Võ Karatedo: nguồn gốc, lịch sử phát triển ở ba miền Việt Nam?

Karatedo từng được dịch ra tiếng Việt Nam là Không thủ đạo.
Bạn nêu tên và thành tích một số danh thủ Karatedo Việt Nam từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
1 câu trả lời 1