Tôi và ng` ấy y* nhau nhưng bây giờ người ấy đang ở rất xa tôi . tôi có nên tiếp tục chờ đợi (ít nhất là 3 năm

mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau 1 tháng . Tôi ko biết ng` đó có thể chờ tôi bao lâu . mọi ng` giúp tôi với có nên chờ tiếp không
9 câu trả lời 9