Cứu tôi với !!!!!!!?

SAO TÔI VÀO YAHOO MAIL ĐĂNG NHẬP XONG CHẠY MỘT CHÚT LẠI BỊ BÁO LỖI KHÔNG VÁO ĐƯỢC. TÔI ĐÃ THỬ 4 ĐỊA CHỈ MAIL NHƯNG CÁI NÀO CŨNG VẬY.
Cập nhật: nó cho tôi vào được trang Review My Account Information, còn trang chủ thì bó tay.
Cập nhật 2: nó báo lỗi vậy nè:
Yahoo mailo experienced a login error:
Name: type error
message: object expected
number: -2146823281
description: object expected
Cập nhật 3: sau khi bấm ok nó báo vậy nữa nè:
Unable to load mail javascrit files
2 câu trả lời 2