Phân tích quan niệm của chủ nghĩa mác-lê về mối quan hệ biện chứng giữa cái chung cai riêng cái đơn nhất

ý nghĩa phương pháp luận của cái đơn nhất đối với hoạt động thực tiễn.
Các bạn làm ơn trả lời nhanh và chính xác cho mình, hoặc có thể chỉ cho mình chỗ có tài liệu.Cám ơn nhiều!
1 câu trả lời 1