Help me thanks for helps?

Cho hai parabol có phương trình y^2=2px và y=ax^2+bx+c. Chứng minh rằng nếu hai parabol đó cắt nhau tại bốn điểm phân biệt thì bốn điểm đó nằm trên một đường tròn.
1 câu trả lời 1