Vai trò của mặt trận Việt minh đối với thắng lợi cách mạng tháng 8/1945?

1 câu trả lời 1