Xét hệ pt : { x³ + y³ + 3xyz = z³ (1) { (2x + 2y)² = z³ (2) (1) <=> (x + y)³ - z³ - 3xy(x + y) + 3xyz = 0 <=> (x + y - z)[(x + y)² + z(x + y) + z²] - 3xy(x + y - z) = 0 <=> (x + y - z)(x² + y² + z² - xy + yz + zx) = 0 @ Nếu x + y - z = 0 => x + y = z thay vào (2) có : 4z² = z³ => z = 0; z... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Xét hệ pt :
  { x³ + y³ + 3xyz = z³ (1)
  { (2x + 2y)² = z³ (2)
  (1) <=> (x + y)³ - z³ - 3xy(x + y) + 3xyz = 0
  <=> (x + y - z)[(x + y)² + z(x + y) + z²] - 3xy(x + y - z) = 0
  <=> (x + y - z)(x² + y² + z² - xy + yz + zx) = 0
  @ Nếu x + y - z = 0 => x + y = z thay vào (2) có : 4z² = z³ => z = 0; z = 4
  - Với z = 0 => x + y = 0 => x = a; y = - a (a thuộc R)
  - Với z = 4 => x + y = 4 => x = b; y = 4 - b (b thuộc R)
  @ Nếu x² + y² + z² - xy + yz + zx = 0
  <=> (x - y)² + (y + z)² + (z + x)² = 0
  <=> x - y = y + z = z + x = 0 <=> x = y = - z thay vào (2) có: 16z² = z³ => z = 0; z = 16
  - Với z = 0; => x = y = 0
  - Với z = 16 => x = y = - 16
  KL : Hệ pt có nghiệm (x; y; z) = (a; - a; 0); (b; 4 - b; 4); (0; 0; 0); (- 16; - 16; 16)

  ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · 3 ngày trước
 • Tìm GTNN:A=15x^2+y^2-4xy-1?

  6 câu trả lời · 5 ngày trước
 • Cho đường tròn tâm o đường kính ab điểm m thuộc đọan ab,qua m vẽ đường thẳng d vuông góc với ab?

  cho đường tròn tâm O đường kính AB ,điểm m thuộc đọan AB,qua m vẽ đường thẳng d vuông góc với AB.Trên d lấy C sao cho C nằm ngoài đường tròn tâm O .Vẽ các tiếp tuyến CE CF với đường tròn tâm O.gọi h,k là giao điểm của CA,CB với đường tròn tâm O (H khác A,K khác B);I là giao điểm của AK và BH. Chứng minh C M E F O... hiển thị thêm
  cho đường tròn tâm O đường kính AB ,điểm m thuộc đọan AB,qua m vẽ đường thẳng d vuông góc với AB.Trên d lấy C sao cho C nằm ngoài đường tròn tâm O .Vẽ các tiếp tuyến CE CF với đường tròn tâm O.gọi h,k là giao điểm của CA,CB với đường tròn tâm O (H khác A,K khác B);I là giao điểm của AK và BH. Chứng minh C M E F O thuộc 1 đường tròn Chứng minh E F I thẳng hàng Xác định vị trí điểm C để tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nằm trên đường thẳng EF
  6 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Câu hỏi tìm max :tìm tam giác vuông có diện tích lớn nhất....?

  Câu trả lời hay nhất: Đặt 2 cạnh góc vuông là x; y theo đề bài ta có : x + √(x² + y²) = a <=> √(x² + y²) = a - x <=> x² + y² = a² - 2ax + x² <=> 2ax = a² - y² (*) Gọi S là diện tích tam giác vuông ta có: 4aS = 2axy = y(a² - y²) = a²y - y³ 4aS’ = a² - 3y² S’ > 0 <=> y < a√3/3 S’ = 0 <=> y = a√3/3... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đặt 2 cạnh góc vuông là x; y theo đề bài ta có : x + √(x² + y²) = a
  <=> √(x² + y²) = a - x <=> x² + y² = a² - 2ax + x² <=> 2ax = a² - y² (*)
  Gọi S là diện tích tam giác vuông ta có:
  4aS = 2axy = y(a² - y²) = a²y - y³
  4aS’ = a² - 3y²
  S’ > 0 <=> y < a√3/3
  S’ = 0 <=> y = a√3/3 thay vào (*) => x = a/3
  S’ < 0 <=> y > a√3/3
  Smax = xy/2 = a²√3/18 đạt được khi 2 cạnh góc vuông là x = a/3 và y = a√3/3

  ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Chứng minh n^5 - n + 2 không là số chính phương?

  5 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Cho các số dương x y thỏa mãn x^2+y^2+1/xy=3.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=2[1/(1+x^2) + 1/(1+y^2)] - 3/(1+2xy)?

  Cho các số dương x y thỏa mãn x^2+y^2+1/xy=3.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=2[1/(1+x^2) + 1/(1+y^2)] - 3/(1+2xy)
  Cho các số dương x y thỏa mãn x^2+y^2+1/xy=3.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=2[1/(1+x^2) + 1/(1+y^2)] - 3/(1+2xy)
  5 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Cho số thực x thỏa mãn x^2-2017x+2=0 tính giá trị biểu thức?

  cho số thực x thỏa mãn x^2-2017x+2=0 tính giá trị biểu thức p=x^4+4/x^2
  cho số thực x thỏa mãn x^2-2017x+2=0 tính giá trị biểu thức p=x^4+4/x^2
  5 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Tính vi phân?

  Tính vi phân toàn phần cấp 2 : Z = x^4y^5 Giải chi tiết giúp e với ạ ^^
  Tính vi phân toàn phần cấp 2 : Z = x^4y^5 Giải chi tiết giúp e với ạ ^^
  5 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Tìm x, y >1 và nguyên sao cho 2xy + 1 chia hết cho ( x - 1)(y - 1)?

  Câu trả lời hay nhất: Đặt A = 2xy + 1; B = (x - 1)(y - 1) Nhận xét A lẻ => để A chia hết cho B thì B lẻ => a = x - 1 và b = y - 1 đồng thời lẻ Ta có: A/B = 2 + (2x + 2y - 1)/(x - 1)(y - 1) = 2 + (2a + 2b + 3)/ab => A chia hết cho B khi và chỉ khi 2a + 2b + 3 chia hết cho ab => (2a + 2b + 3)/ab ≥ 1 <=> ab - 2a - 2b + 4... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Đặt A = 2xy + 1; B = (x - 1)(y - 1)
  Nhận xét A lẻ => để A chia hết cho B thì B lẻ => a = x - 1 và b = y - 1 đồng thời lẻ
  Ta có: A/B = 2 + (2x + 2y - 1)/(x - 1)(y - 1) = 2 + (2a + 2b + 3)/ab => A chia hết cho B khi và chỉ khi 2a + 2b + 3 chia hết cho ab => (2a + 2b + 3)/ab ≥ 1 <=> ab - 2a - 2b + 4 ≤ 7 <=> (a - 2)(b - 2) ≤ 7 (*)
  Do a; b có vai trò bình đẳng nên có thể giả sử 1 ≤ a ≤ b (chú ý a, b nguyên lẻ)
  @ Xét a = 1 => (2a + 2b + 3)/ab = (2b + 5)/b = 2 + 5/b => b = 1; 5 thỏa
  @ Xét 3 ≤ a ≤ b => a - 2 ≥ 1 thay vào (*) => b - 2 ≤ 7 => b ≤ 9 => b = 3; 7; 9
  - Nếu b = 3 => (2a + 2b + 3)/ab = (2a + 9)/3a => a = 3 không thỏa
  - Nếu b = 7 => (2a + 2b + 3)/ab = (2a + 17)/7a => a = 3; 7 đều không thỏa
  - Nếu b = 9 => (2a + 2b + 3)/ab = (2a + 21)/9a => a = 3 thỏa; a = 7; 9 không thoả
  Thay đổi vai trò a và b có 5 cặp (a; b) thỏa mãn là(1; 1); (1; 5); (5; 1); (3; 9); (9;3) hay 5 cặp (x; y) thỏa bài toán là (2; 2); (2; 6);(6; 2); (4; 10); (10; 4)
  5 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Bài 17. Cho hình nón có đường cao SO = h và bán kính đáy R. Gọi M là điểm trên đoạn OS, đặt OM = x?

  Câu trả lời hay nhất: a) Bán kính của (T) : r = R(h - x)/h Diện tích của (T) : s = πr² = πR²(h - x)²/h² b) Thể tích hình nón đỉnh O đáy (T) V = (1/3)s.x = (1/3)(πR²/h²)(h - x)²x = (4/3)(πR²/h²)[(h/2 - x/2).(h/2 - x/2).x] ≤ (4/3)(πR²/h²)[((h/2 - x/2) + (h/2 - x/2) + x)/3]³ = (4/3)(πR²/h²).(h/3)³ = (4/81)(πR²h) => Max V = ... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: a) Bán kính của (T) : r = R(h - x)/h
  Diện tích của (T) : s = πr² = πR²(h - x)²/h²

  b) Thể tích hình nón đỉnh O đáy (T)
  V = (1/3)s.x = (1/3)(πR²/h²)(h - x)²x = (4/3)(πR²/h²)[(h/2 - x/2).(h/2 - x/2).x] ≤ (4/3)(πR²/h²)[((h/2 - x/2) + (h/2 - x/2) + x)/3]³ = (4/3)(πR²/h²).(h/3)³ = (4/81)(πR²h)
  => Max V = (4/81)(πR²h) khi h/2 - x/2 = x <=> x = h/3

  ∆ ∠ ∡ √ ∛ ∜ x² ⁻¹ ∫ π × ∵ ∴ | | , ⊥,∈∝ ≤ ≥− ± , ÷ ° ≠ → ∞, ≡ , ≅ , ∑,∪,¼ , ½ , ¾ , ≈ , [-b ± √(b² - 4ac) ] / 2a Σ Φ Ω α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω ё й½ ⅓ ⅔ ¼ ⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₁ ₂ ₃₄₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ∊ ∧ ∏ ∑ ∠ ,∫ ∫ ψ ω Π∮ ∯ ∰ ∇ ∂ • ⇒ ♠ ★
  5 câu trả lời · 6 ngày trước