Bạn hiểu 2 chữ "thực dụng" như thế nào?

Người thực dụng là người như thế nào?
14 câu trả lời 14