Tại sao lại nói là "...say quắc cần câu ..." trong ngôn ngữ nam bộ ??Các bạn giải thích dùm !

Cập nhật: quắc có phải nói trại ra từ quát , hay có nghĩa như quá lố ( trong bài xì dzách cũng nghe từ quắc này ) các bạn nghĩ sao ???
3 câu trả lời 3