Trong những ngày đầu năm mới như thế này, các ban sẽ dự định làm những việc gì hay các bạn sé đi choi nhỉ ?

1 câu trả lời 1