Ăn học là học, ăn cướp là cướp... Tại sao có từ "ăn" đi kèm?

Trong tiếng Việt có khá nhiều từ gắn liền với từ "ăn" trong khi thực tế chẳng có nghĩa là "ăn": ăn gian, ăn tiền, ăn có, ăn trộm...
7 câu trả lời 7