Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải làm gì để nâng cao vị thế của mình trong môi trường kinh doanh quốc tế?

Ngoài sự sắc bén và khôn ngoan, cần có những yếu tố chính nào khác để các doanh nhân trong nước thành công hơn trong kinh doanh. hãy cùng tôi chia sẻ kinh nghiệm trong nước & nước ngoài.
64 câu trả lời 64