Có phải những người làm ở cơ quan nhà nước toàn người bất tài không?

Tôi thấy 9/10 người doanh nghiệp họ đều nói, bọn nhà nước là bọn bất tài, không biết đánh giá của các bạn như thế nào, còn theo tôi đúng đến 85%.
Cập nhật: Rất cảm ơn vì những câu hỏi của các bạn, có nhiều ý kiến trái ngược nhau! nhiều bạn trả lời không đúng nghĩa câu hỏi của tôi, nhưng dù sao tôi rất hoan nghênh cẩu trả lời của các bạn, tôi muốn các bạn nghĩ kỹ hơn nữa khi trả lời câu hỏi này. Các bạn thử nhìn lại những đóng góp từ khi đất nước hết chiến tranh cho... hiển thị thêm Rất cảm ơn vì những câu hỏi của các bạn, có nhiều ý kiến trái ngược nhau! nhiều bạn trả lời không đúng nghĩa câu hỏi của tôi, nhưng dù sao tôi rất hoan nghênh cẩu trả lời của các bạn, tôi muốn các bạn nghĩ kỹ hơn nữa khi trả lời câu hỏi này. Các bạn thử nhìn lại những đóng góp từ khi đất nước hết chiến tranh cho tới nay nhiều hay ít là công của ai, ai là người nộp thuế nhiều nhất, lợi ích về ai nhiều nhất, bạn thử xem cùng điểm xuất phát với nhiều nước nhưng nước ta lợi thế nhiều hơn tại sao lại chậm phát triển như vậy! tôi là người làm trong cơ quan nhà nước tôi đánh giá như vậy có đúng không? khi lãnh đạo toàn là người bù nhìn không biết làm gì! còn nhân viên chỉ biết nịnh bợ để thăng chức quyền hành, lười làm việc nhũng nhiễu nhân dân lấy tiền tiêu sài, còn những nhân viên ngày đêm nghiên cứu mong đất nước thoát khỏi đói nghèo, đề tài nọ dự án kia khả thi thì được xếp trong tủ! mong các bạn nhận xét lại lần nữa và phân tích kỹ càng hơn
Cập nhật 2: Rất cảm ơn vì những câu hỏi của các bạn, có nhiều ý kiến trái ngược nhau! nhiều bạn trả lời không đúng nghĩa câu hỏi của tôi, nhưng dù sao tôi rất hoan nghênh cẩu trả lời của các bạn, tôi muốn các bạn nghĩ kỹ hơn nữa khi trả lời câu hỏi này. Các bạn thử nhìn lại những đóng góp từ khi đất nước hết chiến tranh cho... hiển thị thêm Rất cảm ơn vì những câu hỏi của các bạn, có nhiều ý kiến trái ngược nhau! nhiều bạn trả lời không đúng nghĩa câu hỏi của tôi, nhưng dù sao tôi rất hoan nghênh cẩu trả lời của các bạn, tôi muốn các bạn nghĩ kỹ hơn nữa khi trả lời câu hỏi này. Các bạn thử nhìn lại những đóng góp từ khi đất nước hết chiến tranh cho tới nay nhiều hay ít là công của ai, ai là người nộp thuế nhiều nhất, lợi ích về ai nhiều nhất, bạn thử xem cùng điểm xuất phát với nhiều nước nhưng nước ta lợi thế nhiều hơn tại sao lại chậm phát triển như vậy! tôi là người làm trong cơ quan nhà nước tôi đánh giá như vậy có đúng không? khi lãnh đạo toàn là người bù nhìn không biết làm gì! còn nhân viên chỉ biết nịnh bợ để thăng chức quyền hành, lười làm việc nhũng nhiễu nhân dân lấy tiền tiêu sài, còn những nhân viên ngày đêm nghiên cứu mong đất nước thoát khỏi đói nghèo, đề tài nọ dự án kia khả thi thì được xếp trong tủ! mong các bạn nhận xét lại lần nữa và phân tích kỹ càng hơn
20 câu trả lời 20