• Văn học & Nhân văn >
 • Lịch sử
 • Văn học & Nhân văn >
 • Lịch sử

So sanh luan cuong chinh tri cua Tran Phu va chinh cuong van tat cua Nguyen Ai Quoc?

 • Theo dõi công khai
 • Theo dõi riêng tư
 • Bỏ theo dõi
Câu trả lời hay nhất
"Chính Cương vắn tắt" cùng với "Sách lược vắn tắt" là bản "Cương lĩnh chính trị" đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.Đây là một cương lĩnh chính trị giải phóng dân tộc đúng đắn,vận dũng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam - một nước thuộc địa của thực dân Pháp,mang tính dân tộc và tính giai cấp sâu sắc.

"Luận cương chính trị" là một bản luận cương của Đảng cộng sản Đông Dương do Trần Phú khởi thảo,dựa vào bản "Chính cương vắn tắt" của Nguyễn Ái Quốc soạn thảo ra. Luận cương khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương.

Điểm giống nhau giữa 2 bản chính cương là cả hai đều là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin và phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, đều trải qua 2 giai đoạn : lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Nhưng cả hai có một sự khác nhau lớn.
- Chính cương vắn tắt nêu lên nhiệm vụ trọng đại đầu tiên là đánh đuổi giặc Pháp, sau đó mới đánh đổ phong kiến và tư sản phản động. Nhiệm vụ này do những công nhân, nông dân liên lạc với tiểu tư sản, những người trí thức và thương nhân trong nước.
-Luận cương chính trị của Trần Phú tuy dựa vào bản Chính cương của Nguyễn Ái Quốc,nhưng lực lượng tham gia cách mạng chỉ là công nhân và nông dân. Điều đó cho thấy rằng Trần Phú chưa nắm rõ những yếu khác có thể làm cho những cuộc khởi nghĩa thành công. Mặt khác, nhiệm vụ trước mắt mà luận cương nhắc đến đầu tiên là đánh đổ phong kiến sau đó là đánh đuổi giặc Pháp. Đó là sai lầm lớn nhất trong luận cương của Trần Phú.
 • 0
  0
 • Bình luận
so sanh luan cuong chinh tri cua Tran Phu va chinh cuong van tat cua Nguyen Ai Quoc?
Đăng nhập 

để thêm câu trả lời của bạn

Ai đang theo dõi câu hỏi này?

  %
  CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
  Thành viên kể từ:
  Điểm: Điểm: Cấp bậc
  Tổng số câu trả lời:
  Số điểm tuần này:
  Theo dõi
   
  Bỏ theo dõi
   
  Chặn
   
  Bỏ chặn