Tại sao Bác hồ lại lấy tên Hồ Chí minh, mình nhớ có nghe một lần nhưng ko bít là j nữa.

8 câu trả lời 8