Làm ăn cứ bị cán bộ thuế vòi vỉnh, làm sao hạn chế đây các bạn, ai có chiêu nào không?

Mình kinh doanh có GPKD hẳn hòi, bọn chúng không cách nầy cũng cách khác đủ chuyện ăn, có ai cùng cảnh chia sẻ với
10 câu trả lời 10