Thông tin về lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở tỉnh An Giang?

Tiểu sử Bà Chúa Xứ? Miếu Bà Chúa Xứ thành lập và trùng tu thế nào? Tượng Bà Chúa Xứ có gì đặc biệt? Các trình tự nghi lễ và hội hè trong lễ hội thế nào?
Cập nhật: Bạn Viny1000 ơi, cám ơn bạn. Trang web của bạn giới thiệu chỉ nói về miếu mà không nói về lễ hội.
3 câu trả lời 3