Quốc lộ 1A có từ bao giờ?

Có bao nhiêu người tham gia xây dựng?
3 câu trả lời 3