Con là máu cháu là mủ ! Chân lý đó có hoàn toàn đúng ? Nó có ảnh hưởng gì đến quan hệ ruột thịt của anh em ?

Cập nhật: Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở điểm : vì nguyên lý nước mắt chảy xuôi...cho nên quan hệ hàng ngang trong gia phả sẽ dần lỏng lẻo nếu không ý thức, không khéo xử sự...
2 câu trả lời 2