Tại sao trg H2O2 có số oxi hóa là -1?

Trong sgk Hóa 10 ghi là -1 là số oxi hóa trung gian của các số oxi hóa -2 và 0 của oxi. Tại sao ng` ta lại biết số oxi hóa của oxi là -2 và 0, 2 số oxi hóa đó có í nghĩa gì. Sao phải lấy số oxi hóa trung gian là -1.
Cho mình hỏi thêm là H2O2 tan trg nước với bất kì tỉ lệ nào là ý nói gì.
THX !!!
4 câu trả lời 4