"Tiền nào của nấy."?

Có đúng thật là "tiền nào của nấy" ko? Bạn nghĩ thế nào về câu nói này?
Cập nhật: Không bạn nào có câu trả lời chất lượng hơn à.
12 câu trả lời 12