Phân tích sự giống và khác nhau giữa tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan?

vì sao trong quá trình xây dựng CNXH, chúng ta lại phải quan tâm giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo
2 câu trả lời 2