Bạn vui lòng cho biết CƠ ĐỊA (ở người) là gì và ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe? Cơ địa yếu hay khỏe là do đâu?

2 câu trả lời 2