Tại sao bộ óc lại ở nơi cao nhất của cơ thể?

Cập nhật: EfiremanCao tính "chôm" câu trả lời hay nhất của SaGa kỳ này nữa à?
Còn ai là ứng viêng nặng ký của efiremanCao hôn?!!
20 câu trả lời 20