Thông tin về lễ hội Thanh Minh: nguồn gốc, nghi thức, hội hè?

Nói đến lễ hội Thanh Minh thì nhớ ngay đến Kiều:
"Thanh Minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh...".
Ngày nay, liệu lễ hội Thanh Minh có còn đẹp như thưở Kim Trọng và Thúy Kiều gặp nhau không?
4 câu trả lời 4